Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Спеціальність:
141
СВО:
Магістр
Курс:
1
Провідний викладач:

Мета навчальної дисципліни —формування наукового світогляду, розвиток творчих здібностей, засвоєння методик проведення науково-дослідних робіт та опанувати основні теоретичні та методологічні засади регулювання відносин інтелектуальної власності за умов ринкової економіки, приведення законодавства з регулювання питань інтелектуальної власності у відповідність до Конституції України і міжнародних норм приватного права, новітніх вимог сучасності

Студент має:

знати сучасні джерела науково-технічної інформації, сучасні методики наукового пошуку (моделювання, планування експерименту, пошуку оптимальних технічних рішень); технології винахідництва (пошук технічних протиріч та їх подолання, психологічні аспекти творчості); алгоритм проведення НДР та методи обробки результатів експериментів.

Теоретичні засади інтелектуальної власності, концепції, основні напрями і проблеми розвитку; досконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності; тенденції та перспективи розвитку права інтелектуальної власності за умов ринкової економіки і демократизації суспільства; основні наукові теорії у сфері інтелектуальної власності

вміти вирішувати творчі завдання за фахом з оформленням патенту на винахід; планувати та проводити НДР;обробляти результати експериментів; правильно визначати проблеми інтелектуальної власності та законодавства у цій сфері, шляхи їх подолання; тлумачити та розкривати основні поняття, інститути та категорії інтелектуальної власності; здійснювати наукові дослідження і забезпечувати навчальний процес.

володіти методологією та інструментарієм винахідництва та науково-дослідної роботи під час дипломного проектування.

Вивчення навчального матеріалу дисципліни сприятиме підвищенню рівня фахової підготовки студентів і практичних навичок при проведенні науково-дослідних та творчих робіт. Для успішного засвоєння матеріалу потрібно використовувати знання таких дисциплін: філософії, психології, основи технологій сільськогосподарського виробництва, фізики, автоматики, інформатики. Вивчення інтелектуальної власності повинно базуватися на знаннях, здобутих студентами при опануванні фундаментальних положень цивільного права та інших суміжних правових дисциплін і курсів.

2020-2021 н.р.

Робоча програма «Методологія наукових досліджень з осн. інтелектуальної власності» для здобувачів ст.в.осв. «Магістр»; 141 « Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 1с., Мельник О.О.

2019-2020 н.р.

Робоча програма з дисципліни МНДОІВ зі спеціальності ЕЕЕ М1

Забезпечення літературою

2018-2019 н.р.

Забезпечення літературою

Метод._вказівки_дот_практичних_зан._з_ІВ_Агроінженерія_маг._2019

Програма_навч._дисцмпліни___МНДОІВ__МАГІСТР_ЕЕЕ_2018.