Хімія (спец. Агр, СВ)

Спеціальність:
Агрономія
садівництво та виноградарство
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
Провідний викладач:
Пащенко Юлія Петрівна

5c84eb38009491696736d2c2

Курс «Хімія» є основою вивчення загально-наукових і спеціальних дисциплін за спеціальністю «Агрономія», складає основу теоретичної підготовки студентів, відіграє роль фундаментальної природничої бази, без засвоєння якої неможлива успішна діяльність сучасного спеціаліста. Предметом навчальної дисципліни «Хімія» є: вивчення найпростіших й разом з тим найбільш загальних закономірностей явищ природи, властивостей і будови матерії та законів її руху, хімічних явищ в біологічних об’єктах, а також дослідження фундаментальних процесів, що складають основу живої природи.

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалавра. Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, рекомендованою Європейською кредитно-трансферною системою (ECTS).

Мета  вивчення дисципліни «Хімія» – набуття студентами необхідного рівня знань з хімії, які є науковою основою засвоєння профілюючих навчальних дисциплін, а в практичній роботі – забезпечують розуміння хімічних аспектів, спрямованих на підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва, прищеплюють навички виконання хімічного експерименту, що сприяє формуванню первинних професійних дій фахівця агрономічного профілю.

За результатами вивчення навчальної дисципліни «Хімія» студенти зі спеціальності «Агрономія» повинні знати:

– сучасні теоретичні положення про будову атома, хімічний зв’язок, хімічну кінетику і термодинаміку, властивості електролітів і неелектролітів, хімічних елементів та їх найважливіших сполук більш глибокою, ніж за шкільною програмою;

  • хімічний склад, будову та властивості речовин, що є компонентами узагальнених об’єктів діяльності фахівців ОКР «бакалавр» напряму «Агрономія»: рослин, ґрунтів, опадів, повітря, добрив, хімічних засобів захисту рослин тощо;
  • основні методи якісного і кількісного аналізу іонів, простих і складних речовин, їх принцип, хід виконання аналізу, розрахунки;

вміти:

  • готувати для аналізу згідно з відповідними методиками прилади, посуд, реактиви, матеріали;
  • користуватися приладами, посудом, реактивами, матеріалами в процесі виконання відповідних аналізів;
  • виконувати якісний і кількісний аналіз умісту іонів та речовин;
  • проводити, користуючись відповідними методиками, якісний і кількісний аналіз рослин, добрив, води, ґрунту, хімічних засобів захисту тощо.

 

Робоча програма (спец. Агр., 1 сем) з дисципліни Хімія спеціальність 201 – Агрономія ОР перший (бакалаврський) (на основі повної загальної середньої освіти)

Робоча програма (спец. СВ, 1 сем)  з дисципліни Хімія спеціальність 203 – Садівництво та виноградарство ОР перший (бакалаврський) (на основі повної загальної середньої освіти)

Робоча програма (спец. ЦБ, 1 сем)  з дисципліни Хімія спеціальність 263 – Цивільна безпека ОР перший (бакалаврський) (на основі повної загальної середньої освіти)

Робоча програма (спец. Агр., 2 сем) з дисципліни Хімія спеціальність 201 – Агрономія ОР перший (бакалаврський) (на основі повної загальної середньої освіти)

Робоча програма (спец. СВ, 2 сем.)  з дисципліни Хімія спеціальність 203 – Садівництво та виноградарство ОР перший (бакалаврський) (на основі повної загальної середньої освіти)

Курс лекцій з дисципліни Хімія спеціальність 201 – Агрономія. та 203-  Садівництво та виноградарство ОР перший (бакалаврський) (на основі повної загальної середньої освіти)

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Хімія спеціальність 201 – Агрономія. та 203-  Садівництво та виноградарство ОР перший (бакалаврський) (на основі повної загальної середньої освіти)


 

Силабус з дисципліни Хімія спеціальність 201 – Агрономія ОР перший (бакалаврський) (на основі повної загальної середньої освіти) 1 семестр

Силабус з дисципліни Хімія спеціальність 201 – Агрономія ОР перший (бакалаврський) (на основі повної загальної середньої освіти) 2 семестр

Силабус з дисципліни з дисципліни Хімія спеціальність 203 – Садівництво та виноградарство ОР перший (бакалаврський) (на основі повної загальної середньої освіти) 1 семестр

Силабус з дисципліни з дисципліни Хімія спеціальність 203 – Садівництво та виноградарство ОР перший (бакалаврський) (на основі повної загальної середньої освіти) 2 семестр


5c84eb38009491696736d2c2Презентації до блоку “Загальна та неорганічна хімія”

Тема Електронна будова атома

Тема Періодичний закон Д.І. Менделєєва.

Тема Загальні властивості розчинів

Тема Розчини електролітів.

Тема Редокс процеси

Тема Хімія s-елементів

Тема Хімія р-елементів

Тема Хімія d-елементів

5c84eb38009491696736d2c2Презентації до блоку “Аналітична хімія”

Тема Теоретичні та експериментальні основи якісного хімічного аналізу іонів біогенних елементів

Тема Теоретичні основи гравіметрії

Тема Теоретичні основи титриметричного аналізу.

Тема Метод кислотно-основного титрування

Тема Методи комплексометрії та оксидіметрії.

Тема Спектроскопічні методи дослідження.

5c84eb38009491696736d2c2Презентації до блоку “Фізколлоїдна хімія”

Тема Агрегатний стан речовини.

Тема Сучасні уявлення про термодинаміку хімічних процесів

Тема Сучасні уявлення про хімічну кінетику.

Тема Колігативні властивості розчинів

Тема Поверхневі явища

Тема Колоїдні системи, їх значення для біології і рослинництва.

5c84eb38009491696736d2c2Презентації до блоку “Органічна хімія”

Тема Теорія хімічної будови органічних сполук

Тема Характеристика насичених вуглеводів аліфатичного рядів

Тема Характеристика ненасичених вуглеводів аліфатичного та ароматичного рядів

Тема Одно-, багатоатомні алканоли та феноли, їх характеристика

Тема Альдегіди і кетони

Тема Карбонові кислоти

Тема Нітрогеновмісні органічні сполуки