Навчально-науковий центр Таврійського державного агротехнологічного університету є дорадчо-консультативним органом, який покликаний сприяти науково-методичному забезпеченню навчально-виховного процесу в університеті.
Метою роботи ННЦ є підвищення ефективності та якості освітнього процесу, пов’язане з підготовкою фахівців різних професійних спрямувань та ступенів вищої освіти.
Основним напрямом діяльності ННЦ є методичне забезпечення освітнього процесу в університеті.
Організаційно-аналітична діяльність:
 • комплексний аналіз діяльності структурних підрозділів університету;
 • розробка рекомендацій для покращення діяльності та загального рейтингу ТДАТУ серед аграрних навчальних закладів України;
 • організація навчально-методичних конференцій, семінарів, нарад професорсько-викладацького складу університету;
 • проведення зльотів студентів-відмінників;
 • видання фахового збірника навчально-методичних праць.
Планування навчальної роботи:
 • впровадження в навчальний процес нормативних документів Міносвіти і науки України та Мінагрополітики України;
 • координація планування навчальної роботи та розробки графіків навчального процесу факультетами для всіх напрямів та освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки фахівців.
Методична робота:
 • встановлення відповідності змісту навчання та підготовки фахівців факультетами університету державним стандартам освіти та оцінка якості навчально-методичного забезпечення навчального процесу;
 • визначення перспективних потреб науково-методичного забезпечення навчального процесу;
 • керівництво роботою факультетських методичних комісій.
Контроль якості навчального процесу:
 • організація роботи з виконання заходів щодо вдосконалення якості підготовки фахівців;
 • керівництво розробкою положень, інструкцій з проведення перевірок навчального процесу;
 • проведення внутрішнього аудиту на дотримання відповідностей у навчальному процесі,
 • керівництво роботою комісій з перевірки якості навчального процесу.
Завдання, що ставляться перед ННЦ:
 • формування вимог та механізмів ефективного функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • підготовка матеріалів для обговорення питань щодо системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • підвищення науково-педагогічного потенціалу співробітників з метою кадрового забезпечення процесів інноваційного розвитку університету;
 • здійснення консультацій при плануванні навчально-методичної роботи факультетів, координування ïx діяльності у методичній складовій;
 • організація та координація роботи кафедр i факультетів із забезпечення навчально-методичною літературою, організація рецензування підготовленої до видання навчально-методичної літератури;
 • підготовка звітів ТДАТУ для МОН України;
 • збір та обробка інформації щодо проведення зрізів залишкових знань, незалежного заміру знань здобувачів вищої освіти за дисциплінами;
 • забезпечення функціонування, оновлення та вдосконалення Освітнього порталу університету та здійснення контролю за його заповненням викладачами ТДАТУ;
 • надання консультативної допомоги працівникам кафедр при підготовці завдань для проведення незалежного оцінювання здобувачів вищої освіти;
 • контроль ефективності та якості проведення централізованого незалежного оцінювання знань здобувачів вищої освіти;
 •  аналіз та узагальнення результатів незалежного оцінювання знань здобувачів вищої освіти.