Мистецтво ведення переговорів

Спеціальність:
075 «Маркетинг»
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

      Людське суспільство швидко розвивається і вдосконалюється. Це є наслідком досягнень науково-технічного прогресу, глобальних політичних, економічних, екологічних змін у світі за останні двадцять років. Усе тіснішими стають міждержавні, державні, публічні, комерційні та особистісні зв’язки людей. Тому переговори є ефективним методом досягнення взаєморозуміння в міжнародній і внутрішній політиці, публічній службі, бізнесі, інституті сім’ї, міжособистісному спілкуванні.

        Навчальна дисципліна «Мистецтво ведення переговорів» забезпечує формування у студентів необхідних навичок для проведення ефективних ділових переговорів, нарад і публічних виступів.

       Вивчення даної дисципліни має на меті ознайомити студентів із основними поняттями та ключовими проблемами теорії та практики переговорів, розкрити структуру і специфіку переговорного процесу, виявити соціокультурні традиції і національні стилі ведення переговорів та сформувати практичні навички щодо їх організаційної підготовки та безпосереднього ведення. Викладання даної дисципліни є головним чинником формування продуктивних професійних умінь та їх застосування у профілактиці і розв’язанні конфліктів у професійній діяльності та підвищення комунікативних здібностей студентів для проведення переговорів.

       Програму навчальної дисципліни “Мистецтво ведення переговорів” укладено згідно з вимогами організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу з дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові й технологію оцінювання навчальних досягнень студентів

Предметом навчальної дисципліни є рішення щодо вибору стратегії, тактичних прийомів та стилів щодо ведення переговорів.

Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів із основними поняттями та ключовими проблемами теорії та практики переговорів, формування системи знань про стратегію і тактику переговорного процесу а також ознайомлення студентів з існуючими розробками в сфері міжнародних переговорів, сформувати практичні навички їх застосування.

Основні завдання викладання навчальної дисципліни: надання студентам необхідних знань і практичних навичок організаційної підготовки до переговорів та їх ведення; набуття вмінь роботи з дипломатичними, політичними та міжнародно-правовими джерелами щодо їх тлумачення і аналізу; ознайомити студентів з проблемами, пов’язаними з введенням переговорів; сформувати практичні навички підготовчої роботи і безпосереднього ведення переговорів.

Після вивчення курсу студент повинен знати:

основні категорії: ділове спілкування, переговори, принциповий підхід, тактика ведення переговорів, стратегія ведення переговорів, кокус, принципи переговорного процесу, аналіз результатів переговорів;

характеристики переговорного процесу;

структуру переговорного процесу;

стилі ведення ділових переговорів;

тактичні прийоми при веденні переговорів у різних стилях;

етапи та методи підготовки до ділових переговорів;

основні технологічні прийоми ведення переговорів;

методи впливу в переговорному процесі;

основні прийоми рішення проблем і прийняття рішень в процесі переговорів;

етичні особливості та діловий етикет в процесі ведення переговорів;

принципи і закономірності проведення ділових переговорів, зустрічей, нарад, телефонного ділового спілкування

Студент повинен вміти:

підготовитися до результативних переговорів;

організовувати ділові переговори;

діагностувати стилі ведення переговорів співрозмовника і вибір конкретних тактичних прийомів для досягнення результату;

створювати сприятливий клімат для ведення переговорів;

розпізнавати маніпуляцію і протистояти маніпулятивним тактикам і прийомам у процесі взаємодії;

використовувати ефективні прийоми переконливого впливу з урахуванням індивідуальних особливостей опонента;

проводити ділові наради;

виступати перед аудиторією з презентацією;

грамотно вести телефонні переговори;

аналізувати проведену ділову зустріч і розмову з метою критичної оцінки своєї поведінки та обліку зроблених помилок;

використовувати знання в галузі проведення ділових переговорів для реалізації професійних навичок.

Робоча програма навчальної дисципліни «Мистецтво ведення переговорів», зі спеціальності 075 «Маркетинг» (на основі повної середньої освіти), 075 «Маркетинг (на основі молодшого спеціаліста), 3к., 6с., Адамович А.Є.

2021-2022 н.р.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

Робоча програма навчальної дисципліни «Мистецтво ведення переговорів» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» з 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 21-22н.р.

СИЛАБУСИ

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Мистецтво ведення переговорів». 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 2021-2022 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Мистецтво ведення переговорів», зі спеціальності 075 «Маркетинг» (на основі повної середньої освіти”

Робоча програма навчальної дисципліни «Мистецтво ведення переговорів» зі спеціальностей 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 101 «Економіка», М1, 2с., Максимець О.М.

Робоча_програма_з_дисциплiни_Мистецтво_ведення_переговорiв

РЕКОМЕНДОВАНА_ЛIТЕРАТУРА

Перелік методичних вказівок з дисципліни «Мистецтво ведення переговорів»