Академічна доброчесність та академічне письмо

Спеціальність:
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
051 Економіка
133 Галузеве машинобудуування
141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка
201 Агрономія
СВО:
Доктор філософії
Курс:
1

ЕлектроенергетикаМетою курсу є знайомство майбутніх докторів філософії з особливостями та принципами академічної доброчесності в закладах освіти та наукових установах; формування навичок академічної культури та етики; опанування особливостями академічного письма; формування вмінь організовувати, складати, аналізувати та редагувати академічний текст.
Предметом вивчення дисципліни є особливості та принципи академічної доброчесності та академічного письма; роль наукової етики в розвитку науковця; навички академічної культури дослідника та розуміння академічної відповідальності; різновиди академічного плагіату та шляхи запобігання академічної недоброчееноеті.
Зміст дисципліни: Академічна доброчесність. Кодекс честі. Право інтелектуальної власності. Академічна доброчесність у сфері освіти і науки. Наукова етика в контексті актуальних проблем сучасності. Дистанційне навчання та академічна доброчесність: сучасні виклики української науки. Культура усного наукового мовлення. Особливості академічного письма та академічної грамотності. Плагіат як явище: причини та передумови виникнення. Наукова стаття як самостійний науковий твір. Цитування та бібліографія. Академічне письмо: практичні поради. Академічна доброчесність: практичний простір.
Завдання вивчення дисципліни:
– оволодіння теоретичною базою та методологією наукового пошуку з дотриманням академічної доброчесності;
– формування вмінь щодо запобігання проявів академічної недоброчееноеті;
– поглиблення знань щодо особливостей та принципів академічної доброчесності;
– оволодіння інструментами з підготовки та оприлюдненні результатів власних наукових досліджень;
– формування навичок роботи з науковими джерелами та коректного посилання на них;
– засвоєння інформації про правила академічної культури та академічного письма.
У процесі оволодіння курсом здобувані вищої освіти набувають таких компетентностей:
Загальні компетентності:
ЗК 3. Креативність, здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 4. Комплексність у використанні інформаційних та комунікаційних технологій.
ЗК 5. Комплексність та системний підхід до проведення наукових досліджень на рівні доктора філософії.

ЗК 9. Здатність оцінювати та забезпечувати високу якість виконаних робіт.
ЗК 10. Здатність бути критичним та самокритичним. Здатність критично сприймати та аналізувати чужі думки й ідеї, шукати власні шляхи вирішення проблеми, рецензувати наукові публікації та автореферати, здійснювати критичний аналіз власних матеріалів.
Фахові компетентності:
ФК 1. Здатність формулювати наукову проблему, розробляти робочі гіпотези, визначати актуальність, мету, завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети, оцінювати необхідні ресурси та час для реалізації, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.
ФК 2. Здатність до комплексності проведення досліджень у галузі агропромислового виробництва та агрономії.
ФК 7. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати проведених експериментів і досліджень; робити висновки на основі одержаних досліджень, застосовувати їх у науковій та практичній сфері.
Soft skills:
– комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою позицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й побудови відносин у команді;
– уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на публіці; проводити презентації;
– керування часом: уміння справлятися із завданнями вчасно;
– гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем;
– лідерські якості: уміння спокійно працювати в напруженому середовищі; уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати;
– особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, терпіння, повага до колег.

2021-2022 Н.Р.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

Робоча програма навчальної дисципліни «Академічна доброчесність та академічне письмо» (доктор філософії) 201 Агрономія, 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Академічна доброчесність та академічне письмо» (доктор філософії) зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування, 21-22н.р

Робоча програма «Академічна доброчесність та академічне письмо» для здобувачів вищої освіти (доктор філософії) зі спеціальності 015 Професійна освіта, 21-22н.р.

Робоча програма «Академічна доброчесність та академічне письмо», (доктор філософії) зі спеціальності 141 Електроенерг., електротех. та електромех., 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Академічна доброчесність та академічне письмо» для здобувачів третього рівня вищої освіти (доктор філософії) зі спеціальності 051 Економіка, 21-22н.р.

 

СИЛАБУСИ

СИЛАБУСз навчальної дисципліни«АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО» 141 Е л е к т р о е н е р г е т и к а ,  е л е к т р о т е х н ік а та  е л е к т р о м е х а н ік а

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО» 201 Агрономія, 2021-2022н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО» 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 2021-2022н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО» 133 Галузеве машинобудування , 2021-2022н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО», 051 Економіка, 21-22н.р. (Шарова Т.М.)