Історичне краєзнавство

Спеціальність:
242 Туризм
СВО:
Бакалавр
Курс:
1

Мета курсу: полягає у наданні майбутнім фахівцям теоретичних і
практичних знань і навичок з історичного краєзнавства.
Основні завдання курсу:
1. Визначення основних етапів розвитку історичного краєзнавства.
2. Надання відомостей з питань утворення і розвитку запорізького регіону.
3. Вивчення господарства, матеріальної та духовної культури українського
населення Запоріжжя, а також інших етнічних груп.
4. Опанування методики краєзнавчого дослідження за різними видами джерел.
5. Проведення польового краєзнавчого дослідження.
6. Опанування методикою історико-краєзнавчої роботи в учбових, наукових та
державних закладах всіх рівнів
За підсумками вивчення курсу студенти повинні знати:
 зміст і завдання курсу, його значення для вивчення історії України;
 основні терміни курсу;
 етнічний склад населення Запоріжжя: походження і розвиток етносів, що
населяють Запорізьку область;
 основні риси побуту і заняття населення області;
 особливості краєзнавчих музеїв;
 специфіку розвитку сіл та міст.
Вміти:
 визначити зміст і завдання курсу;
 вільно володіти термінологією курсу;
 розкрити шляхи та особливості заселення регіону;
 визначити основні риси побуту, господарства населення нашого регіону;
 пояснити значення національного одягу, їжі, харчування українців;
 визначити етапи соціального та економічного розвитку запорізького
регіону;
 опанувати методику збирання краєзнавчого матеріалу;
 провести польове історико-етнографічне дослідження краю.
Бути ознайомленним_
– з основними поняттями історичного краєзнавства та подіями історії
Запорізького краю;
– з методами історико-краєзнавчих досліджень і прийомами застосування
їх при аналізі історико-культурних подій.
Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-
кваліфікаційними програмами підготовки бакалавра. Програма побудована за
вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих
навчальних закладах, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною
Системою (ECTS).

2021-2022 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Історичне краєзнавство» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм», 21-22н.р.

 

2020-2021 н.р.

Історичне краєзнавство. Силабус для здобувачів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій (за скороченим терміном навчання), Михайлов В.В.

2019-2020 н.р.

Робоча програма історичне_краєзнавство._Туризм

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни Історичне краєзнавство; 263 Цивільна безпека

ЛІТЕРАТУРА