b_6j6EMh4bM

Кафедра «Мобільні енергетичні засоби», раніше відома як кафедра «Трактори і автомобілі», заснована у 1932 році. У Таврійському державному агротехнологічному університеті кафедра займає одне із важливіших місць у підготовці фахівців за напрямками:

 • 6.100202 – „Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва”, освітньо-кваліфікаційний рівень    „Бакалавр” на основі загальної середньої освіти.
 • 6.091902 – „Механізація сільського господарства”, освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр” на основі загальної середньої освіти та ОПП молодого спеціаліста.
 • 208 – „Агроінженерія”, освітньо-кваліфікаційний рівень „Магістр” на основі ОКР „Бакалавр”.

Завідувач кафедри – Панченко Анатолій Іванович, доктор технічних наук, професор.

Сьогодні на кафедрі працюють 2 професори, 2 доценти, 2 старших викладачі та 1 асистент. Навчально-допоміжний персонал нараховує 7 чоловік.

Стратегія розвитку кафедри мобільних енергетичних засобів  передбачає заходи, що сприятимуть впровадженню у навчальний процес основних положень Болонської декларації, а саме:

 • розробка навчальних планів і тематичних планів дисциплін і впровадження інноваційних технологій на основі кредитно-модульної системи;
 • перехід до накопичувальної системи діагностики знань студентів;
 • впровадження дистанційного навчання;
 • проведення аудиту якості методичного забезпечення дисциплін, їх відповідності до вимог кредитно-модульної системи.

Підготовка фахівців здійснюється за ступеневою системою: бакалавр, магістр.

Після закінчення бакалаврату студенти продовжують навчання за рівнем магістр.

З кожним роком кількість абітурієнтів, які бажають оволодіти спеціальністю, зростає. Змінився якісний склад студентів, яких прийнято на І курс, – третина з них є випускниками-відмінниками середніх навчальних закладів.

Викладачі кафедри з урахуванням сучасних міжнародних стандартів освіти мають всі необхідні теоретичні та практичні можливості для забезпечення високої якості підготовки спеціалістів нового типу.

Відповідно до концепції ступеневої освіти за схемою бакалавр-спеціаліст-магістр повністю оновлено програми дисциплін, фахівцями кафедри підготовлено навчально-методичне забезпечення, створено авторські колективи з підготовки підручників, навчальних посібників.

У процесі підготовки фахівців реалізуються основні функції освіти:

 • набуття теоретичних знань, умінь і практичних навичок;
 • орієнтація студентів на розвиток пізнавального потенціалу особистості, їх творчих і професійних здібностей з акцентом на самоосвіту.

З цією метою реструктурировано навчальні плани, які передбачають модульний контроль самостійної роботи, що здійснюється за рейтинговою системою  комплексної діагностики знань студентів. Навчальні плани передбачають формування базового циклу підготовки фахівців, дотримання співвідношення між загальноосвітніми, фундаментальними і спеціальними дисциплінами, поєднання обов’язкових та вибіркових дисциплін, безперервну практичну підготовку.

Кафедра має належну матеріально-технічну базу – оснащення для візуального супроводження лекційних і лабораторних занять, що забезпечує сучасний рівень навчального процесу та організації науково-дослідної роботи студентів. Викладачі кафедри активно застосовують прогресивні методи навчання з використанням інноваційних технологій та методів: візуалізовані лекції, семінари, тестування. На кафедрі використовуються контролюючі, навчаючі системи, комп’ютерне наочне супроводження занять зі спеціальних дисциплін.

Сприяє інтенсифікації і підвищенню ефективності навчального процесу і наявність на кафедрі локальної комп’ютерної мережі, можливість виходу до мережі Інтернет.

Висока освіченість, педагогічна майстерність, практичний досвід роботи викладацького складу кафедри надають можливість здійснювати підготовку фахівців на рівні, який відповідає світовим стандартам і забезпечує їх конкурентоспроможність на ринку праці, активізує творчу, професійну і соціальну діяльність на збагачення інтелектуального потенціалу нації.

Кафедра активно працює щодо поліпшення якості захисту дипломних робіт: удосконалюється їх тематика, підвищуються вимоги до консультування та якості завдань до дипломних проектів (робіт), підвищується якість методичного забезпечення навчальних курсів, збільшуються вимоги до змістової та аналітичної частини дипломних проектів (робіт). Усі дипломні проекти (роботи) виконуються із застосуванням ПЕОМ. Середній бал за результатами захисту – 4,7. Студенти виконують випускові роботи на матеріалах конкретних підприємств, і їх рекомендації мають практичне значення.

Випускники кафедри продовжують навчання в аспірантурі. Високий рівень керівництва забезпечує кваліфіковану підготовку кадрового складу кафедри та інших установ України.

Працевлаштовано 100% випускників університету за спеціальністю “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва”, які працюють на інженерних посадах підприємств усіх форм власності. В отриманих відгуках від підприємств та організацій відзначається їх високий кваліфікаційний рівень, відповідальне ставлення до своїх обов’язків, наголошується, що вони широко використовують знання, здобуті в ТДАТУ, виявляють ініціативу та зацікавленість, швидко адаптуються до умов зовнішнього середовища.

Науково-дослідна робота є важливою складовою діяльності кафедри в цілому, і кожного викладача окремо. Виконується згідно держбюджетної тематики Таврійського державного агротехнологічного університету на 2016-2020 р. за науково-технічною програмою №1, підпрограма 1.4 “Удосконалення та розробка наукових основ підвищення експлуатаційної ефективності мобільної сільськогосподарської техніки” (держ. реєстр. номер № 0116U002719), пункт 1.4.1. “Проектування планетарних гідромашин для силового гідроприводу мобільної сільськогосподарської техніки”.

Керівник:   доктор технічних наук, професор Панченко А.І.

Виконавці: доктор технічних наук, професор Волошина А.А.,

кандидат технічних наук, доцент Кюрчев С.В.,

старший викладач Мілаєва І.І.,

асистент Панченко І.А.,

На базі кафедри створено науково-дослідну лабораторію “Гідравлічні машини та гідроприводи сільськогосподарської техніки”.

Керівник:   доктор технічних наук, професор Панченко А.І.

Виконавці: доктор технічних наук, професор Волошина А.А.,

кандидат технічних наук, доцент Кюрчев С.В.,

старший викладач Мілаєва І.І.,

асистент Панченко І.А.,

Співробітники кафедри беруть активну участь у роботі з реформування сільськогосподарських підприємств Запорізької області і забезпечення їх ефективного функціонування.

Ідея єдності освіти і науки – одна з найактуальніших на кафедрі.

Кафедра постійно проводить роботу з удосконалення науково-методичної роботи для забезпечення лабораторних та практичних занять, курсового та дипломного проектування. Кафедра займає одне з ведучих місць з впровадження комп’ютерних технологій в навчальний процес (розробка візуалізованих лекцій та віртуальних лабораторних робіт, поточний контроль знань студентів за допомогою тестових завдань).

Навчально-методична робота кафедри організована за допомогою методичних семінарів:

 • Комп’ютерізація навчального процесу – керівник професор Панченко А.І.
 • Гідравлічні системи сільськогосподарської техніки – керівник професор Волошина А.А.
 • Мехатроніка – керівник професор Панченко А.І.
 • Конструкція тракторів і автомобілів – керівник старший викладач Мілаєва І.І.
 • Основи теорії і розрахунку тракторів і автомобілів – керівник професор Волошина А.А.
 • Забезпечення технічного стану транспортних засобів – керівник доцент Болтянський О.В.
 • Транспортні технології та засоби в АПК – керівник доцент Болтянський О.В.
 • Професійно-технологічна практика – керівник старший викладач Мілаєва І.І.
 • Підготовка трактористів-машиністів – керівник старший викладач Мілаєва І.І.
 • Підготовка водіїв – керівник професор Волошина А.А.

Робота ведеться за такими напрямками:

 • розробка і впровадження комп’ютерних технологій навчання;
 • розробка лекцій і методичних вказівок;
 • розробка тестів;
 • створення нових робочих місць, виготовлення стендів та поновлення наочного обладнання;
 • прийняття участі у методичних конференціях факультету та університету.

Успішна наукова творчість студентів кафедри – результат цілеспрямованої роботи її викладачів. За підсумками проведених конференцій друкуються збірники наукових праць.

Кафедра має договори про науково-технічне і навчальне співробітництво з ПП «Моторний завод» м. Мелітополь, ВАТ «Гідросила» м. Кіровоград, Новокаховським коледжем м. Нова Каховка та кафедрою гідравлічних машин НТУ «Харківський політехнічний інститут».

Кафедра має договори про науково-технічну співдружність по розробці стенду для випробувань сімейства уніфікованих високомоментних гідромоторів з ВАТ «Ямпільський приладобудівний завод» (м. Ямпіль); по виготовленню макетів гідравлічних машин з ВАТ «Гідросила» (м. Кіровоград); по розробці гідравлічних обертачів з «Hidroinpex» (м. Сороки, Молдова).