10 грудня 2019 року на кафедрі фізичного виховання і спорту відбулося чергове засідання, присвячене актуальним питанням академічної доброчесності на кафедрі й в університеті в цілому. Завідувач кафедри Газаєв В.Н. нагадав, що кожен викладач у своїй роботі повинен дотримуватися цього поняття, що базується на 6 простих та зрозумілих цінностях: чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність та відвага. Повага до власної думки починається з поваги до думок інших, а повага до власного тексту – з поваги до чужих. Чесність у навчанні та викладанні є базовою умовою побудови довіри між усіма, причетними до освітнього процесу. Відвага ж є здатністю чинити доброчесно всупереч страху чи тиску та вимагати від себе того ж, чого очікуєте отримати від інших. Ці постулати є основою чесного функціонування спільноти довіри, взаємоповаги та честі.

Також він зазначив, що стаття 42 Закону України “Про освіту” визначає академічну доброчесність як “сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень”. Іншими словами, під академічною доброчесністю ми розуміємо правила, яких людина повинна дотримуватися під час створення власних проєктів, якщо вона користується допоміжною інформацією (зокрема не включати до свого проєкту чужі роботи без посилання на них). Академічна доброчесність покликана боротися із плагіатом як актом шахрайства в студентських роботах, дисертаціях, наукових статтях та монографіях; фабрикацією та фальсифікацією результатів наукових досліджень; обманом, списуванням, хабарництвом.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
  • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  • надання певної інформації про методики та результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
  • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
  • об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

  1. Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; формою академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів.
  2. Фабрикація – фальсифікація результатів досліджень, посилань, або будь-яких інших даних, що стосуються освітнього процесу.
  3. Обман – надання свідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу.
  4. Списування – використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання.
  5. Хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі.

Не слід забувати, що в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного існує Кодекс честі, який чітко  встановлює загальні моральні принципи та правила етичної поведінки осіб, що працюють і навчаються в університеті, якими вони мають керуватись у своїй діяльності. Також є Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти, яке чітко регламентує порядок визначення порушень академічної доброчесності.

Підсумовуючи, Газаєв В.Н. наголосив, що академічна доброчесність, чесне здобуття якісної освіти є ключем до успіху нашої країни, а молодь готова зробити крок на зустріч змінам і почуватися більш комфортно, висловлюючи власну думку, здобуваючи якісну освіту та будуючи кар’єру, покладаючись на власні сили. Він закликав починати впроваджувати академічну доброчесність із себе та всіляко перешкоджати зловживанням і неналежному ставленню до своїх обов’язків через формування культури академічної доброчесності в освітньому просторі України, а відтак, підвищення рівня вищої освіти й підготовки висококваліфікованих професіоналів.

Старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту Нестеров О.С.