Філософія науки та інноваційного розвитку

Спеціальність:
101 «
СВО:
Магістр
Курс:
1
Провідний викладач:
Ісакова Олена Іванівна

Мета. Програма з курсу «Філософія » покликана забезпечити глибоке засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, високу світоглядно-методологічну культуру магістрів. Формування і розвиток сучасної
світоглядно-методологічної парадигми студентської молоді неможливе без філософії як теоретичної основи людського світобачення, без розуміння філософії як життєвого завдання. Запропонована програма створена на основі найвищих досягнень класичної і сучасної філософії і враховує зростаючий попит на оволодіння філософією як відповідним типом, способом мислення. Філософія є особливою духовною формою, функціональною особливістю якої є задоволення світоглядних запитів людини. В філософських системах викладено персональне світобачення філософів, що мають покликання до виразу своїх думок у суспільно-значимій формі. Їх мислення як вищий ступінь філософських міркувань стає взірцем або принаймні духовним орієнтиром для інших.
Завдання дисципліни – дати магістрам основи знань із теоретичних основ і закономірностей функціонування філософії науки, виділивши її специфіку, розкривши принципи співвідношення методології і методів наукового пізнання. Володіти навичками по формуванню наукового мислення, культури і свідомості.
Сприяти підготовці широко утворених, творчо й критично мислячих фахівців, здатних до аналізу й прогнозування процесів і явищ.
ЗНАТИ:
– сутність основних категорій з філософії науки;
– погляди основних світових філософів;
– досягнення сучасної вітчизняної філософії з наукових досліджень;
– становлення, утвердження та розвиток світової філософської науки;
– тенденції розвитку філософських систем, сучасного соціального та наукового процесу.
ВМІТИ:
– самостійно аналізувати філософську наукову літературу;
– застосовувати категоріально-понятійний апарат філософії як методологічно основу для досліджень в рамках окремих дисциплін;
– відрізняти прояви буденного, релігійного та наукового світоглядів та відповідно оцінювати їх;
– розвивати свій кругозір та виробляти в собі елементи філософського світогляду;
– осмислювати соціальні явища й процеси, орієнтуватися в них;
– здійснювати пошук інформації через бібліотечні фонди, комп’ютерні системи інформаційного забезпечення, періодичну пресу;
– застосовувати отримані знання на практиці й у професійній діяльності.

2021-2022 Н.Р.

Робоча програма «Філософія науки та інновацій» для здобувачів третього рівня вищої освіти (доктора філософії), зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія науки та інновацій; для здобувачів рівня вищої освіти (доктор філософії) зі спеціальності 201 Агрономія , 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія науки та інновацій» ; 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; третього рівня вищої освіти, 21-21н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія науки та інновацій» для здобувачів рівня вищої освіти (доктора філософії), зі спеціальності, 051 Економіка, 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія науки та інновацій»; 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); для здобувачів рівня вищої освіти (доктора філософії), 21-22н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Філософія науки та інновацій» 133 Галузеве машинобудування. 2021-2022н.р. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ». 051 «Економіка». 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ». 201 «Агрономія». 2021-2022

СИЛАБУС з навчальної дисципліни ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ». 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)». 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ». 141 «Електроенергетика, електротехніка, та електромеханіка». 2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія науки та інноваційного розвитку» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 101 «Екологія», 1к., 1 с., Поправко О.В.

Програма навчання здобувачів ВО-СИЛАБУС з дисципліни Фiлософiя_науки_та_iнновацiйного_розвитку для спеціальності 101 “Екологія”

Рекомендована література

Робоча програма Філософські проблеми наукового пізнання 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 2018-2019 навчальний рік

Методичні вказівки до практичних занять122Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Методичні вказівки до самостійной роботи122Комп’ютерні науки та інформаційні технології