Агроекологія

Спеціальність:
АГ
СВ
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
Провідний викладач:
Онищенко Ольга Вячеславівна

Метою курсу “Агроекологія” є формування у студентів цілісного уявлення про явища і процеси в агросфері, принципів ведення екологічно збалансованого землеробства, необхідності комплексного проведення заходів, спрямованих на покращення екологічної ситуації у сільськогосподарському виробництві, навчити їх новим підходам і методам екологізації АПК, щоб забезпечити виробництво достатньої для суспільства кількості високоякісної продукції; формування екологічної свідомості.

Завданнями дисципліни є:
– вивчення основних властивостей, структури та функціонування агробіогеоценозів як штучних екосистем;
– виявлення адаптацій живих організмів агробіогеоценозів до факторів навколишнього середовища, в тому числі – антропогенних;
– знайомство з основами раціонального використання, оптимізації та охорони агроландшафтів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– закони і закономірності, що діють в агро– та екосистемах в цілому;
– об’єкти вивчення і наукову проблематику сільськогосподарської екології;
– способи регулювання процесів, що в них проходять;
– джерела екологічної кризи в АПК та критерії їх оцінки;
– шляхи зменшення або уникнення негативних явищ і влив при веденні сільськогосподарського виробництва;
– шляхи збереження та відновлення родючості ґрунтів;
– перспективи застосування методів біотехнології у сільськогосподарському виробництві;
– шляхи збереження сільськогосподарського біорізноманіття;
вміти:
–дати екологічну оцінку стану агроекосистеми;
–орієнтуватися у правових аспектах агроекології, розробити заходи з оптимізації функціонування агро екосистем в екстремальних умовах;
–застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

Робочі програми:

Програма навчання здобувачів ВО – СИЛАБУС:

  • Силабус з дисципліни “Агроекологія” АГ
  • Силабус з дисципліни “Агроекологія” СВ

Лекції з дисципліни:

Лабораторні роботи:

Підручники та посібники для вивчення дисципліни