Саморозвиток та саморегулювання особистості

Спеціальність:
СВО:
Курс:

Метою вивчення курсу є: формування гармонійної особистості майбутнього фахівця через набуття практичних навичок саморозвитку та саморегуляції; забезпечити майбутніх фахівців знаннями і вміннями самопізнання та саморозвитку особистості, розробляти програму саморозвитку та надавати консультативну і організаційну допомогу з питань самопізнання, саморозвитку, самореалізації особистості в роботі із колегами.
Завданням курсу є: вивчення психолого-педагогічних засад саморозвитку та саморегуляції особистості і компетентністного підходу до професійної підготовки майбутніх фахівців; набуття вміння у професійній діяльності грунтуватися на системному підході до самодіагностики, самоаналізу, саморозвитку та саморегуляції особистості; вироблення умінь застосовувати здобуті знання у професійному саморозвитку та самореалізації; поряд із вивченням теоретичних положень, сформувати навички самодіагностики, самоаналізу та розробки програми саморозвитку, використання засобів саморегуляції; на основі здобутих знань, умінь і навичок, бути здатним систематично підвищувати рівень особистих професійних компетентностей та організовувати саморозвиток та саморегуляцію оточуючих, допомагати їх подальшому особистісному та професійному розвиткові.
Відповідно до ОПП у результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен набути наступні компетентності:
Загальні:
ЗК1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК4. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК6. Здатність працювати в команді.
ЗК7. Здатність планувати та управляти часом.
ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗКІЗ. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного
рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності).
Спеці ші ь ні (ф ах о в і):
ФК1. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання
конфліктів.
ФКЗ. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-
етичних норм поведінки.
ФК9. Здатність впроваджувати інноваційні технології.
Результати навчання:
РН7. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-
освітніх/спортивних проектах, спрямованих на формування здорового способу життя /
активної громадянської позиції.
PH 11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і
формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
РН12. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної
влади і місцевого самоврядування.
РН14.Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов.
РН17. Знати та розуміти методи та підходи творчої та креативної діяльності
системного мислення у професійній сфері

2021-2022 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Саморозвиток та саморегулювання особистості», ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 281 «Публічне управління», 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Саморозвиток та саморегуляція особистості» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 051 «Економіка», 22-23н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «САМОРОЗВИТОК ТА САМОРЕГУЛЮВАННЯ ОСОБИСТОСТІ» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». 21-22н.р.