Основи демократії

Спеціальність:
141
СВО:
Курс:

Мета: познайомити студентів з основами демократії, а саме: ознаками демократичного політичного режиму та історичними формами демократії, різними поколіннями прав людини та громадянина, принципами виборчого права, сучасними демократичними практиками в світі та Україні тощо.

Завдання:

 • сформувати світоглядні орієнтири, спрямовані на визнання демократії як політичного режиму, що найбільш відповідає гуманістичним та соціальним потребам людини та суспільства;
 • розвинути уявлення про сутність політичного життя, про суб’єкт і об’єкт демократії, зміст прав людини і громадянина, суть і значення політичних систем і режимів у житті суспільства;
 • надати теоретичні та практичні знання про демократичний державний устрій як умову соціального захисту населення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

 • об’єкт, предмет і метод науки про демократію;
 • основні ознаки та принципи демократії;
 • основні підходи до вивчення демократії;
 • природу і сутність демократії;
 • основні політичні закони, принципи демократії, політичні режими; типологію політичних партій, партійних систем, виборчих систем; види демократичних практик.

Уміти:

 • застосовувати отримані знання в практичній діяльності;
 • аналізувати як світові політичні процеси, так і події в Україні;
 • виробляти самостійний стиль мислення і прагнути до активної політичної діяльності;
 • писати доповіді, реферати, наукові статті для участі в науково-практичних конференціях.

Програмні результати навчання: застосовувати теоретичні знання та практичні навички демократичної взаємодії в роботі в роботі з клієнтами; визначати зміст діяльності, зв’язки та межі компетенції установ та закладів соціального захисту, соціальних служб, інших організацій в демократичній державі.

2021-2022 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи демократії», ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 21-22н.р.