Колесніков М.О. Вплив токоферолу на формування біологічної продуктивності гороху посівного за результатами 3-х річних досліджень // Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Т.2. Сільськогосподарські науки. Біологічні науки. Екологія. – С. 12-15.

Іванова І.Є. Компетентний підхід в освітній діяльності аграрного ВНЗ в межах формування напрямів підготовки «Харчові технології та інженерія» і «Охорона праці» / І.Є.Іванова, Е.С. Фазилова // Матеріали методичної конференції ТДАТУ.- Мелітополь, 2015

Іванова І.Є. Формування споживчих властивостей плодів черешні пізнього строку достигання протягом періоду вегетації / І.Є. Іванова, Е.С. Білоус // Науковий вісник ТДАТУ.- Мелітополь, 2015. – Вип. 92, – С. 30 – 36 РІНЦ, GoogleScholar.

Іванова І.Є. Аналіз динаміки середньої маси плоду та співвідношення кісточки до мякоті в свіжих плодах черешні пізнього строку достигання протягом 2012-2014 рр. / І.Є.Іванова, Е.С. Фазилова // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України» ТДАТУ.- Мелітополь, 2015

Іванова І.Є. Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимального варіанту передпосівної обробки насіння соняшнику сорту Чумак / Л.А. Покопцева, І.Є. Іванова, Л.Г. Вєльчева // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2(85). Т.1. Ч.2, – С. 83 – 90

Іванова І.Є. Вибір оптимального сорту черешні для швидкого заморожування і тривалого зберігання методом багатокритеріальної оптимізації та економічна ефективність заморожених сортозразків згідно ряду ранжування / І.Є. Іванова // Науковий вісник ТДАТУ.- Мелітополь, 2015. – Вип. 92, – С. 25 – 30

Алексєєва О.М., Ілляшенко Є.С. Порівняльна агроекономічна оцінка товарних і універсальних насаджень суниці сортів Хонейо і Альбіон в умовах Південного Степу України // Матеріали напуково-практичної конференції «Інтегровані технології вирощування та зберігання продуктів рослинництва за умов Степової зони України». Вип. 1, ТДАТУ. – 2015. – С. 20-23

Бондаренко П.Г., Алексєєва О.М. Вплив конструкції насаджень на ріст і продуктивність дерев черешні (Cerasus avium (L.) Moench.) в зоні Південного Степу України // Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 жовтня 2015 р. – Мліїв: Інститут помології ім. Л.П. Симиренка НААН, 2015

Розова Л.В. Шкідники та хвороби в насадженнях черешні (Cerasus Avium Moench.) та персика (Persica vulgaris Mill.) / Л.В. Розова, Л.В. Нагорна, І.В. Куртова // Садівництво. – 2015. – Вип. 70. – С. 98-106.

Екологічний моніторинг стану дубового гаю селища В’ячеславка /Вельчева Л.Г., Гнатів О. В., Васін В. А./ Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь. – 2015. – № 1. – С. 115-122.

Калитка В.В., Капінос М.В. Вплив регуляторів росту рослин і біопрепаратів на продуктивність гороху посівного (Рisum sativum L.) в умовах Південного Степу України./ Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Агрономія»/ Редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. – К.: ВЦНУБіП України, 2015. – Вип. 210, ч.1. – С.38-46.

Калитка В.В., Капінос М.В. Вплив регуляторів росту та активних штамів ризобій на пігментний комплекс та продуктивність гороху посівного (Pisum sativum L.)/ Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання”/ Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 2015, вип.2. – С.8- 16.

Капінос М.В.,Калитка В.В. Вплив регуляторів росту рослин і мікробних препаратів на проростання насіння та початковий ріст гороху посівного (Pisum sativum L.)/ Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Сільськогосподарські науки. Вип. 96 – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – С.66-73.

В.В. Калитка, М.В. Капинос. Оптимизация продукционного процесса гороха (Pisum sativum L.) в условиях Южной Степи Украины/Ştiinţa Agricolă Nr.2/2015 ISSN 1857 – 0003 С.36-41.

Бондаренко П.Г., Потапенко В.В. Закладання плодових утворень черешні (Cerasus avium (L.) Moench.) залежно від конструкцій насаджень в зоні Південного Степу України // Матеріали міжнар. наук.-практ. Конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, 29-30 жовтня 2015 р. – Х.: ХНАУ, 2015. – С. 130-132