Етика ділового спілкування

Спеціальність:
201 Агрономія
СВО:
Курс:
1 Агрокебети
Провідний викладач:
Тараненко Галина Григорівна
Мета викладання навчальної дисципліни «Етика ділового спілкування» полягає в тому, щоб ознайомити здобувачів вищої освіти із системою засобів мовного етикету, правилами ділового спілкування на різних рівнях; причинами конфліктів внаслідок неправильного спілкування і можливостями їх недопущення та усунення; способами формування культури спілкування, становлення та самовдосконалення індивідуального стилю спілкування ділової людини; особливостями спілкування з іноземцями тощо.
Завданням курсу є: сформувати знання про етико-психологічні особливості ділового спілкування та вміння практично застосовувати ефективні методи і прийоми під час контактів з діловими партнерами; розкрити сутність і забезпечити засвоєння основних процесуальних правил, методів і прийомів ділової комунікації, культури спілкування та мовленнєвого етикету; навчити вмінню аналізувати конкретні ділові ситуації, розпізнавати типи
співрозмовників, вести обговорення різних проблем з урахуванням етико- психологічних особливостей ситуацій і партнерів по бізнесу; визначити шляхи самовдосконалення та формування власного ділового іміджу для кожного здобувана вищої освіти.
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен:
Знати:
– види ділового спілкування, мовленнєвий етикет;
– невербальні засоби спілкування;
– особливості підприємницької іміджелогії;
– особливості ділової комунікації з усіма суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами масової інформації;
– основні РЯ-технологій та організації системи соціальних комунікацій в умовах сучасної інформаційно-технологічної інфраструктури.
Вміти:
– застосовувати знання у практичних ситуаціях;
– володіти культурою мислення та мовлення;
– ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди;
– оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення;
– використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва;
– адаптуватися до нових ситуацій та приймати обгрунтовані рішення;
– приймати відповідальність на себе, забезпечувати ефективну співпрацю в команді.

2021-2022 н.р.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

Робоча програма навчальної дисципліни «Етика ділового спілкування» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності «Агрономія», 21-22н.р

СИЛАБУСИ

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ». 2021-2022н.р (Тараненко Г.Г.)