Розова Л. В. Сезонна динаміка льоту яблуневої плодожерки (Laspevresia pomonella L.) у феромонні пастки. Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво: матеріали ІІІ Міжнародної науково- практичної конференції, 4 – 6 листопада 2020 р., м. Миколаїв: МНАУ, 2020. С. 66.

Туровцева В.О., Шкіндер-Барміна А. М., Туровцева Н.М. Сорти вишні мелітопольської селекції. Сад, виноград і вино України. 2020. Вип. 2-4. С. 36-39.;

Шкіндер-Барміна А.М. Особливості проходження мейозу при мікроспорогенезі у сортів вишні селекції Мелітопольської дослідної станції. Сучасні проблеми генетики, біотехнологіїі біохімії сільськогосподарських рослин: Зб. тез Наукової конф. (21 жовтня 2020 року). Одеса : СГІ-НЦНС, 2020. С. 73-74.;

Шкіндер-Барміна А.М. Десертні сорти вишні для присадибного господарства. Інновацї в освіті, науці та виробництві. До 100 річчя з дня народження професора М.А.Білоножка: зб. тез Четвертої між нар. наук.-пр. конф. (24-25 листопада 2020 року). Київ: НУБІП України, 2020. С. 132-133.;

Шкіндер-Барміна А.М. Сорт вишні Мелітопольська пурпурна – зразок генофонду рослин в Україні. Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі : зб. тез Всеукр. наук.-пр. конф. (15 жовтня 2020 року). Умань : Уманський НУС, 2020. С.86.;

Шкіндер-Барміна А. М. Формування та вивчення колекції вишні (Cerasus vulgaris Mill.) Мелітопольської дослідної станції садівництва для визначення селекційноцінних зразків. Генетичні ресурси рослин. 2020. Вип. 26. С. 71-80.;

Колесніков М.О., Пономаренко С.П., Пащенко Ю.П.Вплив біостимуляторів та мікробіологічного препарату на продукційний процес гороху посівного (Pisum Sativum L.) в умовах сухого степу України.Agrobiology, 2020. №1. С. 57-66.

Нінова Г.В.Така знайома але досі малопоширена культура.Овощи и фрукты, №128. декабрь, 2020, -С. 22-25.

Іванова І.Є., Сердюк М.Є., Шкіндер-Барміна  Г.М., Кривонос. І.А. Вплив абіотичних чинників на формування смакових якостей плодів вишні. Збірник наукових праць Уманського НУС. Ч. 1: Сільськогосподарські та технічні науки Умань: – Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2020. Вип. 96. С.416- 432.

Іванова І. Є., Сердюк М. Є., Кривонос І. А., Єременко О.А., Тимощук Т. М. Формування смакових якостей плодів черешні під впливом погодних чинників.Наукові горизонти Scientific Horizons, 2020. Вип. № 04 (89) С. 72-81.

Сердюк М. Є., Іванова І. Є., Малкіна В. М., Кривонос І. А., Тимощук Т. М., Євстафієва К. С.Формування сухих розчинних речовин у плодах черешні під впливом абіотичних факторів.Наукові горизонти Scientific Horizons 2020. Вип. № 03 (88). doi:10.33249/2663-2144-2020-88-3-127-135 .

Бондаренко П.Г.Сортовий підхід на черешні.Садівництво по-українськи. 2020. №5(39). С. 48-49.

Алексєєва О.М.Формування і обрізування аличі.Садівництво по-українськи. 2020. №5(39). С. 53-55.

Герасько Т.В., Нінова Г.В. Дослід із використання мікоризи на дині. Овочі та фрукти, 2020.№2 (123).С.20-22.

Velcheva L.G., Yorkina N.V., Podorozhniy S.M., Zhukov O.V.Applying indicators of disturbance from plant ecology to invertebrates: The hemeroby of soil macrofauna species.Biosystems Diversity   – 2020. – №28(2) – С. 181-194.

Прісс О.П.,Коротка І.О.,Кліпакова Ю.О. Фонд сухих речовин зелені васильків залежно від компонентного складу субстрату.Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2020. Вип. 20, т. 1. С. 115-121.

Розова Л.В., Юдицкая І.В. Ентомокомплекс насаджень персика у вегетаційний період. Карантин і захист рослин. 10-12(263), 2020. С. 24-26.

Єременко О.А.,Капінос М.В. Вплив передпосівної обробки насіння на продуктивність сортів гороху посівного в умовах Південного Степу України.-Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 113. С.41-48.;

Герасько Т.В., Єременко О.А., Іванова І.Є.,Покопцева Л.А.Показники продуктивності черешні за сумісного вирощування з лікарськими рослинами.-  Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 113. С.35-40.

Капінос М.В. Фотосинтетична діяльність рослин гороху посівного залежно від технологічних прийомів вирощування. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 73. – 256 с.;

Розова Л.В., Єременко О.А., Юдицька І.В. Шкідники у насадженнях черешні в умовах Південного Степу України. Карантин і захист рослин. 2020. № 7-9. С.16-19.

Колесніков М.О., Пономаренко С.П., Пащенко Ю.П. Вплив біостимуляторів та мікробіологічного препарату на продукційний процес гороху посівного (Pisum Sativum L.) в умовах сухого степу України Агробіологія. БЦНАУ, 2020. № 1. С. 57-66.

Герасько Т. В., Тодорова Л. В. Вплив інокуляції симбіотичними грибами на показники продуктивності черешні в умовах залуження природними травами та гісопом лікарським. Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences: Collective monograph. Riga: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. P. 1. Р. 102-118.

Герасько Т.В. Вплив живої мульчі на фізіолого-біохімічні показники листків та плодів черешні за органічної технології вирощування. Збірник наукових праць «Агробіологія», 2020. №1. С.20-28.;

Пащенко Ю.П., Колесніков М.О. Використання інноваційних групових методів при вивченні англійської мови у ЗВО. Збірник науково-методичних праць «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти» . – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020 р. – С. 311 – 318. ;