Грунтознавство

Спеціальність:
ГЗ
ЕК
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
Провідний викладач:
Малюк Тетяна Валеріївна

Курс «Ґрунтознавство» відноситься до групи нормативних дисциплін для підготовки бакалаврів за напрямком підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” та формує відповідну компетенцію фахівців, а саме базові знання з ґрунтознавства в обсязі, необхідному для вивчення професійних дисциплін та для використовування в обраній професії.

Метою курсу «Ґрунтознавство» є ознайомлення з ґрунтознавством, як наукою, її основними розділами, місцем у системі природничих наук, з генезисом, еволюцією, еколого-субстантивною класифікацією ґрунтів, їх функцією в біосфері, з основними властивостями ґрунту як самостійного компоненту біосфери, його значенням в кругообігу речовин, а також впливом екологічних факторів на процеси ґрунтоутворення.

Завданням дисципліни є забезпечення підготовки фахівців до професійної діяльності та реалізаціі на практиці отриманих теоретичних знань з моніторингу стану грунтового покриву країни та розробки комплексу заходів по відновленню основних властивостей грунтів, та забезпечення обґрунтованого їх використання в майбутньому.

Вимоги до знань, умінь та навичок студентів
У результаті вивчення дисципліни «Ґрунтознавство» студент повинен
знати:
– структуру і методологію ґрунтознавчої науки і її зв’язок із спорідненими природничими науками;
– екологічні функції педосфери і умови існування в ній живих організмів;
– склад, властивості, генетичне й біологічне значення мінеральної і органічної частини грунту;
– загальну характеристику факторів грунтоутворення та грунто-екологічних режимів, їх зв’язок з біогеохімічними процесами і особливостями залягання грунтів на земній поверхні;
– роль фізичних, хімічних, фізико-хімічних та біологічних властивостей ґрунту у формуванні екологічних відмінностей ландшафтів;
– загальні особливості педогенезу і його зв’язок з біогеохімічними процесами;
– принципи і одиниці генетичної еколого-субстантивної класифікації і особливості грунтово-екологічного районування;
– поширення грунтового покриву в грунтових зонах і провінціях України, його властивості, родючість, використання й охорону.
вміти:
– діагностувати еколого-генетичний статус ґрунту;
– аналізувати основні фізичні, фізико-хімічні, механічні, водні властивості ґрунтів та надавати їх агроекологічну оцінку;
– досліджувати біоту ґрунту і її роль у процесі ґрунтоутворення;
– розрізняти і діагностувати основні деградаційні процеси у ґрунтах та їх вплив на стан ґрунтового покриву;
– знати і вміти користуватися навчальною, методичною та довідковою літературою з ґрунтознавства;
– здійснювати прогнозування якості ґрунтів для запобігання деградації ґрунтового покриву;
– володіти методикою та технікою морфолого-генетичного аналізу ґрунтів у польових умовах;
– володіти основними принципами ґрунтового моніторингу як складової частини контролю стану довкілля, виробництва екологічно чистої продукції і забезпечення належних умов проживання людини та інших живих організмів;

Робочі програми:

Програма навчання здобувачів ВО – СИЛАБУС:

Лекції з дисципліни:

Лабораторні роботи:

Додатки:

Підручники та посібники для вивчення дисципліни

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи до підсумкового модульного контролю 1 з навчальної дисципліни «ҐРУНТОЗНАВСТВО» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «ҐРУНТОЗНАВСТВО» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 101 «Екологія»