Антоновський Олександр Григорович

Базова вища освіта:
У 2001 році з відзнакою закінчив Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальність вчитель біології та хімії.
З 2002 по 2011 роки працював в Мелітопольському інституті екології та соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна» на посаді викладача.
З 2001 по 2007 роки працював в Мелітопольському державному педагогічному інституті на посаді молодшого наукового співробітника.
З 2011 року працює в Приазовському Національному природному парку на посаді наукового співробітника.
З 2007 року працює в Таврійському державному агротехнологічному університеті на посаді асистента.

Email: oleksandr.antonovskyi@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Біорізноманіття макрозообентосу
  • Азовське море, Азово-Чорноморські лимани, річки Приазов’я, природно-заповідні території Приазов’я.

Досвід наукової та викладацької діяльності: Результати та види професійної діяльності асистента Антоновського О.Г. за 2016-2020 роки

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК
Скиба В.П., Антоновський О.Г., Мовчан С.І. Деякі аспекти екологічного стану річок Приазов’я // International scientific and practical conference «Topical issues of methods of teaching natural» : conference proceedings, December 27-28, 2019. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing» - P. 90-94

Патент на корисну модель № 139782 Україна, МПК51 G01C 15/06 (2006.01)/ Нівелірна рейка. Малюта С.І., Л.М. Даценко, Ангеловська А.О., Антоновський О.Г, Сучков С.І. Заявка u201905775. заявл. 27.05.2019, опубл. 27.01.2020, бюл. №2.

Antonovskiy A.G., Degtyarenko E.V., Marushkina E.A., Matsyura A.V. Dynamics of macrozoobenthos of the Eastern Sivash in different salinity modes. Ukrainian Journal of Ecology. – 2019. – Vol. 9., No 3. – P. 241-246. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index), CAB Abstracts, Google Scholar)

Degtyarenko E.V., b>Antonovskiy A.G., Khaliman I.A., Matsyura A.V. Ecological characteristics of mollusks in the Utlyukskij liman. Ukrainian Journal of Ecology. – 2018. – Vol. 8., No 3. P. 266 - 269. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index), CAB Abstracts, Google Scholar)

Дегтяренко О.В., Антоновський О.Г.,, Аністратенко В.В. Нові дані щодо видового складу молюсків Шацьких озер / Фауна України на межі XX-XXI ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій: Міжнародна зоологічна конференція, присвячена 220 річниці від дня народження О. Завадського. – Львів, 2019.

Антоновський О.Г.,, Ткаченко В.В., Дегтяренко О.В. Стан макро- і мейобентосних угрупувань псамоконтуру Бердянської коси / VІІ-й всеукраїнський зїзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019): Збірник наукових праць. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 145.

Антоновський О.Г.,, Барабоха Н.М., Ткаченко В.В., Ярова Т.А., Мовчан С.І. Створення молодіжної гідроекологічної лабораторії "PryazovAquaLab" як шлях до екологізації молодіжного середовища / Меліорація та водовикористання: Мат. Х наук.-практ. конф. з нагоди 130-р. першого водопроводу м. Мелітополь. - Мелітополь, 2019 р. – С. 34-36.

Даценко Л.М., Антоновський О.Г.,, Дегтяренко О.М., Ткаченко В.В., Тарусова Н.В., Щербина В.В., Ганчук М.М., Ангеловська А.О., Чебанова Ю.В. Екологічні проблеми річки Молочної в нижній течії / Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. – Частина 1. – С. 189-190.

Барабоха Н.М., Антоновський О.Г.,, Ткаченко В.В. Екологічний стан річки Корсак в нижній течії / Меліорація та водовикористання. Професійна підготовка кадрів – запорука збереження зрошуваного землеробства: Матеріали ІХ науково-практичної конференції. – Мелітополь, 2019. – С.44-46.

Tkachenko V.V., Antonovskiy O.G., Degtyarenko O.V. chievements in studies of marginal effect in water ecosystems and their practical significance: International scientific conference, dedicated to 95th Anniversary of Academician of the NAS of Ukraine Yuvenaly Zaitsev: Bookof abstracts. .- Odessa – Istanbul, 2019.- P. 60.

Антоновський О.Г., Різноманіття макробентосних безхребетних Азовського моря в межах Бердянського відділення Приазовського національного природного парку в 2018 р. / Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: Зб. мат. IІ Всеукр. наук. інтернет-конф. з міжнар. участю – Мелітополь. – 2018. С. 52-55.

Антоновський О.Г., Рослини приазовського національного природного парку в регіональному червоному списку/Антоновський О., Грушко В., Ярова Т. // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет агротехнологій та екології: збірник тез доповідей (Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.).-С. 28

Антоновский А.Г., Кирикова Т.А. Роль лиманов и лагун Азово-Черноморского побережья в обеспечении кормовой базы тундровых куликов // Бранта: сб. науч. трудов Азово-Черноморской орнитолог. станции
Вып. 14, 2011г.

Антоновський О.Г.,, Дегтяренко Е.В. Порівняльна характеристика молюсків прісних і солоних водойм північного Приазов’я // Актуальні проблеми біології, екології та хімії: Електронне наукове видання. – 2009. - № 2. – С. 33 – 45.

Антоновський О.Г.,, Демченко В.О., Демченко Н.А., Вінтер Г.М. Перспективи управління біологічним різноманіттям затоки Сиваш в межах Джанкойського району АР Крим // Вісник Вінницького політехнічного інституту: Спеціальний випуск за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «І-й Всеукраїнський з’їзд екологів. – 2006. - № 5. – С. 82 – 86.

Мурина В.В.,Антоновський О.Г.,. Китайский краб Eriocheir sinensis – экзотический вселенец в бассейн Азовского моря// Экология моря. – 2001. – Вып. 55. – С. 37 – 39.

Кирикова Т.А., Антоновський О.Г.,. Использование куликами кормового макрозообентоса Молочного лимана в период миграции// Бранта: Сб. научн. трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2007. – Вып. 10. – С. 74 – 97.

Антоновський О.Г.,, Демченко В.А., Демченко Н.А., Сурядная Н.Н. Перспективы использования характеристик особей, популяцій и сообществ рыб в системе биоиндикации качества воды и состояния гидроэкосистем// Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Біологічні науки. - 2008. - № 1. – С. 30 – 34.

Ирригационное земледелие и проблемы сохранения биологического разнообразия Джанкойского района Автономной Республики Крым.// В.А. Костюшин, Н.А. Багрикова, С.Ю. Костин…, Антоновський О.Г., и др. - К.: Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, 2005. – 116 с (монографія).

Антоновський О.Г.,, Митяй И.С., Заброда С.Н., Власов И.И., Бровченко Н.Т. Влияние гидрологического и гидрохимического режимов на состав ихтиофауны Молочного лимана // Гідрологія, гідрохімія, і гідроекологія: Науковий збірник / Відп. редактор В.К. Хільчевський. – К.: Ніка-Центр, 2000. – Т. 1. – С. 96 – 100.

Антоновський О.Г., Макрозообентос Молочного лимана и прилегающей части Азовского моря // Структура и функционалная роль животного населения в природных и трансформированых екосистемах: Тезисы 1-й Международной научной конференции, 17 – 20 сентября 2001. - Днепропетровск, 2001. - С. 20-21.

Антоновський О.Г., Динамика видового состава зообентоса Молочного лимана. // Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причорномор’я: Материалы международной научно-практической конференции. - Тирасполь, 2001. - С. 13 - 14.

Антоновський О.Г., Моллюски Молочного лимана и прилегающей зоны Азовского моря // Понт Эвксинский 2001: Тезисы конференции молодых ученнях. - Севастополь, 2001.

Антоновський О.Г., Общая характеристика макрозообентоса Восточного Сиваша. - Материалы научно-практической конференции. Бердянск, 2005.

Антоновський О.Г.,, Гапонова В.В. Макрозообентос Сиваша на сучасному етапі розвитку екосистеми // Наука та практика – 2008: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава, 2008. – С. 15 – 20.

Антоновський О.Г.,, Мітяй І.С., Демченко В.О. Фауна бентосних і пелагобентосних ракоподібних гідрологічного заказника «Молочний лиман» // Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття: Матеріали наукової конференції, присвяченої 80-річчю Канівського природного заповідника (Канів, 9 – 11 вересня 2003 року). - Канів, 2003. – С. 188 – 190.

Антоновський О.Г.,, Митяй И.С. Сравнение малакофауны Молочного лимана и прилегающей зоны Азовского моря // Зоологічні дослідження на межі тисячоліть: Тези Всеукраїнської зоологічної конференції. - Кривий Ріг, 2001. - С. 82-84.

Антоновський О.Г.,, Жигирь Д.С., Биба Н.А., Демченко В.А., Митяй И.С. Современное состояние кормовой базы бычковых Молочного лимана и прилегающей зоны Азовского моря // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, № 4 (15). Спеціальтний випуск. Гідроекологія. - 2001. - С. 162-164.

Антоновський О.Г.,, Жигирь Д.С., Рольян И. К проблеме биоразнообразия Молочного лимана // Біорізноманіття природних і техногенних біотопів України Матеріали всеукраїнської конференції студентів аспірантів та молодіх вчених". м. Донецьк, 2001. - ДонНУ, 2001. - С. 52 - 56.

Антоновський О.Г.,, Демченко В.О., Демченко Н.А., Вінтер Г.М. Перспективи управління біологічним різноманіттям затоки Сиваш в межах Джанкойського району АР Крим // Перший Всеукраїнський з’їзд екологів. (Ecolocy - 2006): Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. м. Вінниця, 4 – 7 жовтня 2006 року. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С. 113.

Антоновський О.Г.,, Косарев Д.Ю. Розмаїття макрозообентосу заток гідрологічного заказника «Молочний лиман» // Біологія ХХІ століття: теорія, практика, викладання: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – С. 341 – 342.

Демченко В.А., Антоновський О.Г.,, Демченко Н.А., Сурядная Н.Н. Биоиндикация качества воды и состояния гидроэкосистем с использованием характеристик особей, популяцій и сообществ рыб // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології: тези І міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції. – Канів, 2008. - С. 52 – 56.

Демченко В.О., Мітяй І.С., Антоновський О.Г.,, Заброда С.М. Сучасний стан гідрологічного заказника «Молочний лиман» у зв’язку з його ізоляцією від Азовського моря // Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття: Матеріали наукової конференції, присвяченої 80-річчю Канівського природного заповідника (Канів, 9 – 11 вересня 2003 року). - Канів, 2003. – С. 53 – 54.

Кирикова Т.А., Антоновський О.Г.,, Бейдерман Д.С. Значение кормового макрозообентоса Молочного лимана для куликов в период миграции //Наука та практика – 2008: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава, 2008. – С. 132 – 135.

Таравська Я.В., Бондарева А.С., Нежурко К.О., Антоновський О.Г., Видовий склад макрозообентосу Сивашу // Матеріали І Міжнародної Інтернет-конференції „Нові виміри сучасного світу". – Т. 2. – Мелітополь, 2005. – С. 13 – 16.

Підручники, навчальні посібники, монографії

Літопис природи Приазовського національного природного парку (2015 рік): монографія. Том. ІV /Антоновський О.Г., Барабоха Н.М., Брен О.Г., та ін. / За заг. редакцією Барабохи Н.М. Мелітополь: Приазовський національний природний парк, 2015. – 372 с. – Укр. – Деп. в ДНТБ України 26.06.2015. № 8 – Ук 2015.

Літопис природи Приазовського національного природного парку (2015 рік): монографія. Том.V. У 2 частинах. / За загальною редакцією Барабохи Н.М.// Антоновський О.Г.,, Барабоха Н.М., Барабоха О.П., Брен О.Г., Вовк О.А., Золотова Г.В., Демченко В.О., Дядічева О.А., Микитинець Г.І., Сучков С.І., Ткаченко В.В., Ткаченко М.Ю., Ярова Т.А., Яровий С.О.
Приазовський національний природний парк. – Мелітополь, 2016. – 632 с. Укр. – Деп. в ДНТБ України 22.06.2016, № 7 – Ук 2016.

Літопис природи Приазовського національного природного парку (2016 рік): монографія. Том.VІ. / Антоновський О.Г.,, Барабоха Н.М., Барабоха О.П., та ін. / За заг. редакцією Барабохи Н.М. Мелітополь: Приазовський національний природний парк, 2017. – 500 с. - Укр. – Деп. в ДНТБ України 27.06.2017, № 61-РІД/Ук-2017.

Літопис природи Приазовського національного природного парку (2017 рік): монографія. Том.VІІ. /Антоновський О.Г.,, Барабоха Н.М., Барабоха О.П., та ін. / За заг. редакцією Барабохи Н.М. Мелітополь: Приазовський національний природний парк, 2018. – 597 с. - Укр. – Деп. в ДНТБ України 17.05.2018., № 105-РІД(н)/Ук-2018

Літопис природи Приазовського національного природного парку (2017 рік): монографія. Том.VІІІ. / Антоновський О.Г.,, Барабоха Н.М., Демченко В.О. та ін. / За заг. редакцією Барабохи Н.М. Мелітополь: Приазовський національний природний парк, 2019. – 519 с. - Укр. – Деп. в ДНТБ України 08.07.2019 р., № 150 – РІД(н)/Ук-2019

Тваринний світ Запорізької області у Червоній книзі України. Мелітопольщина : монографія / Сурядна Н.М., Лисенко В.І., Демченко В.О., Демченко Н.А., Антоновський О.Г.,, Сучков СІ., Микитинець Г.І., Мануілова О.М. Бусел В.А.
за ред. Н.М. Сурядної, В.І. Лисенка. - Мелітополь: ТОВ «Колор-Принт», 2017. - 240 с. - Свідоцтво про реєстрацію авторського пава на твір № 91198 від 31.07.2019

Види рослин і тварин Приазовського національного природного парку, занесені до Червоної книги України: рекомендації з виявлення та ідентифікації для інспекторів природоохоронних науково-дослідних відділень / Антоновський О.Г.,, Барабоха Н.М., Брен О.Г., Демченко В.О., Дядічева О.А., Микитинець Г.І., Сучков С.І., Ярова Т.А. – Мелітополь, 2017. – 160 с.

Навчальні дисципліни

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Членом Гідроекологічного товариства України.