Освітній процес на факультеті в 2017-2018 н.р. здійснювався згідно вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. та  «Положення про організацію освітнього процесу в ТДАТУ» від 26.05.2015 р. у відповідності до плану розвитку факультету та освітніх програм i стандартів вищої освіти з усіх спеціальностей.

     Освітня програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності (спеціалізації), що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС), необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. Освітні програми розроблені для кожної спеціальності факультету за всіма освітніми рівнями та затверджені вченою радою університету.

     Зміст навчання на факультеті визначається структурно-логічною схемою підготовки, навчальними планами, робочими навчальними планами, програмами навчальних дисциплін, нормативними документами органів державного управління вищою освітою та Університету і відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також при проведенні навчальних занять та інших видів освітньої діяльності.

     Графік освітнього процесу розроблявся із врахуванням того, що навчальний рік в Університеті розпочинається 1 вересня і включає осінній та весняний семестри, зимову та літню екзаменаційні сесії, практичне навчання, канікулярну відпустку.

        Оцінювання знань студентів з кожної дисципліни здійснювалося згідно з «Положенням про оцінювання знань студентів ТДАТУ за вимогами кредитно-модульної системи організації освітнього процесу» від 02.07.2016 р.  на основі проведення кредитно-модульних контрольних заходів, які включали поточний, підсумковий модульний та семестровий (екзамен) контроль знань. Об’єктом оцінювання знань студентів був програмний матеріал дисципліни різного характеру та рівня складності.