Еколого-біологічне рослинництво

Спеціальність:
садівництво та виноградарство
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Герасько Тетяна Володимирівна

Метою навчальної дисципліни «Еколого-біологічне рослинництво» є формування у студентів знань про біологічні особливості сільськогосподарських культур; закономірності процесів формування урожаю методами еколого-біологічного рослинництва та розробки сортових, енергозберігаючих, екологічно чистих технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Для якісного опанування дисципліни необхідне попереднє ґрунтовне засвоєння інформації з фізіології, біохімії, генетики, селекції, біоенергетики рослин, мікробіології, біотехнології, а також ентомології і фітопатології.

3 Завдання вивчення дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Еколого-біологічне рослинництво» студент повинен знати:

  • тенденції розвитку еколого-біологічного рослинництва в Україні та в світі, практичну концепцію еколого-біологічного рослинництва;
  • еколого-біологічні засоби відновлення родючості ґрунту;
  • прийоми вирощування та способи використання сидератів;
  • способи контролю бур’янів у еколого-біологічному рослинництві;
  • загальну характеристику біологічних препаратів, які застосовуються в еколого-біологічному рослинництві;
  • способи збереження та розведення корисних комах та тварин у агробіоценозах;
  • особливості еколого-біологічної технології вирощування сільськогосподарських культур.

уміти:

  • складати технологічну карту освоєння еколого-біологічного рослинництва, використання ЕМ-технології;
  • складати технологічну схему еколого-біологічної меліорації ґрунтів;
  • розробляти еколого-біологічні технології вирощування сільськогосподарських культур з використанням екологічних принципів обробітку ґрунту; безхребетних фіто- та зоофагів;  компостування; біологічних добрив та біологічних засобів захисту рослин.

 

Робоча програма дисципліни еколого-біологічне рослинництво для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр факультету агротехнологій та екології  спеціальності 201 Агрономія. 

Силабус дисципліни еколого-біологічне рослинництво для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр факультету агротехнологій та екології  спеціальності 201 Агрономія. 

Конспект лекцій дисципліни еколого-біологічне рослинництво для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр факультету агротехнологій та екології  спеціальності 201 Агрономія. 

Методичні вказівки до л.р. дисципліни еколого-біологічне рослинництво для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр факультету агротехнологій та екології  спеціальності 201 Агрономія.

Методичні вказівки до с.р. дисципліни еколого-біологічне рослинництво для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр факультету агротехнологій та екології  спеціальності 201 Агрономія.

Силабус дисципліни еколого-біологічне рослинництво для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр факультету агротехнологій та екології   спеціальності 203 Садівництво та виноградарство.