Відділ моніторингу якості освітньої діяльності у ТДАТУ входить до структури науково-методичного центру університету. У своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, рішеннями вченої ради університету, наказами ректора та Положенням про відділ моніторингу якості освітньої діяльності у Таврійському державному агротехнологічному університеті.

Відділ підзвітний і підконтрольний проректору з науково-педагогічної роботи та безпосередньо підпорядковується начальнику НМЦ. Робота Відділу регламентується річним планом, погоджений з начальником НМЦ і проректором з науково-педагогічної роботи та затверджений ректором університету.

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

 • Формування політики гарантії забезпечення якості освіти в ТДАТУ.
 • Побудова ефективної структури управління щодо надання якісних освітніх послуг в ТДАТУ через розвиток людського капіталу, інтелектуального лідерства, технологічних досягнень на засадах прагнення досконалості, відкритості, змагальності та забезпечення принципу академічної доброчесності.
 • Побудова вдосконаленого відкритого гармонізованого та структурованого комунікативного простору в якому відбувається інформаційний обмін в університеті щодо усіх видів та результатів моніторингу через інформаційні ресурси ТДАТУ з метою формування компонентів культури якості вищої освіти.
 • Безперервний та систематичний моніторинг якості освітніх послуг відповідно до розроблених та затверджених показників у відповідності до міжнародного стандарту ISO 9001-2015.
 • Вивчення та впровадження інструментів гарантії якості вищої освіти та освітньої діяльності, через внутрішні аудити якості, системи ранжування, ґрунтуючись на досвіді вітчизняних та міжнародних освітніх установ, діяльність яких спрямована на систематичне поліпшення якості, з метою інтеграції навчального закладу до світового освітнього простору.
 • Організація та проведення систематичного незалежного моніторингу якості підготовки фахівців ТДАТУ та формування на цій основі рекомендацій щодо покращання усіх складових освітнього процесу.
 • Проведення анкетування студентів з метою визначення якості отриманих освітніх послуг.
 • Аналіз звітних показників якості підготовки фахівців на факультетах при проведенні, як зрізів залишкових знань з дисциплін, так і незалежного заміру знань здобувачів вищої освіти в період екзаменаційної сесії.
 • Аналіз ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.
 • Перевірка обліково-звітної документації щодо організації освітнього процесу.
 • Аналіз відповідності базової освіти науково-педагогічних працівників профілю дисциплін, що викладаються.
 • Надання консультативної та науково-методичної допомоги з питань якості підготовки фахівців учасникам (викладачам і студентам) моніторингових заходів.
 • Розробка спільно з кафедрами університету пакетів контрольних завдань, тестів, критеріїв оцінювання кожного об’єкту моніторингу у відповідності до існуючих стандартів і моделей якості.
 • Інформування суб’єктів і об’єктів моніторингу про його основні результати.
 • Координація діяльності факультетів, кафедр університету з питань організації моніторингу якості знань здобувачів вищої освіти.
 • Підготовка пропозицій щодо усунення недоліків, виявлених під час контрольних моніторингових перевірок.