Загальне плодівництво

Спеціальність:
садівництво та виноградарство
СВО:
Бакалавр
Курс:
3
Провідний викладач:
Алексеева Ольга Миколаївна

Метою навчальної дисципліни «Загальне плодівництво» є формування у майбутніх фахівців ОКР «бакалавр» з садівництва і виноградарства знання біології і фізіології плодових  рослин, взаємодії їх з навколишнім середовищем, біологічних основ розмноження та застосування цих знань в розробці технології виробництва плодів і ягід, які є цінними продуктами харчування населення та сировиною для переробних підприємств.

Завдання . Передбачає опанування знаннями , вміннями та  навичками вирішення технологічних питань згідно з вимогами розвитку галузі на основі інтенсифікації спеціалізованих господарств ,використанні досягнень науки та провідного вітчизняного та світового досвіду , потреб промисловості і населення в продукції плодівництва з метою експорту високоякісних плодів та  ягід .

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати: Стан  і перспективи розвитку плодівництва, значення морфологічних та біологічних особливостей плодових, ягідних культур; стійкість до факторів зовнішнього середовища; закономірності плодоношення; технологію вирощування садивного матеріалу; сучасні технології вирощування високих урожаїв плодів і ягід у різних грунтово – кліматичних зонах, шляхи і способи підвищення якості продукції і заходи щодо її підтримання.

Вміти: проектувати плодові і ягідні насадження для різних форм власності й господарювання; розробляти, удосконалювати і реалізувати прогресивні технології вирощування посадкового матеріалу і продукції плодових і ягідних культур; здійснювати біологічний контроль за станом насаджень та управляти процесами формування урожаю; розробляти та реалізовувати заходи щодо поліпшення якості та зменшення втрат продукції плодівництва; забезпечувати високу економічну ефективність впровадження технологій та їх економічну чистоту.

 

Робоча програма навчальної дисципліни “Загальне плодівництво” Ч1 Спеціальність 203 – «Садівництво і виноградарство» для здобувачів ступеня вищої освіти  «Бакалавр».

Робоча програма навчальної дисципліни “Загальне плодівництво” Ч2 Спеціальність 203 – «Садівництво і виноградарство» для здобувачів ступеня вищої освіти  «Бакалавр».

Методичні вказівки з навчальної дисципліни “Загальне плодівництво” Спеціальність 203 – «Садівництво і виноградарство»

для здобувачів ступеня вищої освіти  «Бакалавр».

Курс лекцій з навчальної дисципліни “Загальне плодівництво” Спеціальність 203 – «Садівництво і виноградарство»

для здобувачів ступеня вищої освіти  «Бакалавр».

Програма навчання здобувачів  ВО – силабус навчальної дисципліни “Загальне плодівництво” Ч1 Спеціальність 203 – «Садівництво і виноградарство»

Програма навчання здобувачів  ВО – силабус навчальної дисципліни “Загальне плодівництво” Ч2 Спеціальність 203 – «Садівництво і виноградарство»