Історія науки та техніки

Спеціальність:
141 "Електроенергетика
208 "Агроінженерія"
електротехніка та електромеханіка"
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
2
Провідний викладач:

Мета вивчення дисципліни — ознайомлення студентів (з подальшим їх самостійним обмірковуванням) історії прирощення наукових знань у межах окремих галузей природничих, гуманітарних, соціальних, технічних наук
відповідно до певних історичних етапів розвитку науки і культури в цілому з метою опанування інтелектуального багатства світової наукової культури, яке зберігається в історії людства та на якому ґрунтується сучасна наука.
Завданнями дисципліни є:

– розкрити закономірності розвитку науки і техніки в діахронно-синхронному вимірі з найдавніших часів до сьогодення, встановити етапи розвитку науки і техніки та надати визначальні ознаки кожного з них;
– визначити місце науки і техніки в суспільному житті та окреслити їхню роль в історичному поступі людської цивілізації, показати органічний взаємозв’язок природничих, технічних та соціогуманітарних наук для усвідомлення цілісності науки як соціокультурного феномену;
– використати новітні здобутки історії науки і техніки у викладанні курсу «Історія науки і техніки» та ознайомити студентів із доробком провідних наукових центрів у галузі історії науки і техніки в Україні;
– донести до студентів розуміння специфіки інтелектуальної наукової та інженерної діяльності, показати роль особистості вченого в науково-технічному прогресі людства;
– прищепити майбутнім спеціалістам навичкисамостійного аналізу історичних джерел і наукової літератури, уміння самостійного осмислення закономірностей розвитку історії науки і техніки, сприяти виробленню в
студентів умінь застосовувати набуті знання у повсякденній діяльності, насамперед у власній науково-дослідній роботі.
– розглянути основні напрями науково-технічної діяльності ТДАТУ та доробок провідних учених університету.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
– базові поняття історії науки;
– визначення наукового знання та його особливих характеристик;
– історичні етапи розвитку науки та їх особливості, загальний соціокультурний контекст історичних етапів розвитку науки;
– його вплив на зміни статусу та призначення науки в суспільстві.
вміти:
– володіти навичками реконструкції історичного минулого науки;
– аналізувати конкретні історичні етапи в розвитку науки з точки зору їх основних досягнень та персоналій; характеризувати окремі галузі науки (природничі, соціально-гуманітарні, технічні) як історичний процес виникнення, становлення, нагромадження та істотного оновлення знань;
– порівнювати розвиток окремих наук на конкретному історичному етапі з метою виявлення зв’язків у різних галузях.

2020-2021 навчальний рік

Історія науки і техніки. Силабус для здобувачів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій (за скороченим терміном навчання), Мельник О.О.

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія науки і техніки» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» (за скороченим терміном навчання); 1С к.; 1с.; Мельник О.О.

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія науки і техніки»; зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 2к., 3 с., Мельник О.О.

2019-2020 навчальний рік

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни Історія науки та техніки; 263 Цивільна безпека

Робоча_програма_дисциплiни_Iсторiя_науки_i_технiки_зi_спецiал_ностi__ГЗ_1_с. Робоча_програма_дисциплiни_Iсторiя_науки_i_технiки_зi_спецiал_ностi__ГЗ_2_к.

Робоча_програма_дисциплiни_Iсторiя_науки_i_технiки_зi_спецiал_ностi_141_ЕЕЕ_copy

Робоча програма дисципліни Історія науки і техніки зі спеціальності АІ

Рекомендована література з дисципліни Історія науки і техніки 

2018-2019 навчальний рік

Рекомендована література з дисципліни Історія науки і техніки 

Робоча програма-Історія науки та техніки-АІ 2018-2019 навчальний рік