Саморозвиток та саморегуляція особистості

Спеціальність:
051 Економіка
СВО:
Магістр
Курс:
1

Метою вивчення курсу є: формування гармонійної особистості майбутнього фахівця через набуття практичних навичок саморозвитку та саморегуляції; забезпечити майбутніх фахівців знаннями і вміннями самопізнання та саморозвитку особистості, розробляти програму саморозвитку та надавати консультативну і організаційну допомогу з питань самопізнання, саморозвитку, самореалізації особистості в роботі із колегами.
Завданням курсу є: вивчення психолого-педагогічних засад саморозвитку та саморегуляції особистості і компетентністного підходу до професійної підготовки майбутніх фахівців; набуття вміння у професійній діяльності ґрунтуватися на системному підході до самодіагностики, самоаналізу, саморозвитку та саморегуляції особистості; вироблення умінь застосовувати здобуті знання у професійному саморозвитку та самореалізації; поряд із вивченням теоретичних положень, сформувати навички самодіагностики, самоаналізу та розробки програми саморозвитку, використання засобів саморегуляції; на основі здобутих знань, умінь і навичок, бути здатним систематично підвищувати рівень особистих професійних компетентностей та організовувати саморозвиток та саморегуляцію оточуючих, допомагати їх подальшому особистісному та професійному розвиткові.
Відповідно до ОПП у результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен набути наступні компетентності:
Загальні:
ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗКЗ. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК5. Здатність працювати в команді.
ЗК7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Спеціальні (фахові):
ФК2. Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою.
ФК5. Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського розвитку.
Результати навчання:
РНЗ. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово.

РН5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.
РН6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді.
РН16. Розробляти програми саморозвитку і використання засобів саморегуляції особистості, забезпечувати систематичне підвищення рівня особистих професійних компетентностей та організовувати саморозвиток і саморегуляцію оточуючих.

Робоча програма навчальної дисципліни «Саморозвиток та саморегуляція особистості» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 051 «Економіка», 22-23н.р.