Покопцева Любов Анатоліївна

Посада: Завідувач кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки

Базова вища освіта: Закінчила у 2000 році Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю "Біологія і хімія"
З 2012 року по 2015 рік проходила перепідготовку в Інституті післядипломної освіти та дорадництва ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» та присвоєно кваліфікацію вчений – агроном

Вчене звання: Доцент
У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри загального землеробства
№ диплома 12 ДЦ № 031022

Науковий ступінь: Кандидат сільськогосподарських наук У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва
№ диплома ДК №055692

Email: liubov.pokoptseva@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Системи сучасних інтенсивних технологій вирощування олійних культур в умовах Південного Степу України

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2000 р. на посаді асистента кафедри загального землеробства, а у 2012 році затверджена на посаді доцента кафедри загального землеробства.
Види і результати професійної діяльності к.с.-г.н., доц. Покопцевої Л.А.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Покопцева Л.А.,Розова Л.В. Оцінка сортів озимого ріпаку за різних попередників в умовах вирощування Південного Степу України. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 75-ти річчю від дня народження професора Валентини Василівни Калитки (м. Мелітополь, 26 травня 2021 р). ТДАТУ ім. Дмитра Моторного. Факультет агротехнологій та екології. 2021. С. 45-47.

Покопцева Л.А., Єременко О. А., Тодорова Л. В., Нєжнова Н. Г. Формування продуктивності соняшнику селекції Euralis у Південному Степу України. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв, 2020. Вип.4 (108). С.62 – 69.

Покопцева Л.А., Нєжнова Н. Г. Продуктивність соняшнику вітчизняної селекції в умовах Південного Степу України. Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів. Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла. с.Центральне. 2020. С. 81.

Герасько Т.В., Єременко О.А., Іванова І.Є., Покопцева Л.А. Показники продуктивності черешні за сумісного використання з лікарськими рослинами. Таврійський науковий вісник. Вип.113. 2020. С. 35 – 40.

Yeremenko, O., Kalenska, S., Pokoptseva, L. , Todorova, L. The influence of AKM growth regulator on photosynthetic activity of oilseed flax plants in the conditions of insufficient humidification of the southern steppe of Ukraine. Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations. 2019. с. 793-806

Gerasko, T., Velcheva, L., Todorova, L., Pokoptseva, L., Ivanova, I. Effect of living mulch on chlorophyll index, leaf moisture content and leaf area of sweet cherry (Prunus avium L.) Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations. 2019. с. 681-688

Yeremenko O.A., Pokoptseva L.А., Тоdorova L.V., Shepel А.V. Changes in the biochemical composition of the seed material of sunflower hybrids during long-term storage. Ukrainian Journal of Ecology 2020, 10(2), 126-130, doi: 10.15421/2020_74

Тодорова Л.В., Покопцева Л.А. Реалізація наукової складової державного іспиту здобувачами вищої освіти зі спеціальності «Агрономія» ОР «Магістр». Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково- методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 445-449 с.

Нєжнова Н.Г., Покопцева Л.А. , Журавльова О.В., Нєжнова Г.С. Дуальна освіта як елемент практичної підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Агрономія». Удосконалення освітньо- виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 228-233 с.

Покопцева Л.А. , Нєжнова Н.Г. Продуктивність соняшнику вітчизняної селекції в умовах південного Степу України. Селекція, генетика і технології вирощування сільськогосподарських культур: матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів / НААН, МІП ім..В.М.Ремесла, М-во економіки, торгівлі та сільського господарства України, Укр. ін.-т експертизи сортів рослин. 24 квітня 2020 р. с.Центральне. с.81

Gerasko T., Velcheva L., Todorova L., Pokoptseva L., Ivanova I. Effect of Living on Chlorophyll index, Leaf Moisture Content and Leaf Area of Sweet Cherry (Prunus avium L.). Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer Nature Switzerland AG. 2019.

Yeremenko O., Kalenska S., Pokoptseva L., Todorova L. The influence of AKM Growth Regulator on Photosynthetic Activity of Oilseed Flax Plants in the Conditions of Insufficient Humidification of the Southern Steppe of Ukraine. Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer Nature Switzerland AG. 2019.

Покопцева Л.А. Особливості інтегрованого захисту рослин пшениці озимої за гідротермічних умов 2019 року/ О.В.Журавльова, Л.А.Покопцева, Н.Г.Нєжнова // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнар. наук.-практ. форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - Ч. 1. - С. 139-141.

Покопцева Л.А. Оцінка продуктивності середньостиглих гібридів кукурудзи в умовах степу України/ Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнар. наук.-практ. форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - Ч. 1. - С. 141-144.

Єременко О.А. Покращення посівних властивостей насіння олійних культур за дії фізіологічно активних речовин антистресової дії / О.А.Єременко, Л.А.Покопцева // «Наукові горизонти». – 2018, № 1 (64). – С.41-48.

Покопцева Л.А. Продуктивність різних гібридів соняшнику в умовах Південного Степу України / Л.А.Покопцева // Міжнар. наук.-практ. конф."Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства », м. Мелітополь - Кирилівка, ТДАТУ.07-08.06.2018:тези доповіді. 2018. - С.16.

Єременко О.А. Тодорова Л.В., Покопцева Л.А. Вплив умов на проходження та тривалість фенологічних фаз росту та розвитку олійних культур. Таврійський науковий вісник: науковий журнал. Херсон: Грінь Д. С. 2017. Вип. 99. С. 45-52.

Покопцева Л.А., Єременко О. А. Побудування ранжируваного ряду для різних гібридів соняшнику, вирощених в умовах Степу України. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2017. №4.

Вєльчева Л.Г., Л.А.Покопцева, Т.В.Герасько. Индуцирование генотипической изменчивости кукурузы методом отдаленной гибридизации в теосинтезе. XIII mezinárodní vědecko - praktická conference «Efektivni nastroje modernich ved – 2017» – Volume 11. Biologické vĕdy, Ekologie, Medicína, Zemĕdĕlství, 22 - 30 kvĕtna 2017 r. – Praha, 2017. – С.63-65. – Praha, 2017.

Єременко О.А., Покопцева Л.А. Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимального гібриду соняшнику за умов вирощування у зоні Степу. Вісник Сумського національного аграрного університету. Вип.9 (34). 2017. С.121 – 126.

Єременко О.А., Покопцева Л.А. Вплив регуляторів росту рослин на формування продуктивності соняшнику (Helianthus annuus L.) у Степу України на фоні використання гербіциду Євро-лайтнінг. Таврійський науковий вісник. м. Херсон, 2016. №96. С. 58-66.

Єременко О.А. Покопцева Л.А. Булгаков Д.В. Використання РРР для передпосівної обробки насіння соняшнику гібриду Армада. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип. 4(87), 2015. С.127-136

Покопцева Л.А. Іванова І.Є., Вєльчева Л.Г. Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимального варіанту передпосівної обробки насіння соняшнику сорту Чумак. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип.2(85). Т.1. Миколаїв, 2015 р.

Іванова І.Є., Покопцева Л.А. Вибір оптимального сорту черешні для швидкого заморожування і тривалого зберігання методом багатокритеріальної оптимізації та економічна ефективність заморожених сортозразків згідно ряду ранжування. Таврійський науковий вісник. 2015. Вип.93. С. 37 – 42.

Покопцева Л.А., Еременко О.А., Булгаков Д.В. Використання регуляторів росту рослин для передпосівної обробки насіння соняшнику гібриду Армада. Вісник аграрної науки Причорномор'я. Вип.4 (87). 2015. С. 127-136.

Іванова І.Є., Герасько Т.В., Покопцева Л.А., Долгова С.В. Використання методу багатокритеріальної оптимізації для вибору кращого сорту черешні за дії заморожування. Таврійський науковий вісник. Вип.88. Херсон, 2014 р. С. 75-79.

Покопцева Л.А. Влив передпосівної обробки на продуктивність соняшнику у Степу України. Таврійський науковий вісник. Вип.87. Херсон, 2014 р. С. 75-79.

Покопцева Л.А., Єременко О. А. Вплив РРР на продуктивність соняшнику гібриду НК Рокі. Особистість С. Ф. Третьяков в формуванні засад сучасного екологічного землеробства. Науково-практична конференція, м. Полтава, 13-14 травня 2014 року: тези доповіді. Полтава, 2014. С. 89–90.

Покопцева Л.А., Герасько Т.В., Тодорова Л.В. Активність антиоксидантних ферментів зернівок пшениці озимої і сім’янок соняшнику за передпосівної обробки насіння дистинолом. Наукове фахове видання «Наукові доповіді НУБіП» 2011-7 (23).

Покопцева Л.А., Герасько Т.В. Застосування регуляторів росту росли для підвищення посівних властивостей насіння сільськогосподарських культур.Таврійський науковий вісник, №74, Херсон, 2011. С. 45-49.

Калитка В.В., Покопцева Л.А., Іванченко О.А. Технологія використання новітніх регуляторів росту при вирощування соняшнику. Мелітополь НДІ АТЕ, ТДАТУ, 2011.

Покопцева Л.А., Іванченко О.А. Використання методу багатокритеріальної оптимізації для обґрунтування оптимального варіанту передпосівної обробки насіння соняшнику антиоксидантним препаратом дистинол. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв, 2011. Вип.4. С.163 – 169.

Покопцева Л.А., Герасько Т.В., Тодорова Л.В. Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимального варіанту передпосівної обробки насіння соняшнику антиоксидантним препаратом дистинол. Бюлетень інституту сільського господарства Степової зони НАН України. №1. 2011. С.79 – 83.

Покопцева Л.А. Регулятори росту для соняшнику. Farmer. №2. 2011. C.28-29.

Покопцева Л.А., Герасько Т.В., Тодорова Л.В. Вплив передпосівної обробки насіння пшениці озимої і соняшнику дистинолом на накопичення вітаміну Е та фосфоліпідів під час формування зернівок і сім’янок. Наукове фахове видання «Наукові доповіді НУБіП» 2010-6 (22).

Покопцева Л.А. Вплив вологості насіння соняшника на втрати його маси в період зберігання. Збірник наукових праць Уманського національного універ-ту Садівництва. №73. 2010.- С.116-122.

Покопцева Л.А., Калитка В.В. Вплив передпосівного обробітку насіння соняшнику дистинолом на якість насіння при зберіганні. Вісник Білоцерківського ДАУ. Вип.30. Біла Церква, 2004.-С.139-147.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Управлінська діяльність - голова комісії з Державних іспитів Ногайського, Василівського коледжів ТДАТУ
Завідувач кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки
Педагогічна діяльність – доцент кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми: «Обґрунтування антистресових прийомів у ресурсозберігаючих технологіях вирощування зернових, зернобобових і олійних культур у Степовій зоні України" 0121U109975

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Робота у складі комісії Запорізького обласного конкурсу обдарованої молоді у галузі науки (листопад 2017,2020).

Керівник переможця Запорізького обласного конкурсу наукових робіт для обдарованої молоді у галузі сільськогосподарські науки (листопад, 2018 рік). Ситенький М.В.: Продуктивність гібридів соняшнику (Helianthus annuus L.) НК Бріо і НК Естрада в умовах південного Степу України.

Керівник переможця Запорізького обласного конкурсу наукових робіт для обдарованої молоді у галузі сільськогосподарські науки (листопад, 2019 рік). Богославський Є.В.: Продуктивність гібридів соняшнику Ніагара і Андромеда за дії мікроелементів в умовах південного Степу України.

Подяка науковому керівнику переможця обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки, Запоріжжя 2021.

Робота у складі журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

Подяка за роботу у складі журі секції "Агрономія" ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2021-2022 навчальному році

Участь у конференціях: 

Взяла участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «Використання інформаційних технологій для оптимізації процесів виробництва сільськогосподарської продукції та управління підприємствами», що проведено в рамках Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України»