Покопцева Л.А., Єременко О. А., Тодорова Л. В., Нєжнова Н. Г. Формування продуктивності соняшнику селекції Euralis у Південному Степу України. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв, 2020. Вип.4 (108). С.62 – 69.

Покопцева Л.А., Нєжнова Н. Г. Продуктивність соняшнику вітчизняної селекції в умовах Південного Степу України. Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів. Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла. с.Центральне. 2020. С. 81.

Герасько Т.В., Єременко О.А., Іванова І.Є., Покопцева Л.А. Показники продуктивності черешні за сумісного використання з лікарськими рослинами. Таврійський науковий вісник. Вип.113. 2020. С. 35 – 40.

О. Yeremenko, О. Onyshchenko. Dynamics of changes in biometric indicators of sunflower plants depending on basic tillage methods and growth regulator in the Southern Steppe of Ukraine. Вісник Полтавської державної аграрної академії. № 4, 2020. Р. 93-103.

Білоусова З.В., Кенєва В.А., Кліпакова Ю.О. Посівна якість насіння пшениці озимої залежно від компонентного складу протруйників. Вісник аграрної науки Причорномор’я, . – 2020. – Вип. 3. С. 79-87| DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107)

Герасько Т. В., Тодорова Л. В. Вплив інокуляції симбіотичними грибами на показники продуктивності черешні в умовах залуження природними травами та гісопом лікарським.  Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences: Collective monograph. Riga: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. P. 1. Р. 102-118.

Білоусова З.В. Особливості настання ЧВВВ та його вплив на урожайність пшениці озимої за умов змін клімату.  Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», червень 2020 року. Науково-методичний центр ВФПО. – Київ, 2020. – С.110-112.

Maliuk T.,Pachev I. Ecological Aspects of Preservation and Fertility Increase of Irrigated Soils in the South of Ukraine. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans.  Journal of Mountain Agriculture on the Balkans. Volume 23, Number 1, 2020. Р 140-153.

Малюк Т.В., Козлова Л.В. Розвиток інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях України: науково-технологічне забезпечення: методичні рекомендації / за ред. чл.-кор. НААН Р.А. Вожегової. – Херсон: «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. 254 с.

Малюк Т.В., Пчолкіна Н.Г. Визначення потреби плодових культур у мінеральному живленні. Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі: матер. всеукр. наук.-практ. конф., м. Умань,  16 жовтня 2020 р.  Умань, 2020. С.117-120

Козлова Л.В., Малюк Т.В. Методи оперативного планування поливного режиму черешні.  Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі: матер. всеукр. наук.-практ. конф., м. Умань,  16 жовтня 2020 р.  Умань, 2020. С. 61-63

Малюк Т.В., Козлова Л.В., Пчолкіна Н.Г. Технологія краплинного зрошення черешні в умовах півдня України.  Інновації в освіті, науці та виробництві: матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. до 100 річчя з дня народження професора М. А. Білоножка, м. Київ, 24-25 листопада 2020 р.К., 2020. С. 144-146.

Малюк Т.В., Козлова Л.В. Ефективність мікрозрошення плодових культур. Інновації в освіті, науці та виробництві: матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. до 100 річчя з дня народження професора М. А. Білоножка, м. Київ, 24-25 листопада 2020 р.К., 2020. С. 134-136.

Малюк Т.В., Козлова Л.В. Обґрунтування розрахункового методу визначення поливного режиму дерев черешні за краплинного зрошення. Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва: матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф., м.Харків, 24-25 листопада 2020 р. Х.: ХНАУ імені В.В. Докучаєва, 2020. Ч.2 С. 24-27.

Малюк Т.В., Козлова Л.В., Пчолкіна Н.Г. Ресурсо- та енергозберігаюча технологія краплинного зрошення інтенсивних насаджень черешні із застосуванням фертигації за різних систем утримання ґрунту (науково-практичні рекомендації). Мелітополь: МДСС імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН, 2020. 44 с.

Bilousova, Z., Klipakova, Yu., Keneva, V., Priss, O. (2020). Forecasting of winter wheat (Triticum aestivum L.) yield for the Southern Steppe of Ukraine using meteorological indices.Ukrainian Journal of Ecology, 10(3), 36-43.

Козлова Л. В. Метод визначення поливного режиму плодових дерев у Південному Степу за краплинного зрошення. Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур
матер. VIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів, с. Центральне 24 квітня 2020 р. Центральне: МІП імені В.М. Ремесла, 2020. С. 46-47.

Козлова Л. В. Визначення поливного режиму плодових культур. Науково практичні основи формування інноваційних агротехнологій – новітні підходи молодих вчених: зб. Матер. Міжнар. наук.-практ. online конф. мол. вчен. Херсон: ІЗЗ НААН, 2020. С.102-105.

Yeremenko O.A., Pokoptseva L.А., Тоdorova L.V., Shepel А.V. Changes in the biochemical composition of the seed material of sunflower hybrids during long-term storage. Ukrainian Journal of Ecology 2020, 10(2), 126-130, doi: 10.15421/2020_74

Тодорова Л.В., Покопцева Л.А. Реалізація наукової складової державного іспиту здобувачами вищої освіти зі спеціальності «Агрономія» ОР «Магістр». Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково- методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 445-449 с.

Нєжнова Н.Г., Покопцева Л.А. , Журавльова О.В., Нєжнова Г.С. Дуальна освіта як елемент практичної підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Агрономія». Удосконалення освітньо- виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 228-233 с.

Покопцева Л.А. , Нєжнова Н.Г. Продуктивність соняшнику вітчизняної селекції в умовах південного Степу України. Селекція, генетика і технології вирощування сільськогосподарських культур: матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів / НААН, МІП ім..В.М.Ремесла, М-во економіки, торгівлі та сільського господарства України, Укр. ін.-т експертизи сортів рослин. 24 квітня 2020 р. с.Центральне. с.81

Малюк Т.В., Козлова Л.В., Пчолкіна Н.Г. Ефективність краплинного зрошення молодих інтенсивних насаджень черешні на півдні України. «Зрошуване землеробство», 2020. № 73.

Малюк Т.В., Козлова Л.В. Формування якості плодів яблуні та груші в залежності від умов азотного живлення рослин. Гончарівські читання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 91-річчю з дня народження доктора с.-г. наук, проф. Гончарова М.Д., м.Суми, 25-26 травня 2020 р. Суми, 2020. С. 109-111.

Малюк Т.В., Козлова Л.В., Пчолкіна Н.Г. Винос поживних речовин як показник потреби плодових культур у мінеральному живленні. Садівництво. Вип. 75.

Малюк Т.В., Козлова Л. В., Пчолкіна Н. Г. Ресурсоощадні елементи технології краплинного зрошення черешні в умовах Південного Степу. Інновації в садівництві: матеріали ІV міжнар. наук. Інтернет-конф., м. Умань, 23 березня 2020 року. Умань, 2020. С.26-29

Малюк Т.В., Козлова Л.В., Пчолкіна Н.Г. Зрошення як складова стратегії розвитку садівництва у Південному Степу України. Досягнення та концептуальні напрями розвитку с.-г. науки в сучасному світі: матеріали ІІІ Всеукр. Наук.-практ. конф., присвяч. 115-річчю від д.н. видатного вченого-селекціонера О.Т. Галки, с. Олександрівка, 30 березня 2020 р. – Вінниця, 2020. С.124-127.

Малюк Т.В., Козлова Л.В., Пчолкіна Н.Г. Засоби регулювання водного режиму ґрунту в насадженнях черешні на Півдні України. «Садівництво і Виноградарство. Технології та Інновації». №2 (21), 2020. С. 42-45.

Малюк Т.В. Сучасні аспекти застосування добрив у зрошуваних садах півдня України. Науково практичні основи формування інноваційних агротехнологій – новітні підходи молодих вчених: зб. Матер. Міжнар. наук.-практ. online конф. мол. вчен. Херсон: ІЗЗ НААН, 2020. С143-146.

Малюк Т.В., Козлова Л.В. Оцінка сучасного стану та напрямки розвитку садівництва на півдні України. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матер. III міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Київ, 15 квітня 2020 р.). Київ, 2020. С. 120-124 с.

Малюк Т.В. Складові ефективного ведення садівництва в умовах півдня України. Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур
матер. VIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів, с. Центральне 24 квітня 2020 р. Центральне: МІП імені В.М. Ремесла, 2020. С. 66.

Прісс О.П., Коротка І.О., Кліпакова Ю.О., Білоусова З.В. Фонд сухих речовин зелені васильків залежно від компонентного складу субстрату. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2020. Вип. 20, т. 1. С. 115-121.