Педагогіка психологія вищої школи

Спеціальність:
101 "Екологія"
СВО:
Магістр
Курс:
1
Провідний викладач:
Тараненко Галина Григорівна

Метою дисципліни «Психологія і педагогіка в вищій школі» є вивчення нових вимог до вищої освіти з точки зору економічних, соціальних, демографічних, екологічних факторів; ознайомлення з процесами, які відбуваються у європейському освітньому просторі та з новітніми методами і формами навчання; озброєння здобувачів вищої освіти теоретичними положеннями побудови навчального процесу у ВНЗ, формування основних компетенцій, необхідних для викладацької діяльності та становлення здобувача вищої освіти як викладача.
Завданнями дисципліни є:
— формування усвідомлення нової ролі вищої освіти в умовах глобалізації;
— ознайомлення з основними проблемами адаптації вищої освіти України до вимог Болонського процесу;
— засвоєння основних принципів організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України;
— оволодіння практичними навичками та методами проведення занять у вищій школі;
— усвідомлення внутрішніх механізмів навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі;
— набуття навичок з планування та реалізації на практиці різних форм, методів, засобів навчання, враховуючи специфіку спеціальності;
— забезпечення власного педагогічного становлення здобувачів вищої освіти як викладачів;
— засвоєння теоретико-методологічних і методичних основ викладання на сучасному етапі розвитку вищої освіти;
— оволодіння організаційними формами, технологіями і методами навчання у вищій школі;
— поглиблення знання з культури педагогічного спілкування у ВНЗ.
Здобувач вищої освіти повинен знати:
— Закон України «Про вищу освіту» (нова редакція);
— систему стандартів вищої освіти;
— основні принципи освіти;
— систему освіти, освітньо-кваліфікаційні рівні та структуру вищих навчальних закладів України;
— права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу;
— зміст навчання та його компоненти;
— вимоги до складу і змісту навчально-методичної документації зі спеціальності та дисципліни;
— роль навчального плану та навчальної програми у відображенні змісту навчання;
— методи навчання, їх класифікацію, функції та специфіку добору;
— зміст та особливості нових технологій навчання у вищий школі;
— науковий зміст лекції, її функції та дидактичні принципи її побудови;
— види семінарських, практичних та лабораторних занять, дидактичні вимоги до їх проведення;
— особливості організації та проведення тренінгових занять;
— методику організації та проведення самостійної роботи, консультацій та індивідуальних занять;
— особливості науково-дослідної та практичної підготовки викладачів і здобувачів вищої освіти у ВНЗ;
— види і форми контролю у вищому навчальному закладі;
— роль виховної роботи у виші, її види та форми.
Здобувач вищої освіти повинен вміти:
— організовувати та аналізувати свою науково-педагогічну діяльність;
— планувати навчальні заняття відповідно до навчального плану та програми дисципліни;
— логічно структурувати зміст навчального матеріалу;
— складати навчальну і робочу навчальну програми;
— організовувати та проводити заняття різних видів та форм;
— забезпечувати послідовність викладення матеріалу та міждисциплінарні зв’язки;
— застосовувати прийоми створення проблемних ситуацій;
— організовувати та проводити семінарські, практичні та лабораторні заняття;
— застосовувати різні методи навчання у процесі викладання навчальних дисциплін;
— вдало обирати методи та засоби навчання й контролю;
— організувати та керувати пізнавальною діяльністю здобувачів вищої освіти, формувати у них критичне мислення та уміння здійснювати діяльність з усіма її складовими;
— аналізувати навчальну та навчально-методичну літературу, використовувати її у педагогічній практиці;
— організовувати самостійну роботу здобувачів вищої освіти;
— здійснювати контроль і оцінку результатів навчально-пізнавальної діяльності;
— проводити корекцію процесу навчання;
— діагностувати результати навчання у ВНЗ;
— планувати та організовувати виховну роботу у виші.

2020-2021

Програма навчання здобувачів ВО-Силабус з дисципліни “ПЕДАГОГIКА_ТА_ПСИХОЛОГIЯ_ВИЩОI_ШКОЛИ”  зі сппеціальності 101 “Екологія”

РОБОЧА ПРОГР АМА НАВЧАЛЬНОI ДИСЦИПЛIНИ «Педаrоriка та психолоriя вищоi школю» для здобувачiв ступеня вищоi освiти «Магiстр»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОI ДИСЦИПЛIНИ «Педагогiка та психологiя вищоi школю» для здобувачiв ступеня вищоУ освiти «Магiстр»

«ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ». Силабус для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 201 «Агрономія»

 

2019-20

РП_ППВШ__(1_МБ_ЕК)_1сем_2019-2020

Теми_доповідей_ПМК_2

Література

2018-19

Робоча програма-Психологія та педагогіка у вищій школі-АГ 2018-2019 навчальний рік
Робоча програма-Психологія та педагогіка у вищій школі-АГ_2_курс 2018-2019 навчальний рік
Робоча програма-Психологія та педагогіка у вищій школі-ЕК_1_курс 2018-2019 навчальний рік
Література