Положення про випускну кафедру
1. Загальні положення
 • Кафедра – базовий структурний підрозділ університету, факультету АТЕ, що здійснює навчально-виховну і методичну діяльність за напрямом підготовки «Агрономія», зі спеціальності «Агрономія» і здійснює наукову, науково- дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом «Агрономія».
 • Кафедра створюється рішенням Вченої ради університету за умови, якщо до п складу входить не менше п’яти науково – педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше, ніж три із них мають науковий ступінь або вчене звання.
 • Кафедра рослинництва імені професора В.В. Калитки згідно наказу ректора, є випускова кафедра факультету АТЕ, яка на завершальному етапі підготовки фахівця суттєво впливає на формування професійних та практичних знань і вмінь визначених освітньо-кваліфікаційною характеристикою з відповідного напряму підготовки та спеціальності. Кафедра координує повний цикл освітнього процесу за відповідним напрямом та спеціальністю, забезпечує виконання випускових кваліфікаційних робіт та інших форм державної атестації випускників. Кадровий склад кафедри формується згідно вимог щодо процедури державного ліцензування та акредитації спеціальності..
 • Кафедра безпосередньо підпорядковується ректору університету та декану факультету АТЕ, до складу якого вона входить.
 • Керівництво випусковою кафедрою здійснює завідуючий кафедрою, який обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою університету строком на п’ять років. Із завідуючим кафедрою укладається контракт.
 • Після закінчення терміну обрання, завідуючий кафедрою звітує перед кафедрою та Вченою радою факультету.
 • Робота кафедри здійснюється у відповідності з перспективними та річними планами роботи, що охоплюють навчальну, навчально-методичну, організаційно-методичну, наукову, виховну та інші види робіт і, як правило, складаються на поточний рік.
 • Обговорення питань роботи кафедри відбувається на її засіданнях або науково-методичних семінарах, які проводяться не рідше одного разу на місяць під головуванням завідуючого і в яких приймає участь професорсько- викладацький склад кафедри. При прийнятті рішень шляхом голосування з кадрових питань та з питань науково-педагогічної діяльності приймають участь штатні працівники і наукові співробітники кафедри.
 • Засідання кафедри вважається правомірним, коли в ньому бере участь не менше 2/3 штатного складу кафедри. Рішення кафедри вважається прийнятим, коли за нього проголосувало більше 50% присутніх на засіданні.
 • На засідання кафедри можуть запрошуватись члени ректорату, деканату, інших кафедр і підрозділів університету, а також працівники підприємств, організацій і установ.
 • Засідання кафедри оформлюється протоколом, який підписується завідуючим кафедрою та секретарем.
 • У своїй роботі завідувач випускової кафедри керується Законами України, нормативними документами, наказами та інструкціями Міністерства освіти та науки, молоді і спорту України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, вимогами системи менеджменту якості ISО 9001:2008, статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора і проректора з науково-педагогічної роботи та даним Положенням.
З повним текстом положення про кафедру рослинництва імені професора В.В. Калитки можна ознайомитися за посиланням: ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИПУСКОВУ КАФЕДРУ