Ганчук Максим Миколайович

Базова вища освіта: У 2008 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія». З 2008 по 2013 роки працював у СЗШ І-ІІ ст. с. Степанки Мурованокуриловецького р-ну, Вінницької області на посаді вчителя географії. З вересня 2013 року працює на кафедрі Екологія та охорона навколишнього середовища на посаді асистента.

Email: maksym.hanchuk@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Екологічне картографування
  • Екологічна паспортизація

Досвід наукової та викладацької діяльності: Види і результати професійної діяльності асистента Ганчука М.М. за 2019-2020 роки

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК
Патент на корисну модель № 139810 Україна, МПК51 G01C 15/06 (2006.01)/ Нівелірна рейка. Малюта С.І., Л.М. Даценко, Волох А.М., Ганчук М.М., Скиба В.П. Заявка u201906182. заявл. 03.06.2019, опубл. 27.01.2020, бюл. №2.

Datcenko L., Hryshko S., Ganchuk M., Tarusova N., Chebanova Y., Scherbina V., Skyba V., Anhelovska A. Problems of soil evaluation in Zaporizhzhia region in the modern assessment of land resources. // Агроекологічний журнал. Київ С. 53-61

Щербина В.В., Ганчук М.М. Сопряженность агроландшафтов по эколого-агрохимическим показателям и перспективы выращивания пшеницы озимой в пределах Восточного Подолья Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 105. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 247-254

Ганчук М.М. Екологічні проблеми р. Дніпро/ Ю.Терещенко, М.Ганчук // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет агротехнологій та екології: збірник тез доповідей (Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.).-С. 31

Сопряженность агроландшафтов по эколого-агрохимическим показателям и перспективы выращивания пшеницы озимой в пределах Восточного Подолья / Щербина В.В., Ганчук М.М. // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 105. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019 ст. 247-254

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86390 від 25.02.2019

Сучасний стан вмісту гумусу в грунтах Вінниччини / Ганчук М.М. // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції – Вінниця: КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», 2019. – 175-177 ст.

Ассоциированость водоросли pleurochloris commutate с другими представителями альгосообщества орошаемой пашни юга Украины / Щербина В.В,Ганчук М.М. // Матеріали VІІІ наук.-пр. конф. «Меліорація та водокористування». – Мелітополь, 2018. – ст.46-47

Ганчук М.М. Гідрогеологічні умови Мелітопольської ділянки Мелітопольського міського водозабору/Л.М. Даценко, О.І. Сухаренко, М.М. Ганчук, А.О. Ангеловська//Матеріали науково-практичної конференції «Меліорація та водокористування» - екологічна безпека водних об’єктів//м. Мелітополь, Відділ благоустрою та екології ММР ЗО, 30 березня 2018 р. – Мелітополь, 2018. –С. 23-25.

ГанчукМ.М., Федюшко, М. П. Методичні аспекти проведення польової навчальної практики з ландшафтної екології для студентів-екологів ТДАТУ. // Збірник науково-методичних праць " Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі"
Випуск 20. - 2017

Ганчук М.М. Ефективне управління сіножаттями і пасовищами східного Поділля – шляхдозбереженнябіорізноманіттяагроландшафтів / М.М. Ганчук// Таврійськийнауковийвісник: Науковий журнал. Вип. 91 – Херсон. – 2015. – С. 174

Ganchuk M. Agroecological condition of arable armlands in Vinnytsia region/ M. Ganchuk// Annals of agrarian science.—2014. – VOL 12, NO 1. – Р. 34-37 [in English]

Ганчук М.М. Агроекологічний стан орних земель сільськогосподарського призначення Східного Поділля / М.М. Ганчук // Збалансоване природокористування. – Київ. – 2014. – С. 166-171

Ганчук М.М. Екологічне районування агроландшафтів Вінниччини / М.М. Ганчук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічногоуніверситету. Спеціальнийвипуск. – Кам’янець-Подільський. – 2012. – С. 57–59.

Ганчук М.М. Історія становлення сучасного вчення про агроландшафти / М.М. Ганчук, Г.О. Білявський // Збірникнаукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – Вінниця, 2011. – Випуск 7 (47). – С. 116–120.

Ганчук М.М. Вплив біокліматичних і ґрунтово-геоморфологічних умов на агроландшафти Вінниччини / М.М. Ганчук // НауковийвісникнаціональноголісотехнічногоуніверситетуУкраїни: збірник науково-технічнихпраць. – Львів. – 2011. – Вип. 21.12. – С. 32–37.

Ганчук М.М. Розробка типової структури екологічного паспорта агроландшафта (рілля) / М.М. Ганчук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Спеціальний випуск. – Кам’янець-Подільський. – 2011. – С. 182–187.

Підручники, навчальні посібники, монографії
THE CONTINGENCY OF AGROLANDSCAPES ACCORDING TO ECOLOGICAL-AGROCHEMICAL INDICES AND PERSPECTIVES OF SELECTING TRADITIONAL AGRICULTURAL CROPS IN EASTERN PODILLIA, UKRAINEV. Shcherbina, M. Ganchuk New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. – 7th ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. – 474 p.

Мудрак О.В., Матвійчук О.А., Мудрак Г.В., Матвєєв М.Д., Дребет М.В., Осадчук І.С., Ганчук М.М. Раритети тваринного світу Поділля: стан, загрози, збереження. Монографія. / За заг. ред. О.В. Мудрака. – видання 2-е, виправлене і доповнене. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД” 2018. – 594 с.

Картографія: практикум / Л. М. Даценко, Ганчук М.М. В. В. Щербина, Н. В. Тарусова, С. І. Мовчан, Ю. В. Чебанова, О. Г. Антоновський, В. П. Скиба, А. О. Ангеловська, С. О. Ісаченко. – Мелітополь: ФОП Силаєва О.В., 2019. - 88 с.

Ганчук М.М. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу "Ландшафтна екологія" для студентів напряму підготовки 101 «Екологія».-ТДАТУ, 2018

ГанчукМ.М., БілявськийГ.О. Методика агроекологічної оцінки і класифікації сільськогосподарських земель (на прикладі Східного Поділля) [Монографія] // М.М. Ганчук, Г.О. Білявський. – Вінниця: ФОПРогальськаІ.О., 2014. –79 с.

Мудрак О.В. Еталони природи Вінниччини: Монографія/ О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак, В.М. Поліщук, С.Л. Кушнір, Ю.А. Єлісавенко, Ганчук М.М. , Т.В. Бриндак/ Зазаг. ред. О.В. Мудрака. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД». 2014. – 534 с.

Мудрак О.В. Раритети тваринного світу Поділля: стан, загрози, збереження. Монографія / О.В. Мудрак, О.А. Матвійчук, Г.В. Мудрак, М.Д. Матвєєв, М.В. Дребет, І.С. Осадчук, М.М. Ганчук / За заг. ред. О.В. Мкдрака – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 564 ст.

Ландшафтна екологія: конспект лекцій/ ГанчукМ.М.,. Мелітополь: ТДАТУ. 2018. – с. 101

Екологічна безпека територій та акваторій: конспект лекцій/ ГанчукМ.М.,. Мелітополь: ТДАТУ. 2018. – с. 208

Методичні вказівки для проведення самостійної роботи з дисципліни «Екологічна безпека»/ ГанчукМ.М.,. Мелітополь: ТДАТУ. 2018. – 38

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Головний куратор кафедри ГЕЗ