Колесніков М.О. Вплив токоферолу на адаптивний стан та формування біологічної продуктивності гороху посівного (Pisum sativum L.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: біологія. – 2014. – Вип. 23, № 1129. – С. 110 – 118.

Колесніков М.О., Евстафієва К.С. Вплив препарату Епін на проростання пшениці та гороху за умов хлоридного засолення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Проблеми и переспективы исследований растительного мира». – Ялта, 2014. – С. 227.

Колесніков М.О. Вплив токоферолу на адаптивний стан та формування біологічної продуктивності Pisum sativum l. // Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого- біохімічні і генетичні аспекти.- Тези доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Харків: ХНУ, 2014. – С. 160-162.

Іванова І.Є. Аналіз динаміки середньої маси плоду та співвідношення кісточки до мякоті в свіжих плодах черешні пізнього строку достигання протягом 2012-2014 рр. / І.Є.Іванова, Е.С. Фазилова // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України» ТДАТУ.- Мелітополь, 2015

Іванова І.Є. Використання методу багатокритеріальної оптимізації для вибору кращого сорту черешні за дії заморожування / І.Є. Іванова, Л.А. Покопцева, Т.В. Герасько, С.В. Долгова // Фахове наукове видання «Таврійський науковий вісник» ХДАУ.- Херсон, 2014. – Вип. 88, – С. 75-79

Іванова І.Є. Зміст, напрями, форми виховної роботи куратора зі студентами сучасного ВНЗ в умовах Болонської системи / І.Є. Іванова, М.О. Колесніков, Е.С. Фазилова // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір». – Мелітополь: Люкс, 2014. – С. 65-67

Алексєєва О.М. Науково-дослідний сад ТДАТУ як науково-методична база з підготовки студентів напрямку «Агрономія» // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір»/ За ред.. В.М. Кюрчева – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс» 2014-192с.

Розова Л.В. Удосконалена система захисту насаджень груші від грушевої медяниці / Л.В. Розова // Аграрна наука виробництву: наук.-інформ. бюл. заверш. наук.розробок.– 2014. – № 1 (67). – 16 с.

Розова Л.В. Обмеження чисельності яблуневої плодожерки / Л.В. Розова, І.В. Куртова // Досягнення і перспективи ентомологічних досліджень: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 70-річчю з дня заснування кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка (20-23 травня 2014 року). – К.: НУБіП України, 2014. С. 95-96.

Розова Л.В. Шкідлива ентомофауна насаджень плодових культур / Л.В. Розова // Агроном. – 2014. – № 1 (43) лютий. – С. 222-224.

Захист зерняткових культур: [рекомендації] / Лапа О.М., Дрозда В.Ф., Чепернатий Є.В., Розова Л.В., Пшець Н.В., Тимошенко Д.В. – К., 2014.– 108 с.

Захист груші, персика й абрикоса від щкідників і хвороб у Південному Степу України: (рекомендації) / МДСС імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН
[відп. за вип. Розова Л.В.] – Мелітополь, 2014. – 24 с.

Капінос М.В. Симбіотична діяльність і продуктивність рослин гороху посівного (Pisum sativum L.) за дії екзогенних ризобій та регуляторів росту./ Стратегічні напрями сталого виробництва сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів 22-23 травня 2014 р. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – С.31-32.

Данченко О.О. Тканинна специфічність адаптивної відповіді на оксидативний стрес у гусей. / Здоровцева Л.М., Пащенко Ю. П., Яковійчук О.В., Рубан Г.В.// Укр. біохім. журн., – 2014. – №5, Т.2, – С.231 (Scopus)