Колесніков М.О., Евстафієва К.С. Вплив препарату АКМ на продуктивність пшениці озимої при її вирощуванні на слабко солонцюватих грунтах Присивашшя // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – 2013. – вип. 17 (т.1). – С.174-177.

Колесніков М.О. Вплив токоферолу на проростання гороху (Pisum sativum l.) та формування його біологічної врожайності // Агробіологія: збірник наукових праць / Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2013. – Вип. 11(104) – С. 115-119.

Колесніков М.О. Вплив сольового стресу на оксидативні процеси в проростках сої на гетеротрофному етапі онтогенезу // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково- практичної конференції «Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекти охорони навколишнього середовища» 13-14 листопада 2013 р. – Мелітополь: Вид-во МДПУ, 2013. – С. 58-60.

Колесніков М.О. Влияние осмотического стресса на адаптационные реакции кукурузы на гетеротрофном этапе онтогенеза // Клеточная биология и биотехнология растений: тез. докл. Международн. науч.-практ. конф. – Минск: Изд-во БГУ, 2013. – С. 97.

Алексєєва О.М., Кравченко Т.М. Ріст і продуктивність різних сортів персика у Південному Степу України // Матеріали тез Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату» 7-9 червня 2013р./за ред..проф. В.М.Кюрчева.- Мелітополь: ТДАТУ,2013- С.47-48

Алексєєва О.М., Буряніна К.В. Інтенсивні насадження персика в умовах Південного Степу України // Матеріали тез Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату» 7-9 червня 2013р./за ред..проф. В.М.Кюрчева.- Мелітополь: ТДАТУ,2013- С.108-110.

Алексеева О.Н., Бондаренко П.Г. Основные аспекты продуктивности персика разных сортов в условиях южной Степи Украины // Материалы научно-практической конференции молодых исследований Актуальные проблемы бухгалтерського учета и экономики.АПК/ Рос.гос. аграрн.заочн. ун-т.- М. 2013- С.5-10.

Алексеева О.Н., Дризик А.С., Плехун И.А. Интенсификация насаждений персика в промышленных условиях южной Степи Украины // Материалы научно-практической конференции молодых исследований Актуальные проблемы бухгалтерського учета и экономики.АПК/ Рос.гос. аграрн.заочн. ун-т.- М. 2013- С.10-17

Алексеева О.Н., Серебровская Т.О. Агробиологическая оценка столовых сортов винограда в условиях Запорожско области // Материалы научно-практической конференции молодых исследований Актуальные проблемы бухгалтерського учета и экономики.АПК/ Рос.гос. аграрн.заочн. ун-т.- М. 2013- С.17-21

Розова Л.В. Шкідлива ентомофауна насаджень плодових культур в умовах Південного Степу України / Л.В. Розова // Карантин і захист рослин. – 2013. – № 10 . – С.24-26.

Розова Л.В. Основний шкідник яблуні / Л.В. Розова // Материалы докладов международной конференции. Современное состояние и перспективы инноваций биометода в сельском хозяйстве. Информационный бюллетень ВПРС МОББ / Ин – т «Биотехника».– Одесса., 2013. – С. 99 – 100.

Розова Л.В., Нагорна Л.В. Захист груші, персика й абрикоса від шкідників і хвороб у Південному Степу України. [рекомендції] / Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН. – Мелітополь, 2013. – 24 с.

Учебная экологическая тропа Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого /Вельчева Л.Г., Гнатів О. В./ Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. -2013. – №4. – С.38-40. Підручники, навчальні посібники, монографії (посилання на……)

Патент України :ПАТ. Україна, МПК А 01 С1/00, А 01 N31/00, А 01 N61/00 Композиція для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур (“Гумаксид”) / В.В. Калитка, М.В. Капінос (Україна).- №201302873 заявл. 07.03.2013.

Капінос М.В. Продуктивність і якість зерна гороху посівного за умов використання регуляторів росту рослин./ Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекти охорони навколишнього середовища : Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2013. –С.57-58.

Калитка В.В., Капінос М.В. Использование композиции на основе природных гуматов в технологиях выращивания зернобобовых культур. Клеточная биология и биотехнология растений: Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф., 13-15 февр. 2013 г., Минск, Беларусь.- Минск: изд. центр БГУ, 2013 .-252 с.

Пащенко Ю.П. Антиоксидантна активність печінки і серця гусей за різної Е- вітамінної забезпеченості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.04 – «Біохімія» / Ю. П. Пащенко. – Київ, 2013. – 22 c.

Пащенко Ю.П. Антиоксидантна активність печінки і серця гусей за різної Е- вітамінної забезпеченості / О.О. Данченко, Ю.П. Пащенко, В.П. Бородай // Сучасне птахівництво. – 2013. – № 12. – С. 23-25.

Данченко О.О. Особливості функціонування системи антиоксидантного захисту в тканинах гусей в ембріональному і ранньому постнатальному періодах онтогенезу // О.О. Данченко, Л.М. Здоровцева, Ю.П. Пащенко, Г.В. Рубан // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : Зб. наук. праць / Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2013. Випуск 10 (105). – С. 21-25.

Здоровцева Л.М. Специфічність підтримки прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в тканинах гусей в ембріональному і ранньому постнатальному періодах онтогенезу / Л.М. Здоровцева, Ю.П. Пащенко, Г.В. Рубан // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю заснування Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького «Фізіолого- біохімічні і технологічні аспекти охорони навколишнього середовища», 13-14 листопада 2013 р., Мелітополь. –2013. – C.34– 37.