Положення — нормативно-правовий  або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т.ін.

Завдяки положенню створюються тимчасово комісій, груп, бюро, проектів і т.ін. Воно описує структуру, взаємні обов’язки групи людей чи організацій, які об’єдналися для досягнення спільної мети.

Будь-який навчальний заклад має визначену систему цілей і вся його діяльність спрямована на їхнє досягнення. Якщо цілі визначені і чітке сформульовані, то вони стають могутнім інструментом підвищення ефективності навчання  і реалізації цих знань в подальшому у житті

В ТДАТУ розробляються положення для створення структурних підрозділів, комісій, що регулюють сукупність організаційних, трудових та інших відносин з конкретного питання.

 

Положення ТДАТУ

 1. Положення про організацію освітнього процесу в ТДАТУ
 2. Положення про организацію та контроль якості навчальних занять у ТДАТУ 2019
 3. Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу підготовки фахівців в ТДАТУ
 4. Положення про організацію навчального процесу на заочній формі навчання
 5. Положення про оцінювання знань студентів ТДАТУ
 6. Положення (тимчасове) про порядок ліквідації академічних заборгованостей студентів ТДАТУ за КМСОНП
 7. Положення (тимчасове) про апеляцію результатів підсумкового контролю з дисципліни
 8. Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою у ТДАТУ для студентів, які вільно відвідують заняття
 9. Положення про самостійну роботу
 10. Положення про навчальну дисципліну студента у ТДАТУ
 11. Положення про порядок вибору дисциплін в ТДАТУ
 12. Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці
 13. Положення про академічні відпустки та повторне навчання у ТДАТУ
 14. Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договорній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету у ТДАТУ
 15. Положення про академічну мобільність студентів ТДАТУ
 16. Положення про систему внутрішнього забезпеченя якості освіти в ТДАТУ
 17. Положення про методичну комісію факультету
 18. Положення про програму навчальної дисципліни
 19. Положення про проведення практик студентів ТДАТУ
 20. Положення (тимчасове) про робочу програму навчальної (виробничої) практики та методичні рекомендації до її розробки
 21. Про атестацію здобувачів вищої освіти в ТДАТУ
 22. Положення про організацію дипломування в ТДАТУ
 23. Положення про випускову кафедру ТДАТУ
 24. Положення про електронний навчальний курс
 25. Положення про перевірку залишкових знань студентів у ТДАТУ
 26. Методичні рекомендації по розробці і застосуванню тестів для контролю знань студентів
 27. Положення про ККР ТДАТУ
 28. Положення про студентські олімпіади ТДАТУ
 29. Положення про призначення іменних академічних стипендій ТДАТУ
 30. Положення про атестацію лабораторій ТДАТУ
 31. Положення про електронний журнал ТДАТУ 2016
 32. Вказівки щодо розробки навчальних планів на 2016
 33. Положення про стажування студентів ТДАТУ 2016
 34. Положення про филию кафедри
 35. Положення про робочу програму
 36. Зразок робочої програми напряму
 37. Положення про куратора в кредитно-модульній системі організації навчального процесу
 38. Положення про організацію екстернату у ТДАТУ
 39. Положення про конкурс на кращий інтернет-сайт серед підрозділів ТДАТУ
 40. ПОЛОЖЕННЯ щодо планування та обліку 2019
 41. Положення про відрахування
 42. Положення про систему антиплагіату в ТДАТУ 2017
 43. Положення про видання літератири під грифом вченої ради ТДАТУ 2016
 44. Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни в ТДАТУ
 45. Положення про порядок організації та проведення дуального навчання в ТДАТУ
 46. Положення про дистанційне навчання в ТДАТУ
 47. Положення про організацію тестування
 48. Положення про курсовий проект (роботу) в ТДАТУ 2018 р.1
 49. Положення про порядок призначення і виплати стипендії в ТДАТУ 2017
 50. ПОЛОЖЕННЯ про сайт кафедри
 51. ПОЛОЖЕННЯ про сайт НМЦ
 52. Положення про сайт навчального відділу
 53. ПОЛОЖЕННЯ про сайт факультету
 54. Положення про відділ моніторингу ТДАТУ
 55. Критерії рейтингу кафедр ТДАТУ 2018-2019 н.р.
 56. Положення про рейтингове оцінювання діяльності кафедр ТДАТУ
 57. Критерії рейтингу НПП ТДАТУ 2018-2019 н.р.
 58. Положення про рейтинг НПП 2018-2019
 59. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ ТА НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 60. Положення про організацію практики студентів за кордоном 2018
 61. Положення про стипендію Моторного
 62. Положення про проектні групи
 63. Методика рейтингу кафедр 2018-2019 н.р.