Ñîáðàíèå ÷åëîâå÷êîâ íà ïðåçåíòàöèè

Необхідність підвищення рівня вищої освіти потребує розробки нової стратегії і тактики викладання, що в свою чергу вимагає перегляду підходів до роботи тих, хто забезпечує навчально-виховний процес, в першу чергу – до викладачів.

Постійне удосконалення  методики викладання дисциплін, передбачених робочими планами університету, відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” повинно супроводжуватися педагогічним контролем і, насамперед, проведенням відкритих занять. Вони є невід’ємним елементом методичної діяльності викладача, а також компонентом стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

План проведення відкритих занять на 1 семестр 2021-2022 навчального року