Ґрунтознавство з основами геології

Спеціальність:
АГ
СВ
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
2
Провідний викладач:
Малюк Тетяна Валеріївна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Раціональне та ефективне використання грунтових ресурсів є однією з головних проблем народного господарства нашої країни. Це обумовлено тим, що по відношенню до людського суспільства грунт виступає у двох аспектах: з одного боку, це фізичне середовище, життєвий простір людини, з іншої – економічна основа, засіб виробництва, що користується величезним попитом, адже переважна більшість продуктів харчування отримується завдяки грунтам.

Вирішення проблеми раціонального використання грунтів у сучасних умовах змін як в агрономічній науці, так і практичному землеробстві, перш за все, повинно базуватися на всебічних знаннях походження, історичних етапах розвитку, особливостей будови, агрономічних властивостей ґрунтів та шляхів їх регулювання та поліпшення. Тому виникає чітка необхідність підготовки спеціалістів сільського господарства, які добре ознайомлені з розмаїттям та особливостями ґрунтового покриву України, складом, властивостями, закономірностями формування і поширення різних типів грунтів, можливими наслідками антропогенного впливу на грунт, засобами по регулюванню ґрунтовою родючостю.
Мета викладання дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» – сформувати у студентів поняття про визначальне значення грунту у природі та суспільстві, надати комплекс знань та умінь щодо раціонального використання та охорони грунтів, уникнення негативних наслідків антропогенної діяльності на їх властивості, а також збереження і відтворення грунтової родючості.

Завдання дисципліни:

  • сформувати уявлення про походження грунтового покриву, його нерозривний зв’язок з геологічною будовою Землі.
  • надати знання щодо особливостей ґрунтового покриву України, його трансформації під впливом природних і антропогенних факторів та методів регулювання стануґрунтових ресурсів.
  • навчити сучасним методам дослідження стану ґрунтів.
  • сформувати у студентів навички по визначенню факторів ґрунтоутворення, типів ґрунтоутворюючих порід, ерозії ґрунтів.
  • ознайомити з основними завданнями охорони ґрунтів та навчити прийомам раціонального землекористування.
  • оволодіння студентами основами техніки польових досліджень грунтів,методикоюопису ґрунтового розрізу та методологією використання ґрунтових карт і картограм.

Вимоги до знань, умінь та навичок студентів

У результаті вивчення дисциплін студент повинен:
Знати:
– струкуру й методологію геологічної науки, її зв’язок з ґрунтознавством та іншими науками сільськогосподарського напрямку;
– роль геологічних процесів у грунтотворенні;
– струкуру й методологію грунтознавчої науки, зв’язок її з іншими природничими науками;
– роль фізичних, хімічних, фізико-хімічних та біологічних властивостей грунту у формуванні екологічної стійкості агроландшафтів та врожаю сільськогосподарських культур;
– склад, властивості, генетичне й біологічне значення мінеральної і органічної частини грунту;
– загальну характеристику факторів грунтоутворення та грунтових режимів, їх зв’язок з біогеохімічними процесами і особливостями залягання грунтів на земній поверхні;
– поширення грунтового покриву в грунтових зонах і провінціях України, його властивості, рівень природної та ефективної родючості;
– принципи раціонального землекористування і завдання охорони ґрунтів.
Уміти:
– аналізувати фізичні та хімічні властивості мінералів та гірських порід;
– аналізувати грунт у польових умовах, відбирати грунтовізразки для лабораторних дослджень на підставі морфолого-генетичноїхарактеристики певного типу грунту;
– описувати основні складові ландшафтів та харакеризувати природні фактори грунтоутворення;
– виконати комплексний аналіз проби грунту;
– на базі одержаних експериментальних результатів зробити висновки щодо фактичного стану грунту, зробити прогноз щодо подальшого його використання та розробити заходи щодо покращення його властивостей;
– оформляти результати наукових досліджень.
Отримати навички: роботи із мінералами, гірськими породами, грунтом та грунтовими зразками у польових та лабораторних умовах, спеціальними приладами, що призначені для визначення параметрів показників властивостей мінералів, грунтів та ґрунтотворних порід, оформлення документів за результатами досліджень

Робочі програми:

Методичні рекомендації з організації, проходження навчально-польової практики з ґрунтознавства для студентів за напрямом підготовки 203 «Садівництво та виноградарство»

Методичні рекомендації з організації, проходження навчально-польової практики з ґрунтознавства для студентів за напрямом підготовки 201 «Агрономія»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «ҐРУНТОЗНАВСТВО З ОСНОВАМИ ГЕОЛОГІЇ» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «ҐРУНТОЗНАВСТВО З ОСНОВАМИ ГЕОЛОГІЇ» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство»

Програма навчання здобувачів ВО – СИЛАБУС:

  • Силабус з дисципліни “Ґрунтознавство з основами геології” СВ
  • Силабус з дисципліни “Ґрунтознавство з основами геології” АГ
  • Силабус з дисципліни “Ґрунтознавство з основами геології” 1АГ

Лекції з дисципліни:

Лабораторні , практичні та самостійні роботи:

Додатки:

Підручники та посібники для вивчення дисципліни