Скиба Вікторія Павлівна

Посада: Старший лаборант, асистент кафедри геоекології і землеустрою

Базова вища освіта: У 2009 році закінчила магістратуру Національного університету водного господарства та природокористування за спеціальністю «Екологія». З 2014 по 2017 рік аспірант кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства Національного університету водного господарства та природокористування. З 2009 по 2018 років працювала на посаді інженера з використання водних ресурсів Мелітопольського міжрайонного управління водного господарства.

Email: viktoriia.skyba@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Водогосподарська екологія, гідрологія та гідрохімія

Досвід наукової та викладацької діяльності: У Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2018р. на посаді асистента. Види і результати професійної діяльності асист. Скиби В.П. за 2016-2020 роки

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК
Патент на корисну модель № 141091 Україна, МПК51 G01N 1/10 G01N 33/18 (2006.01)/ Пристрій для відбору проб води. Мовчан С.І., В.П. Скиба, Заявка u201908240. Заявл 15.07.2019, опубл. 25.03.2020, бюл. №6.

Патент на корисну модель № 14751 Україна, МПК51 G01N 33/18, G01N 33/24, G09В 23/12 (2006.01)/ Установка моделювання та дослідження процесу забруднення проточної річкової води. Мовчан С.І.,Вознюк Н.М., В.П. Скиба, Заявка u201910224. Заявл 07.10.2019, опубл. 27.04.2020, бюл. №8.

Патент на корисну модель № 139812 Україна, МПК7 (2019.01) G01 N15/00. Пристрій для освітлювання електрофоретичної камери з вимірювання параметрів частинок/ С.І. Мовчан, Л.М. Даценко, О.О. Дереза, В.П. Скиба, Н.В. Тарусова. – Заявка № u 2019 06184, заявл. 03.06.2019, опубл. 27.01.2020, Бюл. № 25.

Скиба В.П., Антоновський О.Г., Мовчан С.І. Деякі аспекти екологічного стану річок Приазов’я // International scientific and practical conference «Topical issues of methods of teaching natural» : conference proceedings, December 27-28, 2019. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing» - P. 90-94

Datcenko L., Hryshko S., Ganchuk M., Tarusova N., Chebanova Y., Scherbina V., Skyba V., Anhelovska A. Problems of soil evaluation in Zaporizhzhia region in the modern assessment of land resources. // Агроекологічний журнал. Київ С. 53-61

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 92103 від 03.09.2019. Скиба В.П., Вознюк Н.М. Екологічна оцінка якості поверхневих вод р. Молочна / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Біологія, біотехнологія, екологія» / К.: НУБіП України, 2018. – Вип. 287. – С. 33-43.

Патент на корисну модель № 139810 Україна, МПК51 G01C 15/06 (2006.01)/ Нівелірна рейка. Малюта С.І., Л.М. Даценко, Волох А.М., Ганчук М.М., Скиба В.П. Заявка u201906182. заявл. 03.06.2019, опубл. 27.01.2020, бюл. №2.

Скиба В.П., Тишковець Г. Перспективи переходу до басейнового принципу управління водними ресурсами для річок Приазов’я // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет агротехнологій та екології: збірник тез доповідей (Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.)С. 32

Скиба В.П., Екологічна оцінка якості поверхневих вод р.Молочна / В. П. Скиба, Н. М. Вознюк. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Біологія, біотехнологія, екологія» / Ред. кол.: Ніколаєнко С. М. (відп. ред.) та ін. – К.: НУБіП України, 2018. – Вип. 287 – С. 33-43

Скиба В.П. Вознюк Н.М. Оцінка якості поверхневих вод річки Молочна / В.П. Скиба, Н.М. Вознюк // The development of nature sciences: problems and solutions: Conference Proceedings, April 27-28. Brno: Baltija Publishing, 2018. - P.137-141.

Скиба В.П., Уточнення категорії якості води на прикладі гідрохімічних показників р.Молочна / В.П. Скиба // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Природа для води», присвячена Всесвітньому дню водних ресурсів 22 березня 2018р. Київ. – С. 68-70.

Скиба В.П., , Вознюк Н.М. Причини деградаційних процесів у басейні р.Молочна / В.П. Скиба, Н.М. Вознюк// Таврійський науковий вісник. Науковий журнал. Вип. 100. Т.2. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика» 2018. - С. 309-314.

Скиба В.П. Вознюк Н.М. Особливості формування рівня мінералізації південних річок України (на прикладі річки Молочна)/ В. П. Скиба, Н. М. Вознюк // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2017. – Вип. 4(80). – С. 71-80.

Скиба В.П. Вознюк Н.М. Формування гідроекологічного режиму річки Молочна/ Н.М. Вознюк, В.П. Скиба //Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер.: Сільськогосподарські науки. – 2016. - №1. - С. 79-86.

Скиба В.П. Вознюк Н.М. Екологічні аспекти проведення зрошувальних меліорацій на півдні Запорізької області // В.П. Скиба, Н.М. Вознюк // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України: матеріали V Ювілейної всеукр. наук.-практ. конф. 4 грудня 2015р. – Тернопіль: Крок, 2015. – С.185.

Скиба В.П. Вознюк Н.М. , Вознюк Н.М. Історичні аспекти формування сучасного екологічного стану річки Молочна / В.П. Скиба, Н.М. Вознюк «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.» 19-20 березня 2015р. – Тернопіль: Крок, 2015. – С.129-131.

Скиба В.П. Вознюк Н.М. Ґрунтовий покрив як вагомий регулятор екологічного стану водотоку на прикладі р.Молочна/ Н.М. Вознюк, В.П. Скиба // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи». – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. С. 52-54.

Скиба В.П. Вознюк Н.М. Природно-кліматичний фактор як регулятор гідрологічного стану водотоку (на прикладі р.Молочна) / Н.М. Вознюк, В.П. Скиба // «Екологічні науки: науково-практичний журнал» / Головний редактор О.І. Бондар. – К.: ДЕА, 2015. - №12-13. - С. 40-49.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Нагороди, заохочення, почесні звання:
"Кращий куратор ТДАТУ - 2020"