Електронний навчальний курс (ЕНК) – це комплекс електронних навчально-методичних матеріалів, створених для організації індивідуального та групового навчання з використанням дистанційних технологій (ДТ), що базуються на Internet-технологіях, відповідно до графіку навчального процесу вищого навчального закладу.

Структура електронного навчального курсу:

загальні відомості про навчальну дисципліну (робоча програма, календарний план, критерії оцінювання, друковані та Інтернет-джерела, глосарій, оголошення);
навчально-методичні матеріали з кожного модуля:

  •  теоретичний матеріал: мультимедійні презентації лекцій, структуровані електронні навчальні матеріали, електронний конспект лекцій, аудіо-, відео-, анімаційні навчальні ресурси, список друкованих та Internet-джерел, посилання для електронну бібліотеку чи університетський репозиторій;
  • практичні (семінарські, лабораторні) роботи: зміст, методичні вказівки щодо їх виконання, в тому числі відео та інші мультимедійні матеріали, список індивідуальних завдань та питань для обговорення, завдання для проектної діяльності, форма подання результатів виконання, критерії та форми оцінювання;
  • завдання для самостійної роботи студентів: додатковий теоретичний матеріал, приклади виконання додаткових завдань. список індивідуальних завдань, методичні вказівки щодо їх виконання, питання для обговорення в онлайн та off-лайн режимах, форми подання результатів виконання додаткових завдань, критерії та форми оцінювання;
  • модульний контроль: контрольні індивідуальні запитання, запитання для групового обговорення, завдання з критеріями оцінювання та формою подання результатів виконання, тести для самоконтролю та контролю;

матеріали для проведення підсумкової атестації: контрольні запитання, тест для самоконтролю, підсумковий тест для атестації студента з дисципліни;
додаткові матеріали.

Скористатись ЕНК можливо за посиланням на сайт освітнього порталу Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (нова версія).