Положення – це нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації освітнього процесу у закладі вищої освіти.

Положення розробляються на основі внутрішніх нормативних документів університету та інших нормативно-правових актів України з питань вищої освіти, згідно рекомендацій і стандартів, визначених чинним законодавством України та згідно Статуту Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.

Метою розробки Положень є методичне забезпечення ефективної системи якості надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти університету.

 

Положення ТДАТУ

  1. Положення про організацію освітнього процесу
  2. Положення про організацію та контроль якості навчальних занять
  3. Положення про кредитно-модульну систему організаціїї освітнього процесу в ТДАТУ
  4. Положення про організацію освітнього процесу на заочній формі навчання
  5. Положення про оцінювання знань студентів ТДАТУ
  6. Положення (тимчасове) про порядок ліквідації академічних заборгованостей студентів ТДАТУ за КМСОНП
  7. Положення (тимчасове) про апеляцію результатів підсумкового контролю з дисципліни
  8. Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою у ТДАТУ для студентів, що вільно відвідують заняття
  9. Положення про самостійну роботу студентів
  10. Положення про навчальну дисципліну студента у ТДАТУ
  11. Положення про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці 2019
  12. Положення про академічні відпустки та повторне навчання у ТДАТУ
  13. Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договорній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету у ТДАТУ
  14. Положення про академічну мобільність студентів ТДАТУ
  15. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
  16. Положення про методичну комісію факультету
  17. Положення про програму навчальної дисципліни
  18. Положення про проведення практик студентів ТДАТУ
  19. Положення про робочу програму навчальної (виробничої) практики та методичні рекомендації до її розробки
  20. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти в ТДАТУ
  21. Положення про організацію дипломування
  22. Положення про випускову кафедру ТДАТУ
  23. Положення про електронний навчальний курс
  24. Положення про перевірку залишкових знань студентів у ТДАТУ
  25. Методичні рекомендації по розробці і застосуванню тестів для контролю знань студентів
  26. Положення про комплексні контрольні роботи з навчальних дисциплін
  27. Положення про студентські олімпіади ТДАТУ
  28. Положення про призначення іменних академічних стипендій ТДАТУ
  29. Положення про атестацію лабораторій ТДАТУ
  30. Положення про електронний журнал ТДАТУ
  31. Вказівки щодо розробки навчальних планів
  32. Положення про стажування студентів ТДАТУ
  33. Положення про філію кафедри ТДАТУ на виробництві
  34. Положення про робочу програму навчальної дисципліни
  35. Зразок робочої програми напряму (pdf)
  36. Положення про куратора в кредитно-модульній системі організації навчального процесу
  37. Положення про організацію екстернату у ТДАТУ
  38. Положення про конкурс на кращий інтернет-сайт серед підрозділів ТДАТУ
  39. Положення щодо планування та обліку 2019
  40. Положення про порядок переведення, поновлення та відрахування студентів
  41. Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти (довідка)
  42. Положення про видання літератури під грифом вченої ради ТДАТУ
  43. Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни в ТДАТУ
  44. Положення про порядок організації та проведення дуальної форми навчання в ТДАТУ
  45. Положення про дистанційне навчання в ТДАТУ
  46. Положення про організацію тестування в ТДАТУ 2019
  47. Положення про курсовий проект (роботу) в ТДАТУ 2018 р.
  48. Положення про порядок призначення і виплати стипендії в ТДАТУ 2017
  49. Положення про сайт НМЦ
  50. Положення про сайт кафедри
  51. Положення про сайт навчального відділу
  52. Положення про сайт факультету
  53. Положення про відділ моніторингу ТДАТУ
  54. Положення про рейтингове оцінювання діяльності кафедр ТДАТУ
  55. Загальні вимоги до оформлення наукової та навчально – методичної літератури
  56. Положення про організацію практики студентів за кордоном 2018
  57. Положення про порядок призначення і виплати стипендії імені Д.К. Моторного
  58. Положення про проектні групи з розроблення, започаткування та супроводження освітніх програм
  59. Положення про програму навчання здобувачів вищої освіти – силабус
  60. Положення про освітні програми в ТДАТУ 2020
  61. Положення про опитування учасників освітнього процесу в ТДАТУ
  62. Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників 2019-2020
  63. Методика рейтингового оцінювання діяльності кафедр 2019-2020 н.р.
  64. Про порядок та умови обрання навчальних дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти в ТДАТУ
  65. Тимчасовий порядок дистанційної сесії
  66. Критерії рейтингу НПП ТДАТУ 2019-2020
  67. Положення про гаранти освітньої програми
  68. Положення про електронний навчальний курс 2020