Колесніков Максим Олександрович

Посада: Завідувач кафедри плодоовочівництва виноградарства та біохімії

Базова вища освіта: Закінчив Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1995, Спеціальність «Хімія і біологія» Вчитель хімії, біології та іноземної мови Інститут післядипломної освіти та дорадництва ХДАУ, 2015, Спеціальність «Агрономія» Агроном-дослідник

Вчене звання: доцент кафедри загального землеробства (02ДЦ №014138, 2005)

Науковий ступінь: Кандидат сільськогосподарських наук 03.0.04 -біохімія, ДК №020805, 2003 «Стан процесів переокислення та антиоксидантної системи організму каченят в постнатальному онтогенезі»,

Email: maksym.kolesnikov@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • фізіологія стресів рослин, солестійкість рослин
  • використання регуляторів росту в технологіях вирощування сільськогосподарських культур.

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працюю з 1997 р. на посаді асистента, а з 2003 - на посаді доцента кафедри «Загального землеробства», з 2011 р. на посаді завідувача кафедри «Хімії та біотехнологій», 3 2017 р. посаді завідувача кафедри «Плодоовочівництва, виноградарства та біохімії»

Види і результати професійної діяльності к.с.-г.н., доц. Колеснікова М.О.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Колесніков М.О., Пономаренко С.П., Пащенко Ю.П. Вплив біостимуляторів та мікробіологічного препарату на продукційний процес гороху посівного (Pisum Sativum L.) в умовах сухого степу України Агробіологія. БЦНАУ, 2020. № 1. С. 57-66.

Пащенко Ю.П., Колесніков М.О. Використання інноваційних групових методів при вивченні англійської мови у ЗВО. Збірник науково-методичних праць «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти» . – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020 р. – С. 311 – 318.

Статті за 2019 рік:Kolesnikov, M., Paschenko, Y., Ninova, H., Kapinos, M., & Kolesnikova, A. (2019). Effect of Preparations Methyure (6-Methyl-2-Mercapto-4-Hydroxypyrimidine) on Corn (Zea Mays L.) Biological Productivity Under Saline Soil Conditions. In Modern Development Paths of Agricultural Production (pp. 719-728). Springer, Cham.

Рябцун С., Колесніков М.О. Динаміка поглинання елементів живлення виноградом з грунту. Матеріали Міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти виробництва плодоовочевої продукції», 8-9 жовтня 2019 р. - Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Lux», 2019. – С. 99 – 102.

Калінін О.В., Колесніков М.О. Сумісний вплив біостимуляторів та мікробіологічного препарату Азотофіт на формування фотоасиміляційного апарату Pisum Sativum L.. Матеріали Міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти виробництва плодоовочевої продукції», 8-9 жовтня 2019 р. - Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Lux», 2019. – С. 91-94.

Евстафієва К.С., Колесніков М.О. Вплив біопрепарату Стимпо на формування основних елементів врожайності сортів пшениці твердої озимої. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво», 16 – 18 жовтня 2019 р.. – Миколаїв: МНАУ, 2019. – С. 5.

Колесніков М. О., Пащенко Ю. П. Дія біостимуляторів та мікробіологічних препаратів на формування кореневих бульбочок Pisum sativum l. в умовах південного степу України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво», 16 – 18 жовтня 2019 р.. – Миколаїв: МНАУ, 2019. – С. 26-27.

Колесніков М.О., Пащенко Ю.П. Сумісний вплив біорегуляторів росту та мікробіологічних препаратів на продукційний процес Pisum sativum L. Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
за ред. Надикто В.Т. – Мелітополь, 2019. –Частина 1. – с. 14 – 17.

Колесніков М.О. Без приморозків. Садівництво по-українські. – 2019. - № 2 (32). – С. 47-50.

Колесніков М.О., Пащенко Ю.П., Колеснікова А.М. Тhe influence of natural biostimulants on adaptive state, growth and yield of pea plants under semiarid condition. Cучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти. — Тези доповідей IV Міжнародної наукової конференції (09–10 жовтня, 2018 р., м. Харків, Україна). - Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 95.

Колесніков М.О., Калінін О.В. Вплив біостимуляторів Стимпо та Регоплант на формування фотоасиміляційного апарату та врожайності гороху сорту Оплот. Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив змін клімату на онтогенез рослин» (3-5 жовтня 2018 р.). – Миколаїв: МНАУ, 2018. – С. 193-195.

Kolesnikov M. Еffect of tocopherol-base preparation on tomato seeds (Solanum lycopersicum) germination under salinity condition / Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Мелітополь-Кирилівка: ТДАТУ, 2018. – С. 22-23.

Kolesnikov M., Paschenko U., Ponomarenko S., Kolesnikovа А. Effect of biostimulants and Azotofit on peas yield formation. Permaculture and organic agriculture. International scientific and practical conference. 2018. (Uzhhorod, Ukraine, February 24-25), P. 21 – 23.

Колесніков М.О. Дія кремнієво-калійного добрива Аgroglass stimul на проростання пшениці озимої в умовах водного дефіциту / М.О. Колесніков, Ю.П. Пащенко // Агробіологія. Зб. наук. праць БЦНАУ. – 2018. - №1 (138). – С. 76-82.

Колесніков М.О., Пащенко Ю.П. Дія кремнієво-калійного добрива «Аgroglass stimul» на проростання пшениці озимої в умовах сольового стресу // Вісник Уманського Нац. ун-ту садівництва. – 2017. - № 1. – С. 135-141.

Колесніков М.О., Пащенко Ю.П., Супрун П.С. Вплив кремнієво-калійного добрива «Agroglass stimul» на проростання насіння пшениці озимої Таврійський науковий вісник. Науковий журнал.– 2017. - Вип. 97. – С. 69-74.

Kolesnikov M., Paschenko U. The reaction of pea’s plants pro-antioxidant system on biostimulants Stimpo AND Regoplant treatment // Studia Biologica. – 2017. – V. 11(3-4). – P. 24-25.

Пащенко Ю, Колесніков М., Пономаренко С. Вплив біостимуляторів Стимпо та Регоплант на фотоасиміляційні процеси та формування врожайності гороху посівного // Біологічні студії. – 2017. – Т. 11(3-4). – С. 75-76.

Євстафієва К.С., Колесніков М.О. Вплив сольового стресу та біорегулятору Стимпо на проростання насіння озимої пшениці // Збірник матеріалів всеукраїнської інтернет- конференція з міжнародною участтю «Сучасний світ як результат антропогенної діяльності».- Мелітополь: МДПУ, 2017. – С. 14-16.

Колесніков М.О., Пащенко Ю.П., Пономаренко С.П. Продукційний процес гороху посівного за умов застосування біопрепаратів. // Науковий вісник НУБіП України (секція: Біологія. Екологія. Біотехнологія). – 2016, - Т. 234. – С. 30-40.

Колесніков М.О., Пономаренко С.П. Вплив біостимуляторів Стимпо та Регоплант на продуктивність ячменю ярого // Агробіологія. Зб. наук. Праць БЦНАУ. – 2016. - №1 (124). – С. 82-87.

Колесніков М.О. Продуктивність пшениці озимої при застосуванні регулятору росту Метіур в умовах південного Степу України // Матеріали міжнародної науково- практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України». Секція «Сільськогосподарські науки. Біологічні науки. Екологія». – Мелітополь: ТДАТУ. – 2016. - С. 9-11.

Колесніков М.О. Вплив токоферолу на адаптивний стан та формування біологічної продуктивності гороху посівного (Pisum sativum L.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: біологія. – 2014. - Вип. 23, № 1129. - С. 110 - 118.

Колесніков М.О. Вплив токоферолу на формування біологічної продуктивності гороху посівного за результатами 3-х річних досліджень // Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Т.2. Сільськогосподарські науки. Біологічні науки. Екологія. – С. 12-15.

Колесніков М.О. Пізнавальна діяльність студентів в в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу // Матеріали міжнародної науково- методичної конференції «Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір». – Мелітополь: Люкс, 2014. -С. 89-93.

Колесніков М.О., Евстафієва К.С. Вплив препарату Епін на проростання пшениці та гороху за умов хлоридного засолення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Проблеми и переспективы исследований растительного мира». – Ялта, 2014. – С. 227.

Колесніков М.О. Вплив токоферолу на адаптивний стан та формування біологічної продуктивності Pisum sativum l. // Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого- біохімічні і генетичні аспекти.- Тези доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Харків: ХНУ, 2014. – С. 160-162.

Колесніков М.О., Евстафієва К.С. Вплив препарату АКМ на продуктивність пшениці озимої при її вирощуванні на слабко солонцюватих грунтах Присивашшя // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – 2013. – вип. 17 (т.1). – С.174-177.

Колесніков М.О. Вплив токоферолу на проростання гороху (Pisum sativum l.) та формування його біологічної врожайності // Агробіологія: збірник наукових праць / Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2013. – Вип. 11(104) – С. 115-119.

Колесніков М.О. Вплив сольового стресу на оксидативні процеси в проростках сої на гетеротрофному етапі онтогенезу // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково- практичної конференції «Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекти охорони навколишнього середовища» 13-14 листопада 2013 р. – Мелітополь: Вид-во МДПУ, 2013. – С. 58-60.

Колесніков М.О. Влияние осмотического стресса на адаптационные реакции кукурузы на гетеротрофном этапе онтогенеза // Клеточная биология и биотехнология растений: тез. докл. Международн. науч.-практ. конф. - Минск: Изд-во БГУ, 2013. – С. 97.

Колесніков М.О. Адаптивні реакції пшениці на дію сольового стресу в гетеротрофний період онтогенезу // Агробіологія: збірник наукових праць Білоцерків. нац.. аграр. ун- т. – Біла Церква, 2012. – Вип. 9(96) – С. 20-24.

Колесніков М.О. Вплив водного дефіциту на зміни вмісту білку та активність ферментів трансамінування при проростанні насіння кукурудзи (Zea mais L.) // Питання біоіндикації та екології. – 2012. Вип. 17, № 1. – С. 101-110.

Колесніков М.О. Вплив водного дефіциту на активність а-амілази насіння кукурудзи (Zea mais L.) при проростанні. Наукові доповіді НУБіП. – 2012.Вип.3(32)

Колесніков М.О. Активність а-амілази кукурудзи на ранніх етапах проростання за умов водного дефіциту // Зб. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії». – Запоріжжя, 2012. – С. 27- 28.

Колесніков М.О. Вплив антиоксидантної композиції на процеси пероксидації та ріст ячменю при засоленні // Агробіологія. – Біла Церква, 2011. – Вип. 6(86) – С. 41 45.

Калитка В.В., Колесников М.А., Герасько Т.В., Золотухина З.В. Антистрессовое и ростостимулирующее действие композиции на основе ионола на сельскохозяйственные культуры // Тезы докладов VIII Международной конференции «Биоантиоксидант». Москва. – 2010. – С. 171-172.

Колесніков М.О. Нові педагогічні технології: система управління навчанням Moodle // Удосконалення навчально-виховного процесу в ВНЗ / Зб. наук-метод. праць ТДАТУ. – Мелітополь, 2010. – вип. 14, - С. .

Колесніков М.О., Калитка В.В. Особливості проростання насіння пшениці за дії препарату АОК-М та натрій-хлоридного засолення // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2010. – вип. 73, Ч.1. «Агрономія», - С. 73-79.

Кюрчев В.М., Рогач Ю.П., Колесніков М.О. Перспективи міжнародної співпраці у діяльності вищого навчального закладу // Наука і методика. – 2009, № 18. – С. 20-25.

Колесніков М.О. Болонський процес. Реалії життя // Удосконалення навчально- виховного процесу в ВНЗ / Зб. наук-метод. праць ТДАТУ. – Мелітополь, 2009. – вип. 13, - С. 34-39.

Колесніков М.О. Вплив різноякісного сольового стресу на проростання насіння пшениці на кукурудзи // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні агротехнології в умовах глобального потепління» / за ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь: ТДАТУ. -2009, вип. 1. – С. 74-77.

Колесніков М.О. Вплив препарату АОК-М на ростові процеси проростків пшениці в умовах сольового стресу // Бюллетень Інституту зернового господарства, 2008. - № 33-34. – С. 29-34.

Підручники, навчальні посібники, монографії
1. Еременко О.А., Колесніков М.О. Практикум з основ екологічної хімії. - Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2010. – 272 с. (Навч. посібник під грифом Міністерства освіти і науки України (лист №1/11-665 від 10.02.2010 р.)
2. Колесніков М.О. Екологічна хімія атмосфери. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – 108с.
3. Колесніков М.О. Хімія з основами біогеохімії: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти / М.О. Колесніков, Ю.П. Пащенко, М.В. Капінос. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020,  411 с., (гриф Вченої ради ТДАТУ від 29.09.2020 р., протокол № 1)

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Управлінська діяльність - З 2003 по 2010 рік – співробітник науково-методичного центру ТДАТУ.
З 2005 по 2011 рік - Голова науково-методичного комісії факультету АТЕ.
З 2011 до тепер – завідувач кафедри «Плодоовочівництва, виноградарства та біохімії».
Наукова діяльність – відповідальний виконавець Програми 1. «Обґрунтування антистресових прийомів в інтенсивних ресурсозберігаючих технологіях вирощування зернових, бобових і олійних культур у Степовій зоні України»номер держреєстрації 0116V002732
Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Плодоовочівництва, виноградарства та біохімії».

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Грамота департаменту освіти та науки ЗДОА (Наказ департаменту від 02.04.2021 р., № 154).
Подяка МОН України
Почесна грамота Мелітопольської міської ради