Агрометеорологія

Спеціальність:
АГ
СВ
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
Провідний викладач:
Кенєва Вікторія Анатоліївна

Метою дисципліни «Агрометеорологія» є формування у студентів сучасних уявлень про закономірності гідротермічного режиму в системі “ґрунт – рослина – атмосфера”, впливу агрометеорологічних умов на найважливіші процеси життєдіяльності рослин та тварин. Особлива увага приділяється впливу екстремальних погодних умов на сільськогосподарське виробництво, ріст, розвиток та формування продуктивності рослин.

Завданнями дисципліни є вивчення:
– нормативних агрометеорологічних показників потреби сільськогосподарських культур в основних факторах середовища (світла, тепла, вологи);
– небезпечних для сільського господарства гідрометеорологічних явищ та способів захисту від них;
– основних компонентів погоди та її прогнозу;
– метеорологічних приладів та видів агрометеорологічних спостережень;
– методів агрометеорологічних прогнозів і сільськогосподарської оцінки клімату.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– закономірності формування гідрометеорологічного режиму в системі “грунт – рослина – атмосфера”;
– закономірності впливу агрометеорологічних умов на ріст, розвиток, формування врожаю сільськогосподарських культур;
вміти:
– розраховувати характеристики гідрометеорологічного режиму навколишнього середовища;
– давати кількісну оцінку впливу агрометеорологічних умов на ріст, розвиток та формування продуктивності сільгоспкультур;
– застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

Робочі програми:

Програма навчання здобувачів ВО – СИЛАБУС:

  • Силабус з дисципліни “Агрометеорологія” СВ
  • Силабус з дисципліни “Агрометеорологія” АГ

Лекції з дисципліни:

Лабораторні , практичні та самостійні роботи:

Додатки:

Підручники та посібники для вивчення дисципліни