Положення – це нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації освітнього процесу у закладі вищої освіти.

Положення розробляються на основі внутрішніх нормативних документів університету та інших нормативно-правових актів України з питань вищої освіти, згідно рекомендацій і стандартів, визначених чинним законодавством України та згідно Статуту Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.

Метою розробки Положень є методичне забезпечення ефективної системи якості надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти університету.

 

Положення ТДАТУ

  1. Положення про організацію освітнього процесу
  2. Положення про організацію та контроль якості навчальних занять
  3. Положення про кредитно-модульну систему організаціїї освітнього процесу в ТДАТУ
  4. Положення про організацію освітнього процесу на заочній формі навчання
  5. Положення про оцінювання знань студентів ТДАТУ
  6. Положення про порядок ліквідації академічних заборгованостей здобувачів вищої освіти
  7. Положення про самостійну роботу студентів
  8. Положення про навчальну дисципліну студента у ТДАТУ
  9. Положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти ТДАТУ 2020
  10. Положення про академічні відпустки та повторне навчання у ТДАТУ
  11. Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договорній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету у ТДАТУ
  12. Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти ТДАТУ
  13. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
  14. Положення про методичну комісію факультету
  15. Положення про програму навчальної дисципліни
  16. Положення про проведення практик студентів ТДАТУ
  17. Положення про робочу програму навчальної (виробничої) практики та методичні рекомендації до її розробки
  18. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти в ТДАТУ
  19. Положення про організацію дипломування
  20. Положення про випускову кафедру ТДАТУ
  21. Положення про перевірку залишкових знань студентів у ТДАТУ
  22. Методичні рекомендації по розробці і застосуванню тестів для контролю знань студентів
  23. Положення про комплексні контрольні роботи з навчальних дисциплін
  24. Положення про студентські олімпіади ТДАТУ
  25. Положення про призначення іменних академічних стипендій ТДАТУ
  26. Положення про атестацію лабораторій ТДАТУ
  27. Положення про електронний журнал ТДАТУ
  28. Вказівки щодо розробки навчальних планів
  29. Положення про стажування студентів ТДАТУ
  30. Положення про філію кафедри ТДАТУ на виробництві
  31. Положення про робочу програму навчальної дисципліни
  32. Положення про куратора в кредитно-модульній системі організації навчального процесу
  33. Положення про рейтинг Веб-сайтів кафедр
  34. Положення щодо планування та обліку 2021
  35. Положення про порядок переведення, поновлення та відрахування студентів
  36. Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти (довідка)
  37. Положення про видання літератури під грифом вченої ради ТДАТУ
  38. Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни в ТДАТУ
  39. Положення про порядок організації та проведення дуальної форми навчання в ТДАТУ
  40. Положення про дистанційне навчання в ТДАТУ
  41. Положення про організацію тестування в ТДАТУ 2019
  42. Положення про курсовий проект (роботу) в ТДАТУ 2018 р.
  43. Положення про порядок призначення і виплати стипендії в ТДАТУ 2017
  44. Положення про сайт НМЦ
  45. Положення про сайт кафедри
  46. Положення про сайт навчального відділу
  47. Положення про сайт факультету
  48. Положення про відділ моніторингу ТДАТУ
  49. Положення про рейтингове оцінювання діяльності кафедр ТДАТУ
  50. Загальні вимоги до оформлення наукової та навчально – методичної літератури
  51. Положення про організацію практики студентів за кордоном 2018
  52. Положення про порядок призначення і виплати стипендії імені Д.К. Моторного
  53. Положення про проектні групи з розроблення, започаткування та супроводження освітніх програм
  54. Положення про програму навчання здобувачів вищої освіти – силабус
  55. Положення про освітні програми в ТДАТУ 2021
  56. Положення про опитування учасників освітнього процесу в ТДАТУ
  57. Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників 2020-2021
  58. Про порядок та умови обрання навчальних дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти в ТДАТУ
  59. Тимчасовий порядок дистанційної сесії
  60. Критерії рейтингу НПП ТДАТУ 2020-2021
  61. Положення про гаранти освітньої програми
  62. Положення про електронний навчальний курс 2020
  63. Положення про змішане навчання ТДАТУ 2020
  64. Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю з дисципліни
  65. Положення про визнання результатів навчання здобутих у формальній освіті 2021
  66. Положення про порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти в дистанційному режимі
  67. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатку до нього
  68. Положення про групу забезпечення спеціальності
  69. Положення про організацію та проведення наукових конференцій та семінарів
  70. Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти наукових ступенів
   доктора філософії та доктора наук
  71. Проект про навчальну дисципліну у ТДАТУ 2021
  72. Положення про незалежне оцінювання у ТДАТУ
  73. Положення про визнання результатів навчання здобутих на тимчасово окупаваній території України