Атестація студентів спеціальності «Агрономія» здійснюється у формі комплексного державного кваліфікаційного екзамену (КДКЕ) або захисту дипломної роботи. Особи, які навчаються на денній формі навчання та мають середній бал понад 4,5, мають право на вибір форми атестації; решта здобувачів вищої освіти атестуються лише у формі КДКЕ з професійних дисциплін.
Перелік основних професійних дисциплін
для комплексного державного кваліфікаційного екзамену
за напрямом підготовки 201 «Агрономія» (Бакалавр)
Рослинництво та кормовиробництво,
Овочівництво, Плодівництво, Виноградарство
Насіннєзнавство
Землеробство, Ґрунтознавство, Механізація
Агрохімія, Захист рослин
Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва
Охорона праці
Перелік основних професійних дисциплін
для комплексного державного кваліфікаційного екзамену
за напрямом підготовки 201 «Агрономія» (Магістр)
Фізіологія польових культур
Насінництво і насінницький контроль
Методологія та організація наукових досліджень в агрономії
Світові агротехнології
Системи сучасних інтенсивних технологій
Моніторинг та прогноз забур’яненості сільгоспугідь
Прогноз і програмування врожаїв
Охорона праці та безпека життєдіяльності

Методичні вказівки з підготовки дипломних робіт освітньо-професійного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 201 «АГРОНОМІЯ»

Методичні рекомендації з підготовки, написання і захисту дипломних робіт здобувачами вищої освіти освітнього рівня «Магістр»  зі спеціальності 201 «АГРОНОМІЯ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з підготовки до комплексного державного кваліфікаційного екзамену студентів спеціальності 201 «Агрономія» ОКР «Магістр»

Положення про організацію дипломуванння в ТДАТУ