Рослинництво

Спеціальність:
СВ
СВО:
Бакалавр
Курс:
З
Провідний викладач:
Білоусова Зоя Володимирівна

Метою дисципліни “Рослинництво” є формування у студентів знань про польові культури, особливості їх росту та розвитку, вимоги до факторів середовища, сучасні прийоми та технології вирощування високих врожаїв кращої якості при найменших затратах праці та коштів.

Завданнями дисципліни є:
– надання інформації про біологічні особливості головних сільськогосподарських культур, що вирощують в Україні;
– надання інформації про сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур залежно від особливостей агрокліматичної зони господарювання;
– навчити студента методичним основам досліджень в рослинництві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– завдання та тенденції розвитку рослинницької галузі в Україні;
– промислове значення, різноманітність використання, поширення та потенціали урожайності польових культур і приклади їх високої реалізації у виробництві;
– еколого-біологічні та агрохімічні основи рослинництва;
– прогресивні технології вирощування високих та екологічно чистих урожаїв сільськогосподарських культур у різних ґрунтово-кліматичних умовах України;
– сутність, принципи та методи програмування врожаїв;
– вимоги державного стандарту щодо якості рослинницької продукції та шляхи її поліпшення;
– заходи щодо зменшення до мінімуму втрат урожаю під час збирання, транспортування, післязбиральної обробки та зберігання;
вміти:
– дотримуватись та з високою ефективністю реалізовувати сучасні
прогресивні технології вирощування польових культур в умовах різних форм власності і господарювання;
– науково обґрунтовувати за конкретних природничих та ресурсних умов господарства, програмувати дійсно можливу врожайність сільськогосподарських культур;
– здійснювати біологічний контроль за станом посівів та управляти процесами формування врожаю;
– забезпечувати високу економічну ефективність впроваджуваних технологій та їх екологічну чистоту;
– розробляти і реалізовувати заходи щодо поліпшення якості та зменшення втрат рослинницької продукції.

Робочі програми:

Програма навчання здобувачів ВО – СИЛАБУС:

  • Силабус з дисципліни “Рослинництво” 5 сем.

Лекції з дисципліни:

Лабораторні роботи:

Підручники та посібники для вивчення дисципліни