Соціологія

Спеціальність:
051
073
076
101 «
133
281
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
3
4
Провідний викладач:
Тараненко Галина Григорівна

Метою вивчення курсу «Соціологія» є формування розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ і процесів.
Завданням соціології є:
– розвиток національної самосвідомості майбутніх фахівців;
– виховання патріотичних і морально-етичних переконань;
– прищеплення навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей суспільного розвитку;
– набуття практичних навичок роботи з історичними джерелами і науковою літературою;
– вироблення умінь застосовувати здобуті знання у повсякденній діяльності, для орієнтації у суспільно-політичному житті, оцінки суспільних явищ і подій.
У результаті вивчення курсу студент повинен
знати:
– предмет, структуру, функції, принципи, методи, основні категорії та закони соціології;
– загальну характеристику суспільства як цілісної системи та її складових;
– структуру і зміст спеціальних соціологічних теорій;
– основні закономірності формування та функціонування соціальних спільнот, соціальних відносин та соціальних інститутів;
– послідовність розробки програми соціологічного дослідження;
– основні методи збору, обробки, аналізу результатів соціологічного дослідження;
– шляхи реалізації результатів соціологічних досліджень і соціальних технологій у суспільній практиці;
– особливості взаємозв`язку особистості й суспільства, соціальний статус особистості;
– сутність соціальних зв`язків, дій, взаємодії між індивідами та групами, групову динаміку;
– соціальну структуру та соціальну стратифікацію суспільства;
– місце і роль соціальних інститутів та соціальних організацій у суспільстві;
– джерела виникнення соціальних конфліктів і функції соціального контролю;
– специфіку соціальних змін та соціальних рухів.
вміти:
– пояснювати, оцінювати, узагальнювати знання про суспільство у контексті системного підходу;
– користуватися основними соціологічними термінами під час виступів на семінарах, дискусіях, диспутах тощо;
– брати участь в організації та проведенні соціологічних опитувань;
– використовувати на практиці результати соціологічних досліджень при діагностуванні причин соціальних конфліктів у сім’ї, колективі, на виробництві;
– сприяти розв’язанню міжособистісних і трудових конфліктів, виконуючи роль медіатора;
– застосовувати наукові методи під час розгляду соціальних процесів;
– розуміти дані масових соціологічних досліджень;
– застосовувати отримані знання на практиці й у професійній діяльності;
– проводити соціологічне дослідження в робочому колективі.

2021-2022 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» , 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 101 «Екологія», 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», 21-22н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Соціологія» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 21-22н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Соціологія» зі спеціальності 101 «Екологія». 21-22н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Соціологія» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». 21-22н.р.

2020-2021 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка», 3,1с к., 6, 2 сем., Тараненко Г.Г.

Силабус_Соцiологiя 193 Геодезія та землеустрій зо ОП Геодезія та землеустрій

Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», 2к., 4с., Тараненко Г.Г.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОi ДИСЦИПЛIНИ «Соцiологiя» для здобувачiв ступеня вищоi освiти «Бакалавр» зi спецiальностi 101 «Екологiя»

«СОЦІОЛОГІЯ». Силабус для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» факультету агротехнологій та екології спеціальності 101 «Екологія» за ОПП Екологія

РОБОЧА ПРОГР АМА НАВЧАЛЬНОI ДИСЦИПЛIНИ «Соцiолоriя» для здобувачiв ступеня вищоi’ освiти «Бакалавр» зi спецiальностi 051· «Економiка»

СОЦIОЛОГIЯ._Силабус_для_здобувачiв_ступеня_вищоi_освiти_бакалавр_спецiальностi_051_Економiка

2019-2020 н.р.

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни Соціологія;051 Економіка

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни Соціологія; 263 Цивільна безпека

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни Соціологія;073 Менеджмент

Робоча програма, Соціологія, ЕК

Література

2018-2019 н.р.

Робоча програма-Соціологія-ЕК 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-Соціологія-ПТ 2018-2019 навчальний рік

Методичні вказзівки з соціології для самостійної роботи 6090101Агрономія

Методичні вказзівки з соціології для семінарських занять6090101Агрономія

Література