Науково-методичний центр Таврійського державного агротехнологічного університету є дорадчо-консультативним органом, який покликаний сприяти науково-методичному забезпеченню навчально-виховного процесу в університеті.

Метою роботи НМЦ є підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу, пов’язане з підготовкою фахівців різних професійних спрямувань та освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Напрями діяльності НМЦ:

Організаційно-аналітична діяльність:

 • комплексний аналіз діяльності структурних підрозділів університету;
 • розробка рекомендацій для покращення діяльності та загального рейтингу ТДАТУ серед аграрних навчальних закладів України;
 • організація навчально-методичних конференцій, семінарів, нарад професорсько-викладацького складу університету;
 • проведення зльотів студентів-відмінників;
 • видання фахового збірника навчально-методичних праць.

Планування навчальної роботи:

 • впровадження в навчальний процес нормативних документів Міносвіти і науки України та Мінагрополітики України;
 • координація планування навчальної роботи та розробки графіків навчального процесу факультетами для всіх напрямів та освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки фахівців;
 • експертиза проектів робочих навчальних планів на відповідність нормативним документам та їх узгодження ;
 • розробка рекомендацій щодо змісту та форм планування навчальної роботи в світлі Болонського процесу;
 • створення та щорічне оновлення в НМЦ комплектів типових та робочих навчальних планів, планів-графіків навчального процесу за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями для всіх форм навчання в університеті та коледжах.

Методична робота:

 • встановлення відповідності змісту навчання та підготовки фахівців факультетами університету державним стандартам освіти та оцінка якості навчально-методичного забезпечення навчального процесу;
 • визначення перспективних потреб науково-методичного забезпечення навчального процесу;
 • методичний супровід впровадження КМСОНП в університеті,
 • керівництво роботою факультетських методичних комісій;

Контроль якості навчального процесу:

 • організація роботи з виконання заходів щодо вдосконалення якості підготовки фахівців;
 • керівництво розробкою положень, інструкцій з проведення перевірок навчального процесу;
 • проведення внутрішнього аудиту на дотримання відповідностей у навчальному процесі,
 • керівництво роботою комісій з перевірки якості навчального процесу;
 • організація функціонування системи «деканат».

Відділ з впровадження та забезпечення навчального процесу електронними засобами навчання:

 • робота з навчально-інформаційним порталом ТДАТУ;
 • керування ЕНК з дисциплін;
 • незалежний замір знань студентів

 

Завдання, що ставляться перед НМЦ:

 • постійно вдосконалювати ефективність навчального процесу
 • здійснювати консультації при плануванні навчально-методичної роботи факультетів, координувати їх діяльність у методичній складовій
 • здійснювати методичний супровід впровадження КМСОНП в університеті
 • проводити роботу з відкриття та акредитації нових спеціальностей
 • впроваджувати в навчальний процес комп’ютерні технології
 • проводити пропаганду та впроваджувати нові інноваційні методи викладання дисциплін
 • проводити моніторинг якості знань студентів
 • надавати різноманітні методичні послуги іншим навчальним закладам.