Розклад навчальних занять – один з основних організаційних документів, що регламентує освітній процес за денною, заочною формами навчання всіх освітніх рівнів, регулює навчальні заняття (лекції, лабораторні, практичні, семінарські та консультації) по дням тижня, курсам, групам та місцям проведення.

    Розклад навчальних занять забезпечує логічну послідовність у засвоєнні знань та практичних навичок здобувачів вищої освіти, ефективне використання науково-технічної, методичної бази, раціональне використання аудиторного фонду.

Основні задачі, які вирішуються при складанні розкладу навчальних занять:

– виконання робочих навчальних планів та графіків навчального процесу;

– створення оптимального режиму роботи студентів протягом семестру;

– створення оптимальних умов праці для професорсько-викладацького складу;

– рівномірний розподіл навчального навантаження впродовж тижня;

– ефективне використання аудиторного фонду

 

Цивільна Безпека 1-4 + магістр. 

Харчові Технології  1-4 + магістр. Готельно-ресторанна справа 

Екологія 1-4, та Геодезія 

Агрономія 1-4 + МБ АГ