Фітопатологія з основами сільськогосподарської вірусології

Спеціальність:
АГ
СВ
СВО:
Бакалавр
Курс:
3

Фітопатологія – одна з профілюючих дисциплін у підготовці фахівців з агрохімії і ґрунтознавства. Фітопатологія має зв’язок з багатьма сільськогосподарськими та загальнобіологічними дисциплінами: ботанікою, мікробіологією, фізіологією рослин, ґрунтознавством, землеробством, агрохімією, біохімією, рослинництвом, селекцією, ентомологією та ін., що обумовлено спільними об’єктами та методами досліджень.

Мета фітопатології як науки – всебічне вивчення хворої рослини, патологічного процесу і ознак хвороб, які викликаються грибами, вірусами, бактеріями та іншими патогенними організмами; вивчення причин та закономірностей, що спричинюють захворювання і поширення хвороб; встановлення ролі факторів навколишнього середовища, які сприяють або затримують захворювання і поширення хвороби; розроблення прогнозу виникнення хвороб, вивчення шкодочинності і втрат, які спричинюються ними; побудова системи захисних заходів захисту сільськогосподарських культур від різних хвороб.

Завдання. Передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками, за допомогою яких студент зможе діагностувати ознаки хвороби сільськогосподарських культур.

Знати завдання, мету і об’єкти фітопатології, методи діагностики хвороб, способи вилучення та ідентифікації збудників хвороб, їх біологію та розвиток і вплив умов навколишнього середовища на ці процеси, джерела накопичення і збереження інфекції, заходи захисту сільськогосподарських культур проти хвороб;
Уміти визначити за діагностичними ознаками хвороби сільськогосподарських культур, вилучити та ідентифікувати збудників захворювань, прогнозувати виникнення і поширення хвороб, проводити селекційно-насінневі, агротехнічні, біологічні та хімічні заходи захисту рослин

Робочі програми:

Програма навчання здобувачів ВО – СИЛАБУС:

  • Силабус з дисципліни АГ “Фітопатологія з основами с.-г. вірусології” АГ
  • Силабус з дисципліни “Фітопатологія з основами с.-г. вірусології” СВ

Лекції з дисципліни:

Лабораторні роботи:

Підручники та посібники для вивчення дисципліни