Інтелектуальна власність

Спеціальність:
208 "Агроінженерія"
СВО:
Магістр
Курс:
М 2
Провідний викладач:

Мета вивчення дисципліни — опанувати основні теоретичні та методологічні засади регулювання відносин інтелектуальної власності за умов ринкової економіки, приведення законодавства з регулювання питань
інтелектуальної власності у відповідність до Конституції України і міжнародних норм приватного права, новітніх вимог сучасності.
Завданнями дисципліни є:
– формування у студентів системи науково-теоретичних знань з інтелектуальної власності;
– визначення та розкриття основних проблем розуміння понять, категорій та інститутів;
– напрями розвитку і вдосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності за умов ринкової економіки і правової держави;
– вирішення проблем захисту інтелектуальної власності в юридичній практиці та виклад їх у навчальному процесі.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
– теоретичні засади інтелектуальної власності, концепції, основні напрями і проблеми розвитку;
– удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності;
– тенденції та перспективи розвитку права інтелектуальної власності за умов ринкової економіки і демократизації суспільства;
– основні наукові теорії у сфері інтелектуальної власності;
вміти:
– правильно визначати проблеми інтелектуальної власності та законодавства у цій сфері, шляхи їх подолання;
– тлумачити та розкривати основні поняття, інститути та категорії інтелектуальної власності;
– здійснювати наукові дослідження і забезпечувати навчальний процес.
Вивчення інтелектуальної власності повинно базуватися на знаннях, здобутих студентами при опануванні фундаментальних положень цивільного права та інших суміжних правових дисциплін і курсів.

2021-2022 Н.Р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» 208 Агроінженерія, 2021-2022н.р.

2020-2021 навчальний рік

Робоча_програма_з_дисциплiни_Iнтелектуал_на_власнiст__зi_спецiал_ностi_208_АI__М2._2020._Мел_ник_О.О.

2019-2020 навчальний рік

Робоча_програма_з_дисциплiни_Iнтелектуал_на_власнiсть__зi_спецiальностi_208_АI__М2

Забезпечення літературою

Метод._вказівки_дот_практичних_зан._з_ІВ_Агроінженерія_маг._2019

2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-Інтелектуальна власність-АІ Магістр

Робоча програма-Інтелектуальна власність-ЕЕЕ

Робоча програма-Інтелектуальна власність-ЕМ-Магістр

Робоча програма-Інтелектуальна власність-ПТ-Магістр

Забезпечення літературою

Метод._вказівки_дот_практичних_зан._з_ІВ_Агроінженерія_маг._2019