Технологія виробництва сільськогосподарської продукції

Спеціальність:
АІ
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
2
Провідний викладач:
Покопцева Любов Анатоліївна

Мета дисципліни “Технологія виробництва сільськогосподарської продукції” – формування у студентів знань про основні складові інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур в різних природно-кліматичних зонах України, про застосування різних агротехнічних прийомів з метою поліпшення родючості ґрунтів, зниження ерозійних процесів, збільшення врожайності, про економічну доцільність застосування добрив, пестицидів.
Завданням дисципліни є вивчення:
– основних технологічних параметрів виробництва продукції рослинництва.
– контроль технологічних параметрів і безпеки харчових продуктів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Знати:
– основи земельного законодавства України
– процес утворення і накопичення гумусу
– засоби регулювання родючості ґрунту в різних природно-кліматичних регіонах України
– введення і освоєння сівозмін
– основні заходи боротьби з шкідливими організмами
– види органічних і мінеральних добрив і систему їх застосування
– основи насінництва, класифікацію, загальну характеристику зернових культур і технологію їх вирощування; класифікацію, загальну характеристику і технології вирощування технічних, основних овочевих культур
Вміти:
– розробляти структуру посівних площ і схем сівозмін
– складати систему обробітку ґрунту рід культури сівозміни
– розраховувати норми внесення добрив під запланований врожай
– визначати посівні якості насіння і норми висіву
– визначати фази розвитку і родові відміни зернових, технічних, кормових і овочевих культур
– складати агротехнічну частину технологічних карт вирощування с.-г. культур.

Робочі програми:

Програма навчання здобувачів ВО – СИЛАБУС:

Лекції з дисципліни:

Лабораторні та практичні роботи:

Підручники та посібники для вивчення дисципліни