Положення – це нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації освітнього процесу у закладі вищої освіти.

Положення розробляються на основі внутрішніх нормативних документів університету та інших нормативно-правових актів України з питань вищої освіти, згідно рекомендацій і стандартів, визначених чинним законодавством України та згідно Статуту Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.

Метою розробки Положень є методичне забезпечення ефективної системи якості надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти університету.

Проєкти Положень

 

Положення ТДАТУ

  1. Положення про організацію освітнього процесу 2023
  2. Положення про організацію та контроль якості навчальних занять 2023
  3. Положення про кредитно-модульну систему організаціїї освітнього процесу в ТДАТУ 2023
  4. Положення про організацію освітнього процесу на заочній формі навчання 2020
  5. Положення про оцінювання знань студентів ТДАТУ 2023
  6. Положення про порядок ліквідації академічних заборгованостей здобувачів вищої освіти 2023
  7. Положення про самостійну роботу студентів 2020
  8. Положення про навчальну дисципліну у ТДАТУ 2021
  9. Положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти ТДАТУ отриманих у неформальній та інформальній освіті 2020
  10. Положення про академічні відпустки та повторне навчання у ТДАТУ 2015
  11. Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договорній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету у ТДАТУ 2023
  12. ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність учасників освітнього процесу Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного за кордоном 2022
  13. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 2022
  14. Положення про методичну комісію факультету 2023 
  15. Положення про програму навчальної дисципліни 2016
  16. Положення про проведення практик студентів ТДАТУ 2023
  17. Положення про робочу програму навчальної (виробничої) практики та методичні рекомендації до її розробки 2019
  18. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти в ТДАТУ 2020
  19. Положення про організацію дипломування 2020
  20. Положення про випускову кафедру ТДАТУ 2023
  21. Положення про перевірку залишкових знань студентів у ТДАТУ 2023
  22. Методичні рекомендації по розробці і застосуванню тестів для контролю знань студентів 2012
  23. Положення про комплексні контрольні роботи з навчальних дисциплін 2023
  24. Положення про студентські олімпіади ТДАТУ 2023
  25. Положення про призначення іменних академічних стипендій ТДАТУ 2015
  26. Положення про атестацію лабораторій ТДАТУ 2023
  27. Положення про електронний журнал ТДАТУ 2023
  28. Вказівки щодо розробки навчальних планів 2023-2024
  29. Положення про стажування студентів ТДАТУ 2016
  30. Положення про філію кафедри ТДАТУ на виробництві 2016 (втратило чинність 2023)
  31. Положення про робочу програму навчальної дисципліни 2023
  32. Положення про куратора в кредитно-модульній системі організації навчального процесу 2015
  33. Положення про рейтинг Веб-сайтів кафедр 2023
  34. Положення щодо планування та обліку основних видів робіт НПП 2024
  35. Положення про порядок переведення, поновлення та відрахування студентів 2023
  36. Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату в ТДАТУ 2023 
  37. Положення про порядок надання грифу вченої ради навчальним виданням ТДАТУ 2023
  38. Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни в ТДАТУ 2023
  39. Положення про порядок організації та проведення дуальної форми навчання в ТДАТУ 2023
  40. Положення про дистанційне навчання в ТДАТУ 2023
  41. Положення про організацію тестування в ТДАТУ 2019
  42. Положення про курсовий проект (роботу) в ТДАТУ 2018 р.
  43. Положення про порядок призначення і виплати стипендії в ТДАТУ 2017
  44. Положення про сайт ННЦ 2022
  45. Положення про сайт кафедри 2023
  46. Положення про сайт навчального відділу 2023
  47. Положення про сайт факультету 2023
  48. Положення про відділ моніторингу ТДАТУ 2022
  49. Положення про рейтингове оцінювання діяльності кафедр ТДАТУ 2023
  50. Загальні вимоги до оформлення наукової та навчально – методичної літератури 2024
  51. ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного за кордоном 2022
  52. Положення про порядок призначення і виплати стипендії імені Д.К. Моторного 2023
  53. Положення про робочі групи освітніх програм, гарантів освітніх програм та групи забезпечення освітніх програм у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного 2023
  54. Положення про програму навчання здобувачів вищої освіти – силабус 2021
  55. Положення про освітні програми в ТДАТУ 2023
  56. Положення про опитування учасників освітнього процесу в ТДАТУ 2023
  57. Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників 2020-2021
  58. Про порядок та умови обрання навчальних дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти в ТДАТУ 2023
  59. Тимчасовий порядок дистанційної сесії 2023
  60. Критерії рейтингу НПП ТДАТУ 2020-2021
  61. Положення про гаранта освітньої програми 2023 (втратило чинність, див. Положення №53)
  62. Положення про електронний навчальний курс 2023
  63. Положення про змішане навчання ТДАТУ 2020
  64. Положення про апеляцію результатів оцінювання знань здобувачів вищої освіти у ТДАТУ 2023
  65. Положення про визнання результатів навчання здобутих у формальній освіті 2021
  66. Методичні рекомендації до роботи на Освітньому порталі ТДАТУ 2023
  67. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатку до нього 2023
  68. Положення про атестацію педагогічних працівників ТДАТУ
  69. Положення про організацію та проведення наукових конференцій та семінарів 2023
  70. Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти наукових ступенів
   доктора філософії та доктора наук 2023
  71. Положення про незалежне оцінювання у ТДАТУ 2023
  72. Положення про визнання результатів навчання здобутих на тимчасово окупаваній території України 2023
  73. Положення про радника ректора ТДАТУ 2021
  74. Положення про ЦНО 2021
  75. Положення про ННЦ 2022
  76. Положення про НМР ТДАТУ 2022
  77. Тимчасовий порядок атестації ЗВО у дистаційному режимі 2023
  78. Положення про академічну мобільністьздобувачів вищої освіти ТДАТУ 2020
  79. Положення про професійний розвиток НПП-2023
  80. Положення про академічну доброчесність 2023