ХОХТ:Загальна та неорганічна хімія

Спеціальність:
Харчові технології та інженерія
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
Провідний викладач:
Пащенко Юлія Петрівна

Загальна та неорганічна хімія відіграє важливу роль у підготовці студентів вищих навчальних закладів як фундаментальна хімічна дисципліна, що має певне фахове спрямування.

Курс «Загальна та неорганічна хімія» є основою вивчення загальнонаукових і спеціальних дисциплін за спеціальністю “Харчові технології”, складає основу теоретичної підготовки студентів, відіграє роль фундаментальної природничої бази, без засвоєння якої неможлива успішна діяльність сучасного спеціаліста. Предметом навчальної дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» є: вивчення найпростіших й разом з тим найбільш загальних закономірностей явищ природи, властивостей і будови матерії та законів її руху, хімічних явищ в біологічних об’єктах, а також дослідження фундаментальних процесів, що складають основу живої природи.

Навчальна програма розрахована на здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр». Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, рекомендованою Європейською кредитно-трансферною системою (ECTS).

Основною метою вивчення курсу «Загальна та неорганічна хімія» є формування у студентів уявлень про загальні закономірності хімічних явищ і хімічної точки зору, ознайомлення з будовою неорганічних сполук, встановлення зв’язку їх будови з властивостями та реакційною здатністю, засвоєння основних методів та прийомів проведення хімічного експерименту, вивчення властивостей речовин, а також хімічних явищ.

Основні завдання навчальної дисципліни “Фізична та колоїдна хімія”:

– вивчення основ дисципліни як складової фундаментальної підготовки спеціалістів у харчовій промисловості;

– надання студентам міцних базових знань, як основи для успішного освоєння екологічного, агрохімічного, агроекологічного та харчового аналізів;

– засвоєння основних фізико-хімічних методів дослідження об’єктів харчової промисловості;

– формування теоретичних та практичних уявлень для організації та проведення лабораторного хімічного експерименту.

Очікувані результати навчальної дисципліни “Фізична та колоїдна хімія”: формування компетенції інженерів-технологів із основних закономірностей хімічних процесів та їх використання у харчовій промисловості та побуті.

В результаті вивчення навчальної дисципліни “Фізична та колоїдна хімія” студент повинен знати:

-основні закони і концепції хімії;

– сучасні уявлення про будову речовини;

– основні термодинамічні і кінетичні закономірності хімічних процесів;

– природу процесів утворення  розчинів та сутність  і кількісну характеристику реакцій, що відбуваються в них (електролітична дисоціація, гідроліз, окисно-відновні процеси, комплексоутворення);

-властивості біогенних хімічних елементів, сполук, їх розповсюдження та особливості хімічних властивостей, роль у навколишньому середовищі та на виробництві;

– хімічні аспекти боротьби із забрудненнями побічними продуктами переробних процесів;

вміти:

-пояснювати і узагальнювати хімічні явища, процеси, реакції, що відбуваються в навколишньому середовищі, або на яких базуються уявлення і ефекти прикладних дисциплін технологічного спрямування;

– виконувати підготовчі і основні операції під час проведення хімічного експерименту;

-користуватися сучасним хімічним обладнанням для досліджень якісного і кількісного складу об’єктів навколишнього природного середовища, а також факторів, що на нього впливають;

– самостійно проводити хімічний експеримент; оформляти його результати у вигляді звіту в лабораторному журналі;

-виконувати розрахунки за рівняннями хімічних реакцій, статистичну і графічну обробку результатів досліджень, вирішувати розрахункові задачі із застосуванням обчислювальної техніки;

– знати і вміти користуватися навчальною, методичною та довідковою літературою з хімії;

– вирішувати проблемні (ситуаційні) задачі в стилі ділової гри;

бути ознайомленим:

-з принципами використання хімічних концепцій, закономірностей і розрахунків для вирішення задач контролю за виробництвами переробної галузі та продукції.

 

Робоча програма з дисципліни “Загальна та неорганічна хімія” Спеціальність 181 – Харчові технології
ОР перший (бакалаврський) (на основі повної загальної середньої освіти)

Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Загальна та неорганічна хімія” Спеціальність 181 – Харчові технології ОР перший (бакалаврський) (на основі повної загальної середньої освіти)

Курс лекцій з дисципліни “Загальна та неорганічна хімія” Спеціальність 181 – Харчові технології
ОР перший (бакалаврський) (на основі повної загальної середньої освіти)