Історія України та української культури

Спеціальність:
131 "Прикладна механіка"
133 "Галузеве машинобудування"
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
Провідний викладач:
Посилання:

Мета

− засвоєння та розуміння студентами історії виникнення та формування українського народу та української державності, утвердження національної самобутності, висвітлення політичної діяльності соціальних груп в Україні на відповідних етапах історичного розвитку;

− вивчення здобутків української матеріальної та духовної культури від її витоків до сьогодення, визначення ролі і місця вітчизняної культури у світовій та європейській культурній спадщині.
Завдання курсу полягає в тому, щоб на основі наукових принципів, насамперед, принципу історизму, поглядів учених істориків, прогресивних вітчизняних та зарубіжних авторів, об’єктивно вивчити явища та процеси в історії суспільно-політичного і культурного життя України в зв’язку з розвитком світової цивілізації; cформувати громадянські якості – патріотизм та повагу до Батьківщини; показати роль народу і окремих особистостей в розвитку суспільства; пізнати моральні і етичні цінності людства в їх розвитку, зрозуміти такі категорії, як честь, обов’язок перед суспільством.
Знати:
– поняття про місце курсу в системі гуманітарних наук, його предмет і завдання, методи історичного дослідження та наукову періодизацію;
– особливості розвитку людського суспільства на території України у доісторичні часи, проблеми у дослідженні етногенезу слов’ян;
– соціально-політичний і економічний устрій держав Київська Русь та Галицько-Волинської держави у часи їх становлення, розквіту і занепаду;
– причини та наслідки втрати українським народом своєї державності й захоплення його земель Литовським князівством і Польщею, еволюцію соціально-економічного і політичного життя українських земель у ХІV − ХVІІ ст.;
– причини виникнення українського козацтва та його роль в суспільно-політичній історії України, процес становлення та еволюцію козацької державності кінця козацької державності та значення договору з Москвою 1654 р. для подальшої долі України;
– суспільно-політичний та економічний розвиток України в умовах відсутності державності XIX – початку XX ст., та особливості політичної боротьби в період української революції у 1917 − 1920 рр., – українське питання в міжнародній політиці напередодні та на початку Другої світової війни, особливості суспільно-політичної ситуації в Україні, законодавче оформлення кордонів України;
– соціально-економічні процеси та політичне становище в Україні у другій половині 40-х – першій половині 80-х років;
– досягнення та проблеми розвитку державності України в сучасних умовах;
– основні поняття культури, її функції та роль у формуванні особистості, теоретичні джерела формування української культурологічної думки, особливості та специфіку розвитку української культури;
– набутки матеріальної і духовної культури українського народу; закономірності виникнення, розвитку та функціонування культур регіонів України, їх взаємозв’язок і наступність;
– досягнення, місце та роль української культури в контексті світової культури.
Вміти:
– користуватися науковою літературою в процесі підготовки до семінарського заняття та при написанні реферату;
– логічно та доказово усно викласти матеріал, відповісти на поставлені питання;
– використовуючи наукову літературу проводити аналіз різних поглядів істориків щодо місця Київської держави в історії українського народу та етногенезу українців;
– на підставі аналізу історичних фактів виявляти причини руйнування української державності та особливості існування українського народу під владою Литви та Польщі у ХІV − ХVІІ ст.;
– на основі наявних наукових джерел визначити досягнення і хиби козацької державності та місце козацтва в політичній Історії України;
– виявити причини піднесення національного руху в Україні наприкінці XIX – початку XX ст., особливості у становленні українських партій та аналізувати їх програми, втілення програмних положень у практичній діяльності в роки української національно-демократичної революції 1917 −1920-хрр.;
– визначити причини та наслідки соціалістичних перетворень в Україні у 20-х − 30-х рр. XX ст., виявити витоки українського націоналізму і особливості практичної діяльності ОУН; показати місце і роль українського народу у роки Другої світової війни;
– аналізувати суспільно-політичні та економічні процеси в Україні 40-х 80-х рр. і виділити основні причини необхідності змін; на підставі аналізу історичних фактів та сучасної суспільно-політичної і економічної ситуації в Україні робити певні прогнози щодо подальшого розвитку України, бачити за програмними положеннями реальну діяльність українських партій у розв’язанні проблем нашого суспільства;
– утверджувати гуманістичні ідеї, моральні та етичні засади у процесі здійснення професійної діяльності;
– орієнтуватися в основних етапах розвитку та еволюції української культури та теоретичних формах рефлексії над нею; берегти і примножувати культурні надбання українського народу, визначити роль української культури у контексті всесвітнього процесу та її місце і значення у системі загальнолюдської цивілізації.
Бути ознайомленними:
– з основними подіями української історії та культури, перспективами подальшого розвитку України;
– з основними методами історико-культурного дослідження і прийомами застосування їх при аналізі історико-культурних подій; принципами утворення та діяльності політичних партій України.

2022-2023 н.р.

Робочі програми

 

СИЛАБУС

Силабус з навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування за ОПП «Публічне управління та адміністрування» (на основі повної загальної середньої освіти). Запоріжжя: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2022. 4 с.

2020-2021 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка», 2к., 4с., Мельник О.О. (2)

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія»; 1к., 2с., Мельник О.О. (2)

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство», 1к., 2с, Мельник О.О. (2)

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», 2к., 4с, Мельник О.О

2019-2020 н.р.

Програма навчання здобувачів ВО – Силабус Історія та культура України 073 “Менеджмент”

Робоча_програма_дисциплiни_Iстрiя_Укрраiни_та_украiнс_коi_кул_тури_зi_спецiал_ностей__133_ГМ__131_ПМ_copy

Робоча_програма_дисципліни_Істрія_Укрраїни_та_української_культури_зі_спеціальностей ГМ, ПМ

Робоча програма Iсторiя_Украiни_та_украiнської_культури._Комп’ютернi_науки

Рекомендована лiтература

2018-2019 н.р.

Робоча програма. Історія та культура України 101Екологія.2017

Робоча програма. Історія та культура України 133 Галузеве машинобудування.2017

Робоча програма. Історія та культура України.122 Компьютерні науки та інформаційні технології

Робоча програма. Історія та культура України.193 Геодезія та землеустрій.2017

Рекомендована лiтература