Шлєіна Людмила Іванівна

Посада: доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук

Базова вища освіта: Мелітопольський державний педагогічний університет, 25.06.2002р., за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література»
кваліфікація вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури» диплом АР №19027795

Науковий ступінь: У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки» у спеціалізованій вченій раді ДФ 18.053.012. Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького (м. Мелітополь) диплом ДR №001693

Email: liudmyla.shlieina@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Інноваційні підходи у формування мовної особистості як гаранта збереження професійних компетентностей майбутнього фахівця.
  • Умови формування гендерної культури у здобувачів вищої освіти.

Досвід наукової та викладацької діяльності: • В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2002 р. на посаді викладача кафедри «Українознавство».
• З 2015 р. в Таврійському державному агротехнологічному університеті працює на посаді викладача кафедри «Суспільно-гуманітарних наук»
Наукова та професійна активність

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Шлєіна Л.І., Михайлов В.В. Імплементація ідей гендерної культури студентів у систему вищої освіти України. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 40. Том 3. С. 278–284.
Шлєіна Л.І.Аспекти визначення гендерної культури особистості студентів. / Шлєіна Л.І. // Наукові та освітні трансформації в сучасному світі: збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 15 липня 2021 року). Суми: ТОВ НВП “Росток А. В.Т.”. 2021. С. 326-328
Mykhailov, V.V., Taranenko, G.G., Isakova, O.I., Shlieina, L.I., Butskyi, P.E.Influence of public environmental organizations on nuclear energy in Ukraine. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2020, 2020- August (5.1), стр. 447–454
Л.I. Шлєiна, А.Є. АдамовичГендерна культура як невід’ємна складова soft skills в системі сучасної аграрної освіти як чинника фoрмування oсoбистoстi майбутньoгo фахiвця. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: збірник науково-методичних праць. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ. 2021. – Вип. 24. с.381-386
Адамович А. Є., Зімонова О. В., Шлєіна Л. І.Образ Данила Галицького як художній концепт в українській літературі ХХ століття. Збірник наукових праць «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету». Серія: Філологія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 46. Том 3. С. 8-11
Адамович А.Є., Шлєіна Л.І., Зімонова О.В.Вплив поетики давньої української літератури на створення образу Данила. Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), 6 листопада 2020 року. Тернопіль: Вектор, 2020. С. 178-180.
Шлєіна Л. І.Критерії і показники сформованості гендерної культури у студентства аграрних закладів вищої освіти. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2020. Вип. 29. Том 2. С. 151–155
Shlieina L. I.Formation of gender culture of students of institutions of higher agricultural education: the essence and organizational and pedagogical conditions. Humanitarian Balkan Research. Plovdiv, 2020. Т. 4. № 3(9). P. 35–39
Адамович А.Є., Шлєіна Л.І., Зімонова О.В.Вплив поетики давньої української літератури на створення образу Данила. Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), 6 листопада 2020 року. Тернопіль: Вектор, 2020. С. 178-180.
СВІДОЦТВО про реєстрацію авторського права на твір
СВІДОЦТВО про реєстрацію авторського права на твір
СВІДОЦТВО про реєстрацію авторського права на твір
СВІДОЦТВО про реєстрацію авторського права на твір
СВІДОЦТВО про реєстрацію авторського права на твір
Liudmyla SHLIEINAХІ Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dylematy Współczesnej Edukacji - V organizowana przez/ Liudmyla SHLIEINA // Реалізація гендерної складової у навчально-виховному процесі закладу вищої освіти Wyższą Szkołę Lingwistyczną w Częstochowie 30.09.2020 r.
Шлєіна Л.І. Законодавча база реалізації гендерної культури в навчально-виховному процесі ЗВО / Шлєіна Л.І. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. № 69/2020.
Шлєіна Л.І. Реалізація гендерної складової у навчально-виховному процесі аграрного ЗВО / Шлєіна Л.І. // Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» Випуск № 29., 2020

Тараненко Г.Г. Ісакова О.І. Єременко Л.В. Шлєіна Л.І. Імплементація новітніх технологій навчання у процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін в агротехнологічному закладі вищої освіти. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24. Збірник науково-методичних праць. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Мелітополь. 2020. 581 с. С.362-368.
Тараненко Г.Г. Іванова І.Є. Чебанова Ю.В. Шлєіна Л.І. Методи підвищення ефективності самостійної роботи здобувачів вищої освіти агротехнологічного закладу вищої освіти в умовах дистанційного навчання. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24. Збірник науково-методичних праць. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Мелітополь. 2020. 581 с. С.369-376.
Шлєіна Л.І. Тараненко Г.Г. Ісакова О.І. Єременко Л.В. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльність здобувачів ЗВО під час вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24. Збірник науково-методичних праць. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Мелітополь. 2020. 581 с. С.248-252.
Чебанова Ю.В. Тараненко Г.Г. Іванова І.Є. Шлєіна Л.І. Особливості практичної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24. Збірник науково-методичних праць. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Мелітополь. 2020. 581 с. С.477-482.
Ісакова О.І. Тараненко Г.Г. Єременко Л.В. Шлєіна Л.І. Проблеми розвитку вищої освіти в ЗВО: соціально-філософський аспект. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24. Збірник науково-методичних праць. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Мелітополь. 2020. 581 с. С.259-266.
Єременко Л.В. Тараненко Г.Г. Ісакова О.І. Шлєіна Л.І. Прокрастинація як аспект поведінки педагога та шляхи її подолання. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24. Збірник науково-методичних праць. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Мелітополь. 2020. 581 с. С.559-264.
Шлєіна Л.І. Іванова І.Є. Тараненко Г.Г. Чебанова Ю.В. Зімонова О.В. Рoль вихoвнoї рoбoти звo в фoрмуваннi oсoбистoстi. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24. Збірник науково-методичних праць. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Мелітополь. 2020. 581 с. С.243-247.
Іванова І. Є. Прісс О. П. Тараненко Г. Г. Шлєіна Л. І., Чебанова Ю.В. Євстафієва Е. С. Красуля Я. Г. Коломоєць-Гаркуша О.В. Траєкторія розвитку «soft skills» у студентів факультету агротехнологій та екології як один з важливих чинників формування професійних навичок молоді. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24. Збірник науково-методичних праць. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Мелітополь. 2020. 581 с. С.243-247.
Зімонова О.В., Шлєіна Л.І., Щербакова Н.В., Михайлов В.В., Мельник О.О. Шляхи підвищення грамотності студентів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням.. Випуск 24. Збірник науково-методичних праць. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Мелітополь. 2020. 581 с. С.454-459.
Шлєіна Л.І. .Зміст гендерної компетентності викладача аграрного закладу вищої освіти/ Шлєіна Л.І. // Інноваційна педагогіка: науковий журнал. Вип. 14, т. 2 (С. 178-182) «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019
Шлєіна Л.І. .Організаційно-педагогічні умови формування гендерної культури студентів / Шлєіна Л.І. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуску № 63, 2018
Шлєіна Л.І. Гендерна культура студентської молоді в умовах закладу вищої освіти / Шлєіна Л.І. // Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» Випуск № 20, 2018
Шлєіна Л. І. .Науково-педагогічні засади гендерної компетентності у системі вищої освіти / Шлєіна Л.І. // Література та культура Полісся : зб. наук. пр. / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя Кн. 4 с. 78-81
Шлєіна Л. І. .Умови формування гендерної компетентності сучасного фахівця / Шлєіна Л.І. //Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка в системі гуманітарного знання» (м. Одеса 8-9 вересня 2017)

Шлєіна Л.І. .Теоретичні засади формування гендерної компетентності студентів непедагогічних спеціальностей / Шлєіна Л.І. // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб.наук. праць – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Вип.21. – Кн.3. – Том І (75). – К: – Гнозис, 2007. – 506 с.- С.394-401.
Шлєіна Л. І. .Сутність компетентнісного підходу у вищій освіті
Шлєіна Л. І. .Теоретичні засади формування гендерної компетентності студентів непедагогічних спеціальностей / Шлєіна Л.І. // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб.наук. праць (тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»)
Вип.21, кн. 3
Том І (75)
Шлєіна Л.І. .Використання засобів імпресіонізму у новелі М. Коцюбинського «Intermezzo» / Шлєіна Л.І. // Збірник наукових праць «Мова. Свідомість. Концепт»Міністерство освіти і науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Лабораторія філологічних досліджень Шуменський університет «Єпископ Костянтин Преславський» (м. Шумен, Болгарія) Вища лінгвістична школа (м. Ченстохово, Польща) (економічні науки). Мелітополь, 2017.
Шлєіна Л.І. Інноваційні підходи формування мовної особистості як гаранта збереження професійних компетенцій майбутнього економіста / Шлєіна Л.І. // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - № 1(30). С.8 – 12. Мелітополь, 2016.
Шлєіна Л. І. .Самостійна робота майбутніх фахівців у процесі вивчення курсу української мови професійного спрамування / Шлєіна Л. І. // Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 19 Таврійський державний агротехнологічний університет / – Мелітополь, 2016. – 190-197 с.
Шлєіна Л. І. .Вплив місцевих говорів на культуру мовлення майбутнього фахівця Зімонова О. В, Шлєіна Л. І. Вплив місцевих говорів на культуру мовлення майбутнього фахівця /. Зімонова О. В, Шлєіна Л. І. Аспекты в реализации научных исследований: матер. XXXII Шлєіна // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2015. - Вип. 2. - С. 211-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2015_2_44

Шлєіна Л. І. .Концептуальні риси літературного й живописного імпресіонізму у новелі “Intermezzo” Михайла Коцюбинського / Л. І. Шлєіна // Література та культура Полісся. Сер. : Філологічні науки. - 2015. - Вип. 78. - С. 162-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2015_78_20

Шлєіна Л. І. .Архітектоніка образу князя Данила Галицького у «Галицько-Волинському літописі» / А. Є. Адамович, Л. І. Шлєіна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2016. - Вип. 62. - С. 18-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_62_8

Підручники, навчальні посібники, монографії
Адамович А. Є., Шлєіна Л.І. Посібник-практикум з дисципліни «Основи ораторського мистецтва». Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2021. 93 с.
Шлєіна Л.І.Методичні рекомендації для кураторів академічних груп «Виховання гендерної культури студентів в позааудиторній діяльності аграрних закладів вищої освіти». Мелітополь, ФОП-Однорог, 2021. 73 с.
Шлєіна Л.І., Зімонова О.В. УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) Посібник-практикум для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та виноградарство» (на основі повної загальної середньої освіти) денної форми навчання. Мелітополь, ФОП-Однорог, 2020. 178 с.
Нaвчaльний пociбник з укрaїнcькoї мoви (зa прoфеciйним cпрямувaнням) для cтудентiв технiчних cпецiaльнocтей
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти) денної форми навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ОР «Бакалавр» денної форми навчання (на основі повної загальної середньої освіти)
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни Етика та естетика для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр»

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Екзаменатор Національної комісії зі стандартів державної мови
З 2016 – заступник декана з організаційно-виховної роботи факультету АТЕ ТДАТУ
Член спілки освітян України
Членський квиток соціологічної асоціації України Л.І. Шлєіна
Наукове консультування установ, підприємств, організацій
Наукове консультування установ, підприємств, організацій

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Почесна грамота ТДАТУ 2021 р.
Грамота Мелітопольської районної ради за активну участь у профорієнтаційній роботі з учнями закладів загальної середньої освіти