Селекція та сортовивчення польових культур

Спеціальність:
Агрономія
СВО:
Магістр
Курс:
2
Провідний викладач:
Толстолік Людмила Миколаївна

Навчальна дисципліна «Селекція та сортовивчення польових  культур» для підготовки фахівців за спеціальністю 201 «Агрономія» передбачає вивчення :

– концептуальних підходів до створення моделі сорту з урахуванням біології продуктивності у зв’язку з урожайністю, внеска параметрів продуктивності в урожай, теоретичних основ екологічної селекції, у тому числі адаптивної селекції, селекції енергетично ефективних сортів, зокрема сортів для біологічного землеробства, селекції на стійкість до шкідників і хвороб, розробки основ стратегії селекційного процесу залежно від селекційної категорії до якої належить сорт; основні напрямки селекції майбутнього з урахуванням змін клімату і продовольчої безпеки в світі.

– організації роботи сортовипробувальних станцій, сортодільниць, методик проведення сортовипробування;

– питань державної політики з формування сорових ресурсів та охорони сортів рослин в Україні, законів України «Про охорону прав на сорти рослин», «Про приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин»,

– діяльності Українського інституту експертизи сортів рослин,  процедури проведення експертизи сортів як об’єктів права інтелектуальної власності,

– сортовивчення плодових культур, а саме сортів яблуні, груші, черешні, вишні і вишне-черешневих гібридів, абрикоса перика і нектарина, принципи добору сортів для насаджень, знайомство з кращими сортами для умов південного Степу України.

Студент повинен:

Знати: основні положення методик селекції залежно від селекційної катерії, до якої належить створюваний сорт, сортовивчення і кваліфікаційної експертизи при створенні та випробуванні сортів, шляхи і способи покращення селекційного процесу, заходи із скорочення витрат часу на випробування і впровадження нових сортів сільськогосподарських культур у виробництво, стан і перспективи розвитку держсортовипробування в Україні, значення сортів в агропромисловому виробництві с.-г. культур.

Вміти: планувати і організовувати виконання робіт згідно з методиками селекції, сортовивчення і кваліфікаційної експертизи (фенологічних спостережень, обліку ураження сортів с.-г. культур хворобами, пошкодження шкідниками, відбору зразків для проведення аналізу, обліку урожаю та визначення показників якості отриманої продукції тощо).

Робоча програма з дисципліни «СЕЛЕКЦІЯ ТА СОРТОВИВЧЕННЯ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 201 «Агрономія»

Курс лекцій

Методичні вказівки