Науково-дослідна робота, що фінансується міністерством освіти і науки України за рахунок державного бюджету «Теоретичне обґрунтування та розроблення інформаційної системи семантичної ідентифікації, документування та обробки результатів неформального та інформального навчання» (номер державної реєстрації 0119U000272)

Науковий керівник – к.т.н., доцент О.В. Строкань.
Відповідальний виконавець – к.т.н., доцент Д.В. Лубко.
Виконавці:
Прийма С.М. – д.т.н., професор кафедри комп’ютерних наук Таврійського державного агротехнологічного університету
Литвин Ю.О. – асистент кафедри комп’ютерних наук Таврійського державного агротехнологічного університету
Рогушина Ю.В. – к.ф.м-.н., доцент, старший науковий співробітник відділу Автоматизованих інформаційних систем Інституту програмних систем Національної академії наук України
Гладун А.Я. – к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних наук і математики Киівського університету імені Бориса Грінченка
Об’єкт дослідження – методи, механізми та інструменти визнання результатів неформального й інформального навчання.
Предмет дослідження – інформаційна система семантичної ідентифікації, документування та обробки результатів неформального та інформального навчання.
Метою даного дослідження є теоретичне обґрунтування та розроблення інформаційної системи семантичної ідентифікації, документування та обробки результатів неформального та інформального навчання для сприяння їх визнанню й поліпшенню порівнянності, що дозволить поєднати ринок освітніх послуг з ринком праці, забезпечивши перехід від кваліфікаційної моделі (підтвердження професійних навиків дипломами і сертифікатами про проходження навчальних курсів) до повноцінних компетентнісних моделей з упровадженням так званих «паспортів навчання», які супроводжують людей упродовж їх особистісного розвитку та професійної кар’єри.

 

 

 

Новини

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СONNECTING YOUNG PEOPLE FOR LEARNING IN EUROPE»

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ВЗЯЛА УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ КОНФРЕНЦІЇ

Звіти

ЗВІТ за прикладним дослідженням “ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СЕМАНТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕФОРМАЛЬНОГО ТА ІНФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ”
ЗВІТ за 1 етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки) (2019 рік)

AdvisOnt – Agricultural Advisory System

 

Статті
 1. Прийма С.М., Строкань О.В., Рогушина Ю.В., А.Я. Гладун, А.А. Мозговенко. Інформаційна система семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання: методи й інструменти розробки. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т.79. С. 361-386. DOI: 10.33407/itlt.v79i5.3889
 2. Прийма С. М., Рогушина Ю. В., Строкань О.В. Використання семантичних технологій для встановлення діалогу між суб’єктами ринку праці. Матеріали одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції з програмування, Київ 22-24 травня 2018 року. – Київ: ВД “Академперіодика”, 2018. №2-3. с.226-235. ISSN 1727-4907.
 3. Pryima S.М., Rogushina J.V., Strokan’ О.V. Use of semantic technologies in the process of recognizing the outcomes of non-formal and informal learning Proceedings of the 11th International Conference of Programming (UkrPROG 2018) , Kyiv, Ukraine, May 22-24, 2018./ 2018, P. 226–235, DOI: 10.15407 / pp2018.02.226
 4. Строкань О.В. Огляд сучасних засобів ідентифікації, документування та обробки результатів формального та неформального навчання – Матеріали міжнародного науково-практичного форуму «Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграці» (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. Частина 2. С. 402-404.
 5. Rogushina, J., Gladun, A., Pryima, S., Strokan, O. Ontology-Based Approach to Validation of Learning Outcomes for Information Security Domain. 19th International Scientific and Practical Conference “”Information Technologies and Security””, ITS 2019; Institute for Information Recording of National Academy of Sciences of Ukraine. CEUR Workshop ProceedingsVolume 2577, 2019. Pages 21-36. Scopus
 6. Аніщенко О. В., Прийма С. М., Строкань О. В. Визнання результатів неформального й інформального навчання: минуле й сьогодення. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць. Київ. 2019. Вип. 2(16). С. 11-26.
 7. Прийма С.М., Строкань О.В., Лубко Д.В., Литвин Ю.О., Білик Н.І. Розробка інформаційної системи семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання. Проблеми програмування: Інформаційні системи. 2020. № 2-3. С. 11-21.
 8. Прийма С.М., Строкань О.В. , Рогушина Ю.В., Гладун А.Я. , Мозговенко А.А. Методи та інструменти розробки інформаційної системи вілідації результатів неформального навчання. Проблеми програмування: Інформаційні системи. 2020. № 2-3. С. 50-60.
 9. Прийма С.М., Строкань О.В., Рогушина Ю.В., А.Я. Гладун, А.А. Мозговенко. Інформаційна система семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання: методи й інструменти розробки. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т.79. С. 361-386. (Web of Science).
 10. Pryima S. M., Strokan O. V., Rogushina J. V., Gladun A. Y., Lubko D. V., Malkina V. M. Ontological Analysis of Outcomes of Non-formal and Informal Learning for Agro-Advisory System AdvisOnt. In: Valencia-García R., Alcaraz-Marmol G., Del Cioppo-Morstadt J., Vera-Lucio N., Bucaram-Leverone M. (eds). Technologies and Innovation. CITI 2020. Communications in Computer and Information Science. 1309. Springer, Cham. PР. 3–17.  (Scopus).
 11. Строкань О.В. Програмний засіб семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації». ТДАТУ, 27-29 травня 2020. С. 203-207.
 12. Лубко Д. В., Строкань О. В., Мірошниченко М. Ю. Дослідження та аналіз інформаційно–пошукового Web–ресурсу EURES. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання. Гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев. Мелітополь: ТДАТУ. 2020. Вип. 20. Т. 2. С. 250–261.
 13. Прийма С. М., Строкань О. В., Лубко Д. В., Мозговенко А. А. Інформаційна система семантичного опрацювання результатів неформального й інформального навчання. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання. Гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев. Мелітополь: ТДАТУ. 2020. Вип. 20. Т. 3. С. 282–292.
 14. Строкань О. В. Сучасні підходи до створення інформаційних систем із застосуванням технології опрацювання знань на основі концепції Semantic Web. Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Ред. кол. : В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. В. Строкань та ін. Мелітополь: ТДАТУ. 2020. С. 122-127
 15. Строкань О.В., Прийма С.М., Рогушина Ю.В., Гладун А.Я., Лубко Д.В., Мозговенко А.А. AdvisOnt: семантизація сервісів агродорадництва для валідації результатів неформального та інформального навчання. Control Systems and Computers. 2021. № 1. С. 60-69.
 16. Строкань О.В. Застосування семантичних технологій при валідації результатів неформальної та інформальної освіти дорослих. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 25-27 травня 2021 р.) / ред. кол. : В. М. Кюрчев, Н. Л. Сосницька, М. І. Шут та ін. Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С.182-187.
 17. Строкань О.В. Інформаційна система ADVISONT. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Використання інформаційних технологій для оптимізації процесів виробництва сільськогосподарської продукції та управління підприємствами», (м. Слов’янськ, 11-12 берез. 2021 р.) / Луган. нац. аграр. ун-т. Слов’янськ, 2021. С.135-139.
 18. Pryima, S., Strokan, O., Rogushina, J., Gladun, A., Mozgovenko, A. Ontology-based methods and tools for validation of non-formal learning outcomes. CEUR Workshop Proceedings, 2021. 2866, с. 50-59. (Scopus)
 19. Pryima, S., Strokan, O., Lubko, D., Lytvyn, Y., Bilyk, N. Development of the information system for semantic identification and documentation of the results of non-formal and informal education. CEUR Workshop Proceedings, 2021. 2866, с. 11-19. (Scopus)
 20. Строкань О.В. , Прийма С.М., Рогушина Ю.В., Гладун А.Я., Лубко Д.В., Мозговенко А.А. AdvisOnt: семантизація сервісів агродардництва для валідації результатів неформального та інформального навчання.Control system and computers, 2021. №2-3, С. 69-83.
Монографії
 1. Аніщенко О. В., Гладун А. Я., Ісмаілова Л. Л., Лубко Д. В., Прийма С. М.,  Рогушина Ю. В., Строкань О. В. Інтелектуальна підтримка валідації результатів неформального та інформального навчання з використанням відкритих енциклопедичних ресурсів. Енциклопедії як глокальні медії: колективна монографія. За ред. д. і. н., проф. А. М. Киридон. Київ : Державна наукова установа, «Енциклопедичне видавництво». 2020. С. 157–174.
 2. Julia Rogushina, Anatoly Gladun, Serhii Pryima, Oksana Strokan. Development of advisory system based on semantic technologies. Open Semantic Technologies for Intelligent Systems: Research Papers Collection. Editor-in-chief:  V. V. Golenkov. Minsk: Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, 2021. рр. 47-54.