Вебометричний рейтинг сайтів кафедр університету

Відмінними рисами рейтингу Webometrics є сталість методології і висока динамічність змін показників рейтингу. У той час як методології інших рейтингів постійно змінюються, принципи ранжирування Webometrics залишаються незмінними. Відповідно зміни позицій ЗВО в цьому рейтингу носять істотно більш показовий характер. Сьогодні цей рейтинг не менш авторитетний, ніж інші академічні рейтинги. До того ж результати його більш динамічні, так як на них миттєво відображаються результати діяльності з просування ЗВО в віртуальному просторі.

Рейтинг Webometrics заснований не на кількості візитів і дизайні сторінок, а на повноті представлення ЗВО в мережі. Такий підхід дає комплексне уявлення про навчальний заклад, про його мережеву активність, про присутність в інтернеті викладачів, співробітників, студентів. Сайт – візитна картка ЗВО в міжнародному освітньому співтоваристві, відображення його освітньої та наукової діяльності. Веб-політика навчального закладу сприяє формуванню нових зв’язків, неформального спілкування між вченими і реалізації інноваційних розробок на основі обміну досвідом та творчої співдружності. Публікації на сайтах ЗВО – найпростіший і дешевий шлях оперативного обміну інформацією між вченими, викладачами, студентами. Виходячи з цього, без перебільшення можна сказати, що навчальний заклад, що не володіє інтернет-технологіями в принципі не може сьогодні називатися вищим навчальним закладом, тим більше університетом!

В ТДАТУ центром інформаційних технологій і систем регулярно проводиться рейтинг веб-сайтів кафедр університету. Метою рейтингу є стимулювання повноцінного представлення діяльності кафедр у глобальній мережі Інтернет та покращення позицій університету у вебометричних рейтингах. Моніторинг сайтів кафедр університету здійснюється щоквартально за вебометричними параметрами, наближеними до показників міжнародного рейтингу Webometrics за наступними вебометричними параметрами:

  • Присутність (PRESENCE). Об’єм сайту кафедри та кількість розміщених документів.
  • Видимість, прозорість (VISIBILITY). Кількість зовнішніх гіперпосилань на сайт кафедри.
  • Відкритість (OPENNESS). Кількість цитувань публікацій викладачів кафедри, проіндексованих академічною пошуковою системою Google Scholar.

Вебометричний рейтинг сайтів кафедр університету


Сучасний світ, який розвивається в умовах переходу до економіки знань, розглядає освіту як одну з базових загальногуманістичних цінностей. Тому цілком логічно, що рівень освіти включено до системи показників Індексу людського розвитку. У Європі тенденції руху до більш якісної вищої освіти знайшли своє відображення у Болонському процесі. Стан ринку освітніх послуг характеризується значною конкурентністю як на регіональному, національному так і на загальноєвропейському рівнях. Тому логічно постає завдання пошуку інструментів для оцінювання якості освіти і визначення конкурентного місця кожної з чисельних установ, що надають освітні послуги. Країни Європи накопичили значний досвід з формування університетських рейтингів, кінцева мета яких – визначення закладів вищої освіти (ЗВО), що випускають спеціалістів найбільш конкурентоздатних на ринку праці. Вже декілька років існує вітчизняний досвід формування рейтингів вищих навчальних закладів, на підставі чого за ініціативою МОН України найближчим часом планується введення процедури обов’язкового рейтингування українських ЗВО з оприлюдненням інформації на сайті міністерства. Орієнтація керівників вітчизняних ЗВО на таку ринково-орієнтовану систему діяльності змушує їх вчиняти заходи з підвищення власної конкурентоспроможності, зокрема шляхами створення внутрішнього конкурентного середовища, мотивування кафедр і науково-педагогічних працівників на результативну і якісну роботу.

Рейтингування кафедр і оцінювання успішності діяльності науково-педагогічних працівників створює внутрішнє конкурентне середовище, яке мотивує до досягнень, «фільтрує» пасивних і недостатньо компетентних викладачів, чим забезпечується зближення цілей всіх рівнів управління ЗВО і зміцнення його конкурентних позицій.

В Таврійському державному агротехнологічному університеті щорічно проводиться рейтингове оцінювання кафедр. Фото складу кафедр-переможців, які набрали найбільш балів за результатами конкурсу розміщуються на Дошці Пошани.


  1. Положення про рейтингове оцінювання діяльності кафедр ТДАТУ

 


 

Рейтинг кафедр 2021 (таблиця самоаналізу)

Результати рейтингу кафедр 2021

Результати рейтингу кафедр 2020